Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ω Μ Μειο
99· < ννννΜεΕΝτηΑσοΑι.οΗ
ιο” κ Ζτ
Π ΜΜΜ γιο τουσ ησίκτε5
στην πρώτη επίσκεψη τησ Ενωσηε
στη Μυτιλήνη ' Ετοιμη (σχεδόν)
η Μοτο σού την Πορτογσλίσ έ 7 7
κνοιΑκι-ι 3 ΛΠΡ|Λ|ΟΥ 20Τ8 ΑθΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΛΑ | ΤΜ" Τ Φ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.225
οποία ©@
ΑΛΛΟΥ 0 ΤΜΖΕΦ ΜΗΤΣΗ ΝΑΑ ΣΤΟ «ΜΜΜ
ΤΟ ΜΥΑΛΟ
ι, "`
έ _ ε ιιιιιιΕηΕιΕιοιιιιι2οχισιιιιιι,
Μ Ξ ο ιιιιιιιιιΕι>ιτιιιιιιιιιιτογιιιο
·.τΜ 
ΕΠ' ΤΟΥ ΑΤΜ! ΣΤΟ ΜΣΤΕΡΝΤΜ
 Δ ' ἡ ` ζ
, ¦ξι~._ὶ-,%Δ [email protected]ἐΜΜ.¦Ἡ- '. ο .
 | ' «Είχσμε μιο Μου Που δεν φοβοτον κονένον» ' «Είχομε “χτίσει" Πνευμο
Σε δεύτερη μοίρο το σημερινό
Με με τον Πονθρσιτικὁ.
κοθὡ5 κσι χθεε στου Ρέντη
η κουβέντσ πηγε στην ηιθσνοτητσ
οιιομονωση8 Με χὡρσ5
ΜΜΜ (Ο
Ν|ΚΗ ΜΕ ΓκΡιΝιΑ
Η ΑΕΛ νίκησε γιο 4ο σερί
Με ί -0. συτην τη σορό
την κσΜιθέσ. σλλσ γιουχσῖστηκε
οη6του8 οησδοι35τη5 “ε · ' νικητη κσι είχομε ησρ'ἐι“.Ἡφορσ κο· στην Ευρὡιιη5› ' <έΜηηκομε στο γηπεδο Πριν
οηοΜτον Αγι6εΒἰολοῖἘίῶλλ“ο ΚοῖΠέ“Μοσυνη στι5 δυνομει5 υοὲ
Μ / ο. ΠιστευΜ ότΜσωΜΜΜΜ ρεσἘΤΚοΤτο'ΜέροΠεἙ»
ΝΟΝ 5ΤΟρ
'Πέμητοτριηλ ντσμηλγισ _ _ ο ο ο" ο ο έ _ - . - το. ο . _ _
τον Αντετοκούνμηο ' οριστικό 4 Β ο γ έ· · ι _ . ΝΟ ΤΑ Λ°“Ρ|Λ "Η" Π" 'ΕΝΠ
τι <·ῳ -;. . τι τ ϊ; Ι >
3ο5 ο Αρη5 (88-83 το Ρέθυμνο) 7 ` 7 4· > ο γ “έ ὅ έα
. Ξέ°"°°"" Μορ“ό"°"λ°": Αποκολυητικοε ο Τζόρτζεβιτ5 γισ την η0ρείο ηροε το Βερολίνο την ηροσηοθεισ νο ηείσει
«Σ"'λω”°""° ΜΜΜ ((0 Ε  Ν Η » τον Δισυσντίδη νο συνεχίσει, ενώ ξεκσθορισε ότι δεν υηολογίζει γιο φέτοε τον Πσηησ
κο· την οικογένειά μου»
Ι; τ> > χ · .
Με" οιιιΑιιτιριιιΔιιιηιιι>τ@ῆἶιῆηὶίίΒἔιἩΛησοοιιιΜ ηττιισιιονΡοιιΛιιιτο.
ιιΑΠογΤΣιΑΠο γ . Χ οι Διιιτι>σιιιιΑιιοτιιΡΕΜ η:
ΤΗ... ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΣ
Δ .__
ν τη·;ι·37 Ο Τ
·ηἶιιΞι[email protected] 
ΤΩΝ ιο ΜΜΜ"
ΜΕΣΑ ΣΤΟ «ΗΜ ΜΟΥ»
   γ
 ν Ίο « Πεσηεχιτ .
 ονηείκἘιἈντι-ιΝ
τ :Μη ΜΜΜ; 77
δίὶΐἔἔ€ἔἔἑἱΞἱ?Ἡ2Ἡω ΤἩΝἘ"|σ“
ο! . ;τ χ
σηοκτίιμοτο τουσ
Μ · β °Μ-.τ` ο
_ ¦ ΣΤ |__ ,
 2 την ο @
ΜΜΜ 7μτκπ σμΜο 7μΜ