Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
01 04
Ο Ψ  ΣΤΗ 5ΡΟΗΤΕΧΡΟ ΜΑΠΑΤΗΟΝ 2015
ΚΟΝΤΟΝΣ: η Ο Α
· Ξ :Ο'ω· Η
'ουορσΙ
ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΩ Ο
  ΠΡΕΠ Ε'
Στο σταντγ του 0μΜου ΜΕτΡοΨΕαἱα
ο υφυπουργοΞ με τον Εκδότ1Παυλο Ανδρών::
και τουΞ Στέλ·ο“Γρηνορ·αδη, Βασίλη Μαστορα
Ο ΣταυροΞ ΚοντονήΞ μΜησΕ
στον Πώρνο Μπουτο
για το ΜΕττοροΙἱΞ 95.5
Η χρυσή ολυμπιονᾶηἙ¦
Ἑουλα Πατουλίδου με τδν ,
ή του ΜπανΕ ΠρέλΕβ·τ5
. Βασ·Άη ΜΜΜ
δώρο στον υφυπουργό
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
Τ|ΜΗ: 1,30 θ
4 θΡΑΣΟΣ
*χΟΡ·Σ ΟΡ·Α
' ΟΡ|ΣΑΝ ΠΑ ΤΟ ΜΑΤΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΝ
ΑΝ|ΚΑΝΟ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
(ΜΕ ΤΑ.. ΣΤΡ|ΓΚΑΚ|Α) ΠΟΥ
ΕΧΕ' ΔΩΣΕ' ΑΚΟΜΗ ΚΑ|
ΟΦ ΣΑ|-ΝΤ ΑΠΟ ΠΑΑΠΟ
ΑΟΥΤ (!) ΚΑ| ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΠΟΥ Ε|ΧΕ
ΠΝΕ|... Α|ΜΠΕΡΟ ΤΟΥ
ΟΑΥΜΠ|ΑΚΟΥ ΣΤΟ 1-Ο
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΚΑ|
Φ|ΑΟΞΕΝΕ|ΤΑ| ΣΕ ΣΟΥ-|-ΤΑ
ΤΟΥ «Γ. ΚΑΡΑ-|-ΣΚΑΚΗΣ»
ί' ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡ|Α|ΟΥ 2016
' ΑΝΟ|ΓΕ| Τ|Σ ΠΟΡΤΕΣ
ΜΕ ΟΑΥΜΠ|ΑΚΟ|
' ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ
ΠΝΕ| Το ΜΑΤΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ
Ε|ΣΟΔΟ 'Η ΜΕ Ε|Σ|ΤΗΡ|Α
ΜΕ ΣΥΜΒΟΑ|ΚΗ Τ|ΜΗ
' «ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕ|ΣΤΕ
ΤΟ ΠΑ|ΧΝ|Δ|» ΖΗΤΑ Η ΠΑΕ ΜΕ
ΕΠ|ΣΤΟΑΗ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΡοποΝΗτΗΡ·ο
' Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΑ|ΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΤΑΜ|ΑΝ ΠΑ ΠΕΡ|ΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΡΥΜΟ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕ| ΝΑ ΑΞ|ΟΠΟ|ΗΟΕ'
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΤΑΜΠΛΟΥΧΟ
ΜΑΚΕΔΟΝ|ΚΟ έ 77 τ Ϊ Ο
υ· Σελ 18-20
' Γέμ|οε Οτρ|γκἀκ|σ
η Λεωφόροε γ|Ο το χοτίρ|
ΤΕ Ε ·
» το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ
Γ|Α ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ ΓΙ ΕΘΝ||(Η
@Η @ΣΕΧ ι:ωω:Ο ΕΠΟ =πΤΞΟΕωΟΕ1 ;_  .
..ΠΤΔΕ Σ κ. Ο
 Φ Ω Ν |Α 4 ΜοΡΑκ·κοΣ ἡ «ΚΕΡΑΥΝΟ|» ΜπΕΟγ
(( Μ Ε  με τουΕ «4» ανακοίνωσε  . Ψ ΘΕΛΟΥΝ Μ Σελ 15 Πο ΜΠΗ°Ρ°|.|5 95,5:
ο ΧρήοτΟΕ ΠονοΠουλΟΕ . Η· ὅ .
 Π» _ ΜΕΓΜΝΕ¦  ζ Η ^'^κ^"ο"'ΣΜο κΑοΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τΗΣ
Η...ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΗ ΠΕΑ Η .. "Α ΝΑ Α"οΦγΓογΝ ΕΠΟ Ε|ΝΑ| ΓΑΑΣ|'ΡΑ
-ω ΣΓΗ 50ΡΕΡ ΜΜΕ ' 'ΠΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
' ΤΟ ΠΑΑΝΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣ|ΑΣΟΥΝ
ΚΑΡΥΠ|ΔΗΣ ΚΑ| ΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟΝΗ
' ΜΕΑ|ΣΣΑΣ-ΒΟΥΤΣ|ΑΣ
ΜΟΝΟΣ. Ο»
ιΣτΗἶ5ΡΟ Τ ΕΧΕ
του Αρη ΟΠό τον νέο οθλητ|κό
νόμο ζητἀε| Ο Ψηφίδη5 “Β
ΑΕ|ΠΕ| Ο ΑΡΗΣ ΑΠΟ
Ν  ` ΤΗ 5ϋΡΕΡ |_ΕΑΟϋΕ
 Τ · ΙΝΕ α ΜΕ ΚΟΣΜΟ ΤΗΝ
- ΥΠοκΑ|ΣΗ (ΝΕΠ ΜελΙσσα5ν5ΞΡΒουτσΜΕ ΚΥΡ|ΑΚΗ ΚΑΤΑ
Στο ΜΕΓΑΛΕΙΟ τογ ΑΡΗ μετονΜΧἘ;ήΜ ο· ΤΟΥ ΕοΡΔ^.|.κ0γ
©Π@έΜΜἑἩἐ Ἡ]ΞΞ @ΤΠἶῇΞΨΦ @ΠΠ @ΣΕ ΜΔΕ |ΙΠἑ]Μ[email protected]ΡΕΝΤΗ  ΠΠ ἴΠἔ3ΜἑδΠῶΠῶ ἶΊἑ]Ϊ@)!]]@Μ@|
--.._ ._-,._ _ -Σ._ ..ΜΟΔ