Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Δ|ΗΗΗ ΜΗΤΣΗ ο ΛΦ|ΕΡΗΗΛ·ΥΗ0ΗΛ|ΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ Δ|ΛΗΛΝΤ|ΔΗ
ΝΨΜ5ΕΝΤΠΑθΟΑ£.6Η
ΚΑΜ|Α ΡΗΤΡΑ
ΠΑ «ΣΤΡΑΜΑ»
' οι λεπτομέρεια γιο το κλειστό
κσι κωμἱ8 ουν ουτ συμβολσιο
του Ττολοὐ τεχνικού που
Μένουμε στο 9 Νοεμβρίου
' Η διοφθοοο κσι σκι το κυπελλο
το ιιμόβλομο γισ το «τμιφυλλι»
τΑγτιΣιι
ΑΠοψΕΩΝ
' Στο ίδιο μήκοε με
τον κοντονιι κσι οι 6ιιλὡοειε
του Μίχελ ' «Η ομοσιι0ν6ισ
νο λειτουργήσει ουτονὁιιτο
ιιροε τον συτοκοθσμοιι» είπε
«ΥΠΑΡΧΕ| ΕΝΑ
ΜΟΝΟ ΜΑΤΣ»
' Το μήνυμο ουζουνί6ο
γισ τον Πλω( στου5 ιισικτε5
του Πονιωνἰου ' Μετογρσοικο
τσΕἱδι του Αοτἑμο στον 'σιισνίσ
ΕΒΜΕ το... ΗΕΡΛΣΛΗ| ΗΟΤ ΕΛΕ|ΗΕ ΣΤΗΝ ΗΗΕ
Η' ΣΤΗΝ
ΔΝΛΝΕΝ0ΥΝ ΤΗΝ 0|Η0Δ0Ν|ΗΗ ΑΔΕ|Λ ΕΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΝΗΝ 2 ΜΗΝΩΝ
'Ολο το σκε6ιοΐιοτιι ὁιτΝτησισ,ττιτηλ£οιιτικσ και-τιιῖΐεσιδομπτΜ Λινκσ5'% 
' Πονὸιιουλοε: «Οι των έχουν συμφὡνἡσῇμδτι<'ιτβοτσσει5 υυΙε8» .;-_
.σκετοδυυυιτυυυ·ἶῖυιυιτιιιιρ_οῇτιεμ6
Ο οΛνΠ“ιιιΔκοΣ  ΕΝΦΑΝ|ΣΤΗΚΕ ΣΤ9Ν «ΤΕΛ|Κ0» Με ΤΗ ΜΝΚ'
ΚΔ' ΔΠΟΧΑ|ΡΕΤΔ ΤΗΝΞΥΡΩΛ|ΓΚΑ
,Α- · ·
“Η ·   “Η
Ξ· «Σον Μαιο,
Πρωτσιιριλισ8»
ΕΜ'. Η”
Η. ΝΝ”
Δ έ έ 7 Ϊ] ]
5Μ_“--1·9-39
7 ή -0ι <ἔἐΜρολευκοΤ»·μενουν εκτος 8σ6ἔ5
γιΗΜτιι φ£%ειιειτσ σου Ι Ι κρονισ:.β
/  "Ε Ν!^ΠΜΜ^Δθ° αει-ιι ιι
“ω Η"
Ι. Η οκ "