Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ἡ ΜΟΝΗ" ΤΗΠ[ΜΥΗΜΠ'ίΝ ' η
4 Η) ΜΟΗΔΝΠΡΠ8ΜΜΠ!Μ Λ
ΚΑΤΑΡΓΕ|Τ0Ν '0Ν0Τ0Υ20ΜΠΔ το Θ ΜΜΟ:£ΡΟΠωα
'Α'ΟΔΠΕ!ΗΠΑίΚΟΣΗΜΠ£Δ0ωΜΠΠΗ ΜΙΟ" [Πο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ιιιιι ιιιικοΣκιι  ' -“ γ  _  
ΜΟΤΟ ι _ ΜΒΜ εέ  ἶἐ ·· Π ιιιιΕι>ΑιιιΣιιιι·κοιιΣ
ΤΟΥ "0Δ0ΣΦΛ|Ρ0Υ ΝΑΤ  ' ΣτιιΣγΜτ"Σ" ξ  ' (ΙΤ/4/20ί5›
 Μινι-Μιλ  Η 
ΕΡΧΕΤΑ| ΑΜΕΣΑ
Μ _ Ο . . >._ ι ·
- ' ι ¦·' · '
. Ι! ' ,· Χ
ι '· . 'Δι ι
_ - ι | ¦ - ..· .Ο η . γ'
'γ . ¦› ' . ¦ Μ κ κ
' Τ'.'/ . - '
ρ Σ. -' ι
( Η η _ ξ. Α· _
ί .'.. · ' ¦·ί·Β
.¦.- . ¦
, ` Ι
' κ ν 'Δ `,ι .
_ ι Η. | ¦
_ χ ... . _ ι
Ε -·'| »
¦ ε Ν`>“ η.
ΣΞΛ|ΔΕΣ
Π ΚΑΤΑΣΤΡ0Φ||ΕΣ Ο' ΖΗΝ|ΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ οικακοκικα Η' ΜΠΝ|Π||0 ΕΠ|ΠΕΔ0. Ε"|ΣΤΡΕΦ0ΥΝΕ ΣΤΟΝ ΕΡΛΣ|ΤΕΧΝ|ΣΝ0
Ξ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΥ'|0Λ0ΠΠΠΝ ΣΥΝΕΠΕ|ΠΝ 'ΜΥ ΒΑ Ε"|ΦΕΡΕ| Η ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΕΠΟ ί] Ο' ΜΠΑΜΠΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 'ΜΕ Στο ΖθΦΕΡ0 ΜΕΛΛΟΝ, ΜΒΜ Ο "ΑΜ τοκ ΣΤΗΡ|ΖΕ|
Η Η ΜπΜ @νΜν©©Μ ΜΜ©©@
ΝΕΟ ΟΡ'Ο ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ «ΠΑΛΑΣ|Ο ΑΠΟΨΕ ΕΤΟ|ΜΗ «ΝΑ ΠΑ|ΖΕ| Η ΠΡΩΤΗ
ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΑ ΔΟΥΝ ΧΑ' Π|ΑΡΟ» ΕΧΕ' ΤΕΛ|κΟ Η Λ|ΣΤΑ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ»
Παει Ρίο και στα 200 μ. νπτιο
ἐ- _ι Ο' ϊ' -:· · ρ ` Ο' _ '  Ι :ΙΤ"
ι.ηΨ·/~ἐ _ |  ' ι ι
ε | ·
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Εκτόε από τόνε Τόβόρε5 και οι «ερυθρόλευκοι» Π Φορ και αριστερόε μπακ Π «Βόμβεε» Μακ κατα ' Στό ίδιο τραπέζι Σκίμπε
Ντιακιτἑ. οι Μιλοβανόβιτε πόντωε προοπτική) κόντρα ότπ Χίμκι οι προτεραιότπτε5 τον ολυμπιακού με και οι ί 3 από τόνε Ι 6
και Ντε Μπαρτόλό ατπ λίστα τον Στραματοόνι (8.45 μ.μ.. Ν52) τον Σίλβα όπλώόειε τον ότπ Σλοβακία πρόπονπτέ5 τπ8 Λίγκα8
τοεκόρονν επίαπ8 τον 34κρόνό επιθετικό με στόκό το διπλό ' Οι όκέψει5 για Βέλλιό ' Μεταδόθπκαν με 'ίνό ' Δπμιονργία
τόνε Μπόνατίν. Στόῖλκοβιτ5. τπ8 'ντερ και τον 37κρονό που θα τόνε στείλει και ο Καρίγιό ετΜιπίπα τα πρώτα ί 5' Β' όμό6ων
Ρούμπεν και κορν» Χιλιανό κόψω πιο κοντό στον 8όόα που... επέστρεψε τπε πρόπόνπαπε τό κνρίαρκό ζπτπμα
ΗΜμιιιιιιιιιιιιιαΜΜ