Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
'ΤΗΣ ΜΜΜ /7#Μ[ ΜΜΜ ΠΠ Η [Μέ/Μ 
Ι' ΑΜ ΡΜ ΜΜΜ/ΙΜ με ΠΜ ΜΜΜ  @τοΜ“Μ
Μ [ΜΜΜ Π0|Ι||Μ|||(!! ΜΜΟ/[Σ Μ Μ Μ[!|| ΜΜΜ ΜΜΜ
/ ΑΝΕΜΟΣ ΡΥ8Μ|Π"Σ; ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΗΑ| ΜΒΝΕ' ΣΕ ΑΝΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ |8 ΠΜ - "ΡΑ Η Ν Η ΣΤ Η Ρ Ι Ξ Η Σ: ΠΜ 1 ΠΑ|Ξε ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Ό ωνΜἙΕΝΤΞΑεοΑωΒ · ` ΣΤΟΥΣ«8»0ΕΞΑΠΕΡ0Σ,
 κ 76% ΤοΜΕ@ΝΕκΙΗΜ ΕΔΡΑΣ
 κ Ρ  ΚΑ|0ΑΝΤ|'|Μ0ΣθΑΚΡ|θΝΝ
“ 'ἶὸ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
κ · π 
Χ . ΑΒΒΑΤ0 2 ΑΠΡ|Λ|0Υ 20Ι6 ΑΡ.-ΦΥΛΛΟΥ 4.224 Τ|ΜΗ Τ € 0-·
, _¦ _ _ -η _ .μ ,. ,
33' έ
ΣΕΛ|ΔΕΣ Ί
'- ΨΔ .. -!
Η ΔΠΟθΕΩΣΗ ΤΟΥ Δ|ΑΝΑΝΤ|ΔΗ
ΚΔ' ΛΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΑ Η ΜΑΝΗ ΤΟΥ
ΧΡ0Ν|Δ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩ ||'ΚΑ
~ Μ·Μ
Μη! τε ω' ~·ωὶ='·ἱὶπ ' έ: ζ _ 6 Ν .  ω
=γ"Νο Το <ξ£|..Α8|ΟΟ»
Ξ· . ' Ο - . ~ γ |
-~ Στου( ΗΙἐ:' ΠΟΥ ΜΜε ' · ; · Π Πρωθυπουργ·κἡ βούλα στον Κοντονῇ γω ΟΦΗ μέχριε   ο
ΝΝΑ' Π ° 4 2- Έ . κ ο κΡο|Φ _· εσχάτων · ΕρχετοιτπΔωτέρσ Μποβολἡ σπα" ΠΡΑ
ΜΒ: «Μ|ΑΜ|Π°» Σ|ΒΑ= «ΑΜΗΝ»
· - - · ρ ι - γ 7: «Ανεπαρκἡε» ο Μπουργό5 ΠροβΜμΜιῳἑνοε
· _ ε Φ και «κόκκινη γρομμἡ το ο ΜΜνΜἡετω ολυμπιακού Ε Π ΕΣ Ε Ο  
/ ` 7 > ΜΗ» για τω απρόσινω5» με Πε ποδοσφαιρ·κἑ8 ἀελίΕε·5
Φ Υποβ·ΜΜεσΜΑ2 του βόλεϊ
Θε Η ΡΑ ΣΤΟ
ΣΕΛ|Δ