Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1332 ΞΕξΕ1ξξ:[:ΞΩξ "Μ ΜΜΔΜΜ@ Ξ“ἔἶὅἔἶἶἑἶὅε ω
ΜΜΜ] ΜΑΜ
 ή Δ' η 7 Ι ΑΜΜΟΣ
Η κΑΟΗΜΕΡ·ΝΗ ΑθΛΗ'|'||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΝΟΥ 2016
ΦΥΛΛΟΥ: 1011 Τ|ΜΗ: 1,30 €
|'|0ΡΡ|Φθ|·|ΚΕ |·| Α|'|'|·|Σ|·| ΜΑΡ|ΝΑΚΗ Γ|Α ΑΡΣΗ |'|ΕΡ|0Ρ|ΣΤ|ΚΩΝ ΟΡΩΝ
ϊ · Ο ϊ η ~ μ Ψ '
Ο ΟΟΟΕΡΕΣ 7 ~
ΔΟΕ/ΜΒΜ
«ΤΑ ΠΕΝΑΑΠ ΥΠΕΡ
 _ , ΤΟΥ ΟΑΥΜΠ|ΑκΟΥ
 ¦ ' 3 >- _ ~ Ο ε χ “ ΕιΝΑ| ΤΡΟΦΗ
Υ , , , . ε Τ “ Α .. ν ΠΑ ΣΚΕΨΗ...
πΙνΙκ ΠΕΠΗ ΠΠ'δ _ ι 'γ
νωνΠἔ:ἔἔἶΜἐ.ἴρ.ἶρΐσἐοἔὰ "Ξ ' , , ~ “Ξ . ; ΑΣ πΑ|ΖΕι
ἐαἔΟ γραφεία του ΙΞ“π1αΐέαη 3 
' κΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΠΟΝ Ε|ΣΑΓΓΕΛΕ
ΠΣ κΑΤΑΓΓΕΛ|ΕΣ ΠΑΤΣΗ ΠΑ ΣΤΗΜΕΝΑ
@Η ΑΠΟα|Σ Ο “* '
3 ΜΟΥΟ1Α@Μ@ - ΔΡ
ή Σελ 12,13
Μ39#ΑπΟ ΦΜΑ - ΟΥΕΦΑ ΠΟΥ ΔΗΑαΣΑῆ Ο" Δεκ ΟΑ ε·χΑΝ
ο ΑΝΤ|Ψ|·|©Ν Δ|Ακ0|'|Τ0ῖΑΝ Το |'|ΡΩΤθΛ|·|ΜΑ
ΕΡΧΕΤΑ|Μ εΠεΧ|Τ Ο ΔΕΝ ΕΧΕ' ΝΑ ΦΟΒ|·|θΕ|
 . Ι Χ” Τ||'|0ΤΕ ΑΠΟ |'||θΑΝΕΣ κΥΡΟΣΕ|Σ
Ι ..ΠΚ › ' ' »ΙΣελ,3-9,55,56
Ο 3- Μ|ΣΤΕΡ... ἘΕΛΕ|Α ΑΣ|ΣΤ›Σ
Κ|ΝΔΥΝΟΣ ΠΑ ΝΕ° ΠΡΟΣΤ|Μ° ΤΟΥ κοΝΤοΝΗ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΑΔ|ΕΞΟΔΟ Α7 7  'Δ ' Ο ΕΓΚΩΜ|Α ΜοΒ^κΩΝ "Α ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ!
Σελ 49 σ-;-κ Το ΡΑΝΤΕΒ Με ΦιΦΑ κΑ| ΟΥΕΦΑ Π 'Σ Χ " > · > ,. Ο Μ ΣΑΜ"ο,ΜΕ ΕΘΝ|κ
έγιναν στον αγώνα Με 31|1 με τον Αρη Ι Η › Ι ›
η ' τ Π Ι” 7 _ _ 0,Τ| Δ|ΚΑ|ΟΥΜΑΣ|' Ε
Νικ" ΛΕΥΚΑΔΑΣ - πΑΟκ 52-72 , 4 [: Ι Ρ|ΖοΣΠ^ΣΤ|ΚΕΣ __ ΟΡ|ΣΠκΑ · Τ| ΑΝΕΦΕΡΕ 9
' Σίφουνα5 Ο Δ|κέφαλΟΞ, Πέρασε στα ημ|τελ·κα _ η ·  ΤΕΤ^"" 6” ο θ· "^"^^°"°γ^0Σ
, . Ο Ο γ (19:30) ΠΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΑΣθ Ή ` Ο ` = · ξ· ' “ ' ΥΠΟΔΕΧΕΤ^| ΕΜΠΟΡ|κΟΤΗΤΑΣ
κΑΑΑΟΟΣΦΑΜκΗ ΑΝΑΝΕΟΣΗ Μω5ο ' 7 η  “ “ ω ' °ΗΡ^κ^“Σ ΤΟΥΕΔΟΣΑΝΔ·κΙΟ
_ 'Δ 4 γ γ · ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|Α|(Ο "^Ν^θ"ΝΜ-κοΣ
Α μ 1 _  Ο ` Λ ' _ ΚΑ| ΟΛΥΜΠ|Α|(ΟΣ!