Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Το σιιιιιιιιιι·όιεΜ
ιιΩεοιιε·ιιιιιιι ιιις Η'
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 32
 έ Έχει ιιιιι ιιοιόιιιιιι, Μίκι
ί ιιιιιιιεΩεσιιιιιιιιόιιιιιι ή ί
Γράψε' °Σ"γΡ0Σ ^^ΡΣ'ΝοΣ ω· 2 γ η ΜΜΜ τΡικ τογ_κγι>ιΔἑιι,τΔιΠΔιΔιΔ1 _
 .η =ΤΟγὲΣΤΕπ|9Υ·ΜΑΝΠΔΑ 
Με χΑΡΑκτιιΡιΣτικΗ ΑΝΕΣΗ Με 3-0
ὲἈ.ΘΛΗἶΒ ΚΗ
Κυριακη 28 Φεβρουαριου 2016 / Φυλλο Ί Ί Ί Β (23' 8) / € 130
ΑΠοφασισμενοι οι Παίκτε8 του Πογετ, να χαρίσουν ένα ακόμα μαγικό βραδυ στον κόσμο του5
και ο λαό5 τΠ3 ΑΕΚ να του5 στηρίξει, με μία ακόμα μαγικό ατμόσφαιρα
 'Η 7 7 .Π ιτε
ι ΠΜ γ - · 7 7 7
ε › “ ε 
· 65 Η · “ ?Η ο
Μετα τον ΠΑΟΚ και τον ΟΣΦΠ, σειρα για 
να υΠοκλιθει στΠν ανωτεροτΠτα τΠ5 ΑΕΚ . . . .
στο ΟΑΚΑ, Παίρνει αΠόψε (ΗΒΟ) ο ΠΑΟ - 4  
· Με Νικιι, Π <έΕνωσΠ» δενει τη 2Π θεσΠ ο? [|ύχ""°°" ΒΠ"νκ"ς Μ""β""ύ""
.η γ Χι ° ι _ · · ι
και ΠαραλλΠλα την ΤΠ για τα ρ|εγ οΠε Ι Ι Ι
ο ΠΟ"β|Ο'|( [ΪΖ||"|Ο||ω, ΠΟΜΠΟΙ
Με» -ι .ε“_
- Ι _ 
- ιι· 
«Βασίλισσα» χρωστα μια νίκη σε μεγαλο Παιχνίδι και ειδικα κόντρα στον Αρη και οι γ η.
Παίκτεε του Ζντοβτε έχουν σΠμερα (17:00) στο «Αλεξόν6ρειο» την ευκαιρία να δώσουν Ρ γ
χαρα στον κόσμο και ΠαραλλΠλα να «καθαρίσουν» την 3η θεση τΠ5 κανονικίιε Περιόδου '
9 -ι "ΑΦΜ ΜΒΜ" ΙΜ 'ιιειιιι για τον ιιιίιιιιιιωιι· «<Κιιιιίιιιιιιιιιις»
ιιις Βεπιιιιιίτ οιιιί6ιις. ιιιειιιίιιει εκ νεοι· ιιιιιίιιιε. τον ΜΜΜ Με