Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Αεκ ν8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
. ΜΜΜ Με 0% ΓΚΛΝ|0ΤΑ* & 7504· ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
2' Ο Τ ΠΝΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι Μ ωΗΕλΨ ί ΑΡΜΟΔ|0Σ ”ΒΜΣΣΪΗ[ ΜΟΔ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Μ'ΓΝΙΑ · ΑΦΟΡΑ Το Σῖ0'ΧΗΜΑ 'ΝΤκΗΤΗ7 ΑΓΟΝΑἴ
ΜΠΟΡΘ ΝΑ ΑΠΟΤεΑσε· Κ'ΝΔΥΝΟ ΜΜΜ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ: ΠΕΡ'ΟΥΣ|ΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ῖ0Υ ΠΑ'ΧΝ|Δ|ΟΥ
 ΝΨΜ5ΕΝΤΡΑΟΟΑ£.6Π
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΤογ
ΑετΤΤομὲμεΤε5 οφ οελἰὁο 47
ΜΑ!! ΣΜ|!#Μ#
ΠΜ ΤΜΑ Τμ   . 
ΜΜΜ/ΜΜΜ "ΜΜΜ"ΣΕΕΝΤθΣΕΔΡΛΣΝΤΕΡΜ κΜΡΜΕΝΕΤΤοΝΜΜΜΑΜΤΤοΤωΑχΝΕΤΤΜΤκΗΤοΤ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΚ" ΣΕ ΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΥ ΕΧΕ' ΠΣ ΤΡ0'Μ|0 ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΣ" ΚΔ' ΕΝ ΝΕ' ΠΛΗΝ
ΜΒΜ/70)??
Μ##7Σ[Π[Ρ ΠΠ
ΜΗ||//ΜΜ# Κ '
 ' κλεΤ'νεΤὲνον γμρο ομοψεοΠογΤὲτ'ΤΤομ Με· 
μηναΟ ” `ἶ ἱ Νο γμμιὸεΤ Τα νΟμΤσμο μετΟ ων ιοοΤΤολΤο με τον ΤΤΑοκ
 γω το 3)(3 σε ντὲρμΤΤΤ ' ΤζεμΠομρ. ΠλοΤελλοε μοι ΔροβΤδΤΤ8 Ξ θέλω ο ΣΤρμμοτσΟνΤ ' Στο 4-3-3 κοΤὲλΤΤΕε ο 'τολο5
διεκὁΤκομνμΤο θεση στο Δ·3-3Τομ Ομρομγομονομ η ; ζ _ με ΒλοχοὁΤΤμο κοΤΒΤγΤοφονΤεέοΤο Οκρο
 ' ΟΠεκΧομτστΤΤν κορμφΤΤ χ». ¦ .“ ' ΜΜΜ ΤΤλονων με τον Εσιὲν νο μΤΤοΤνεΐὅΤΤΤν Τ Τοὁο
#/|ΜΠ[|| #[ρΜ# μ.
Α Δ, χ ὰ%ἴ ἶ `
ΚΟΥΠΑ... ΤΣ
 3 ', · Μ_- τ
·ω.#η “- 
Φ | · ο · 5 ρω ΜΜΟ.
· Γμ“ύδΜων ξ
~ ° , _¦ γ' Δούκσε(29-27 Τον Διομἡ6π
Σ” ' " #4 · => Χ έ απο πἑνοΑΤΤ)κσ·Φίλιππ05(25·20
_ ` .Τ
 _. . .. ; το Τεκ Με· ΔΤκεΑΣΤ ωον τελικό
ΝΑ ΣΦΡΑτΤ:εΤ Το 43ο ' ' ° ϊ “ ·. (2 μμ.. ΕΡΤ 2)τ0υ ΧονΤμηολ
ΚΑ|ΝΔΦΤ|ΔΞΕ|ΨΥΧοΛοΓ|Δ Σε 3 ||| 7 τΤ5ομεξεΤ5ΤομΔσΤεροΐᾶΤΤλεον όΚΡφῖετωτοΜμΤΤἑλΜο “ 09
"Ξνὲ5ρο"52' Ξ' ΪΟϋνῖΟΩΤ “ΕλΠ|ἐω Το μη μμ5 ο;ρμρΤΞμν οΠω5 ο ΧονΤεμ»·| |
 _- ~ , 2 Η μμ. Ν
ΑΡΝ0ΔΤΠΣ ΡΥ8Ν|ΠΝΣ ΕΕΕΠ-ΗΣΥΝΝΗ0ΧκΠ ΤΥΧΕΡΑ Μ'ΤΜΜΠΗΡ€ΠΗΜ 3· “ ζ Ξ " Τ
ΜΜΟΠΠΠΜΜΜΜΝΗΠ|- ΠΑΝΝΗΠ|Ρ|ΞΗ: ΤΙΜ ηχο - ε, ω' γ Ζ 7 7
 ΗΜ  έ μ › Μ' ΜΝ": 9 7ΤΤο9 ΑΤΜ 7