Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 η Το Π·οἶ©Π]ΠΞΠῳ Η ·
 ΕΝΘΕΤο ΠΑ ο ΣΤο·χΗΜΑ "(ἑ[email protected]@'
,Η Χ! Ν
' ΚΟΥΑ|ΑΝΟΣ ' ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ ' Ε||_ΣΑΝΑΞ ' ΒΡΑΖ'Α|ΑΝΟΣ
' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΑΝΤΖ|ΟΣ ' ΠΛ|ΑΚΟΣ ' ΣΜΥΡΝ|ΑΗΣ
' ΣΦΗΚΑΣ ' ΚΟΚΚΙΝΟΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
ΚΕΡΔ|ΖΕ| ΕΔΑΦΟΣ Η ΤΕΤΡΑΔΑ
ΦΩΤ|Α ΑΕΟΖ|Ν|Ο - ΡΟΜΑΝΟ ΜΟΝΤΕΪΡΟ - ΕΕΑΑ|ΟΣ
Γ|Α ΤΟ ΠΕΡ|ΣΤΕΡ|
ΦΥΤΑΝ|ΔΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΗΟΡΟ|_|5
95. 5: «ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
ΕΡΧΕΤΑ 
ΤΑΒ|-ΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Η ΑΔε|οΔοΤΗΣΗ, ο ΔΗΜΗΤΡ|ογ
Το ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑ| Το ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ |'|ΡΕ|'|Ε| ΝΑ ΣΥΜΒΕ| ΤΟ |'|ΑΡΑΜ|ΚΡΟ
«κΑε|Δ|»ΤΑ ο|κοΝοΜ|κΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑ| ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Γ|ΑΤ| Ο ΠΑΟΚ
ΜΜΜ 7 Σελ 1213 κ·ΝΔγΝβγΕ· ΝΑ ΜΑΜ· ΧΩΜΑ: κοΣΜοΐΣΤΑ πΑΕϊ:ὁΦ!
Γ" ΑΥΤΟ ΗΡΟΕ ΧΟΕΣ Ο ΣΑΒΒ|ΑΗΣ ΚΑ| ΣΥΓΚΑΑΕΣΕ
ΕΥΡΕ|Α ΣΥΣΚΕΨΗ |'|Ρ|Ν ΑΝΑΚΩΡΗΣΕ| Γ|Α Τ|Σ Η.|'|.Α.
η ' ·ἶΙ “.¦._ 7 ` ' 7= 7 Ο · · 7 ΜΕ 3-5-2 ~ - _ `
' Ε ί'.  ΈΒΑΧΤΡ|Π0ΝΤ0 ΜΕΤΑ  «^|χΜΕΣ» 7  ¦ "ο - °Ρ_κ"Σ
-· 1  7 ΑΠ08 Σερ' ΜΑπχΩΗΣ Ν|κΗ!· 7 -!- ΔΗΜ" ΜΜΜ
η η! Η Ή Η Τ©γΜ©Ρ: 0' ΔΥΣκοΑ|εΣ ΜΑΣ
ΠΑΟΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ||'|ΟΑΗΣ ^γΝ^ΜΠΝ0γΝ `
|Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ =  . _ η › 5 "  5 Υ - _
. Ε ' Ο
· ΤΕΛΟΣ Στο Σερ' ΤΩΝ Η' ΗΠΩΝ - ΥΣΚΞΨ" Με ΜΕΛΙΝΑ' 0ΥΝ
ΤογΘΕΑΕιΝΑΔΩΣΕιοΠΑοκ . Π 4 ' “ _ 5· έ 79 Α7 _
'ΠΑΑιΕκτοΣΒΑΣιΑΕιΑΔΗΣ _ __ '~ : _ “Σελ4-11¦7Ο,72 
: Η Νικ" Νο 400, Ο.
ο ΜΑΜ ΚΑ| ο Ρο·
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ
ω “ Ο “μ · ΤΑ ΡεκοΡ πογ
ΟΛΗ Η ΑΑΗΟΕ|Α Γ|Α ε
ΤΟΝ |ΣΟΑΟΓ|ΣΜΟ (("  Ε))  ΚΥΝΗΓΟΥΝ Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| Β
ΕΚΚΑΟΑΡ|ΣΗΣ η ὅ _ 4 ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Κ χ
Ν|ΚΗΤΑΣ ΜΑΤΟΑ|ΟΥ Τ' ΜΜΜ" ΓεΩΡ"Μ"Σ Θ · ' ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΠΟΥΤΟΣ 
(ΜεϊΠ0Ρ0|.|8 55,5): ΚΑ| Σ|ΑΕΡΑΚΗΣ ΠΑ (ΜΠκοΡο|_|5 95,5» 7% 'ή
0|'|0|0Σ ΟΞΑΞ| ΤΗΝ Το ΚΛ|ΜΑ Πο" ΑΡΗ «ΕΥΚΟΛΑ 'Η ΔΥΣΚΟΛΑ η Χ 
ΟΜΑΔΑ ΝΑ |'|ΑΗΡΠΣΕ| ΚΕΡΔ|ΖΕ| Ο ΑΡΗΣ» Μ
Μ Σελ61 . ι
Μ Σελ 1415