Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΨἶΪί ῖἱΣἶί_ίίἑ] ί Μ Ξἶί_ίίἶΨἶ©β έ(
Δ. ΜΠΟΥΖΑΣ  ., ' | ς Δ κΑΝΕΑΑΑκΗΣχ
' Αν ηίστευουν ότί φέτοε  . '
«χτίζουν»ομάδα, ζουν . _ 4 . ηρέηεί να μείνεί
με μία ψευδαίσθηση . στον Ηρακλή
Τρεί5 γάμοι
(καί μία κηδεία;)
στην Τουμηα...
Περίμένοντα5
. αν δεν ξέρουν
την «ανάσταση»
στον ΑΣ Αρη5...
Ο ΒΑΣ|Λ|·|Σ Σ|ΜΤΣΑΚ
Α|ΝΕ| ΤΟ ΣΤ|ΓΜΑ ΤΟΥ Γ|Α
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ| ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
η ΔΕκΑ χΡοΝίΑ ΜοΝο ΕηηγχίΕΣ
' Ο ΑΡΗΣ ΕΧΕ' 11 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ
Μ Σελ." > κ Ν|ΚΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤ| ΣΤΗΝ ΑΕΚ
ΣΑΜηΕτΑ Στο ΜΕτκοΡου5 95.5:
«ΑΝ ΔΕΝ τΕΑΕίοΣΕί Η
ΕκκΑοΑΡίΣΗ, ΔΕΝ ΕίΝΑί γ  ¦ ·100% ΒΕΒΑίΗ Η ΑΝΟΔΟΣ» ΕΜΣ ΜΙ έ σε,
' ΗΛ|ΑΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΕΑ): «ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ»
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΩΝ|Α
Γ|Α ΤΟ ΡΥΣ|Ο
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗηοΡτΑ - 
ΜΝ ηΑΕῖ σο
ΑΝο·τΕ·ΜΕ
τΡ·ηοΝτο
εμΙνήρΙο στη Μίκρο,
|'|ΡΕ|'|Ε|
ΝΑ |'|ΑΨΩ
ΝΑ Ε|ΜΑ| ΤΟ
ΚΑΛΟ |'|Α|Α|.“
Το ματε στο Ντερ', μεγάλη
ευκαιρία για τουε κυανόλευκουε,
που εξακολουθούν
να... παλεύουν με την ίωση
 Ψ!! Μ
ΑΝΝ τον'
 έ "  - ¦ '·οΕηοΡΣτΝψΑΜγΝΑ
' Νίκοε Καραμηετάκηε:
|'|αλεὐουμε για τη νίκη
σε κάθε αγώνα
' Ξενίδηε στο Μεττορο|ίε 95.5:
«κλαδιά |'|αηαδόηουλοε
Ι ΑΡΧ|ΣΕ Α|'|Ο ΤΩΡΑ Ο ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟΣ  ` |'||ΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ
Α Γ|Α ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΖΟΝ χ ί ί |'|Α|ΚΤΕΣ ΚΑ| ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
,. Σελ. 3-9,44,47,48 ΜΕ Ε|'||ΚΕΦΑΑΗΣ ΤΟΝ Μ|ΧΕΛ |'|Ο|ΟΤ|ΚΟΥΣ ΜΕ ΕΜΠΕ|Ρ|Α
και Βέλλ·ο8» -- Σελ.12,13 7έ έ έ ά έ _ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ” η
ΕκΑΕ|ΣΕ οΡ|Στ|κΑ ΕΛΑΣ.: «ΕΓΚΛΗΜΑΤ|Κ|·| ΟΜΑΔΑ ΕΔΡΑΣΕ ΚΑ| ΔΗΜ|ΟΥΡΓ|·|ΣΕ ΤΑ Ε|'|Ε|ΣΟΔ|Α ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ»
ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΠΑΜΠΑ Δίκογραφίε5 γία εμηρησμουε, σωματίκέ5 βλάβε5, ληστείε5, διακίνηση ναρκωτίκών, κινητά με νουμερα αηό το Μηαγκλαντέ5! τω Σελ 2 Μ
τη τη δ ί ` χ .  ,' η ` '
Ι > Ο .Ε““°ΞἑΕἩΗΡ ..  
` ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΦΟΡ|·| ΚΑΕ|ΩΤ|·| 7
Ο >_Θ τΣ·ΩΑΗΣ: ΜΕ
' τΗΝ ΑΕΛ Στη
..Αηοθεώθηκε . _ γ μὲ!.
< Π”ῦ,τῦ“5 οι γηοψΗΦίοί, οί «ΣκίΕΣ» ταΝ
φίλαθλου5
Μ Σελ 17 ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ, ΤΟ |'|ΑΡΑΣΚΗΝ|Ο