Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΠΔΡΔΣκεΥΗ 25 ΦεΒΡοΥΔΡ|ο%οκ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.'|95 Β Τ'"Η '| ί 5Ε'“Ν”'ΝΕΡ|Ν" Αθ^ΗΪ|κΗ εΦΗΜεΡ
ἔκ ' 
ΕοΕΛΕΜΕΕΕοϋΜ ΕΜ Η ΜΕΝΑ-ΕΜΕζιἶ ' ^
ἑ ΕογΕΕΔΕΕΕΕΩγ.ΞΜΜΜΕΕΜΕπΕΕΕΎ
. ἐἑΝΕΡ:ΤΜΜΜΜπΕἱ
,4 ' ΕΕ Π .
ΕΜ' ο   7' - 
¦ ΛΠοοεΩΣΗ ΤΟΥ ΖΟΤΣ 8  '  '
ΑΛΛΑΜ'ΒΠ ΜΚ" Β 4 Π
'ΤΟΥ ΠΑΟ ΕΝΑΝΤ|°Ν Τα  Τα ΡΟΥΜΕΛΗ:
7  η Ι  ἡ Χ
κο ΕΕΔΕ Νο ΡΜ" ΕΜ τοκ ΑΜΜΟ ΜΜΜ"
ΜΔ" ΜΥ ΜΜΜ0ΕΕΕ·ΕΕΕΕΕ
 'Ή  ΤΕΤ0|ΛΕ'|0ΧΗ ΜΜΕ" ΕΥΡΩΠΗ
ΑΧ,ΛΥΤ|·|ΗΕ'||θΕΣΗ θΥΤΕ...ΝΕθΥΣΝΕΝ0ῖ! /  γ( .
γ Υπ προκριθοὐι  γ 
. ῦ ΦΑ~γτερλεχτ ~ '
ο Όι..
“ Ποθ@)ΕΕΣΞμμχμωτοω σδμνσμίε5. ο Βορε·οϊρλον665 διωτητἡ5
> μ 4 οι«ερμ@ρόλωκοω ·  _ Η : _
·τΡκ__ _.._ 7, ·Ε ι; -·
ητσν@ῳ!;·ωδω8 ν .; 
©6963 Με ΘΟΚ)
ΥΠΟΓΡΑΦΕ| Με ΜΟΛΕΔΟ
ο οτΗΣ ΠΑ Αεκ
κ· γ.
4.ΜΜ 44 'Ι
 3· ΕΜΒΕ'ἑ '2-6 'Ο
Με «ΠΑΠ» ΜΡ '
' ΤελικΠ οντεΠιθεσΠ του ΟλυμΠ·οκου οοΧη5 3 ›
εΠιοΕοεψε|
στην ΕωοωΜγκο
κ Δ 4 ὶ
ΕΣΕΕ ΕΕ ΤΥΠΟΣ
ΗΕΗΒ ΕΠΕ;
¦ ¦ ' ο
2 νεοι τωΠοι ΗΕΗΒ ΣΐΡ|οῖ·