Πρωτοσέλιδο Goal News:







Recognized text:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ νε ΜΠΡΑΒΟ'
ΜΜΜ Με 0% τπΑΝΙοτΑ#& Η» ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ `--. Ο
Ἡ· ΙΠΑΤΞ€ ΥΠΡἰθΥΝΛ Ι ΜΝ ΚΕἩ|Ελα| ΑΡΜ0Δ·ΟΣ ΡΥΟΜὶΠ 'ΤΣ ΜΟΔ Η ΤΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΤΤΝΙΑ ' ΑΦΟΡΑ το ΣΤ0'ΧΗΜΑ ·ΝΙκΙ·Μι ΑΓΩΝΑ'.
ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΑΤ'ΟΤΕΛΕΖΕ| κ'ΝΔΥΝ0 Εθ'ΙΜΟΥ ΚΔ' ΜΤΠΛΗΜ |ΤΡΡΤυΥΣ|Αὶ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΟΜΕ" ΤΟΥ ΙωκΝΙΔκΙν,
ΜννΜ5εΝΤρΑσοΑΔ.6ρ ῇ|Τ|ΤΤΚ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
» Τ|Α ΤΟΚ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ο Ο ΜΙΙΙΙΝΜΜ0ΝΗΠΗΝΕΜΜ
Ι Ι με” ΤΣΕΚΑΡΟΚΤΑΣ ΤΟ Ε|Τ|ΤΤ|Ρ'Ο
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2ΟΤ6 Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 4.194 ΠΜ 1 ε κΑΘΗΜερΙΛ ι “Τ ;ΤκμΕΟΗΜερΙΔΑ «Ι 6))  
ΣΕΛ'ΔΞΣ
_ _ Α Π » Ώ . ό ΧΧ έ _' Δ; 7έ |_:_Δ -- _ε -. κι ΐ `γ
Ο Φ Θ , “ζ #Ιν¦Ι_ Ϊ _ -$ - ἴὴ Ο. Ι Ο
, Β ` 4 7 Ι “ , . 'Ν Ο ¦; ' Ι' : Ο Ξ `”“£':·
.η η' Ο Ο ' ` - ι -.· - 7 ¦ ¦ Ο
 Μ Ο ` · 'Ο “' ' Ο· Χ · Μπα ΒΙΑ
Κ ' ' ρ _ _ _ ' /”“ 7- _
«ΘΑ ` Μ _ Ο Ο . - Α _ “να
-. Υ . Α 3:” “ - ι β' ι· Ι Α ί
Το πωπω· ΜΒ
. · Ν Ο
:τοΙΧΜἑΗ μ
:Ο ζ _ - “ _ Ο = ὲ 7 ._ _ η · Ο;; δ ί; ' στην Ευρωλίγκο
- ΜΗΝΗΜΑ! - ' · , η -  “ .
-> ΜΜΜ _ __ ·
ΤοΥΙοΛΥΝΠ|ΑκοΥ · - .. _ ' . ι . Ο , Α 
ΜΜΜ ` 7 7 - - ΔΑ Ι( °' 'Ια 7 ΝΔ. ` /
Ύ ΠΟΥ θ^“ΣΒΗΣΕ'Ϊ° Τ·° ά - · . ν ω.: ι @εΌ 'Ο · .ν · ' > ὶ ¦
Μ κ Π _ Η ' ` Μ . ωμή". ¦ η _ › ` . Κ · ρ.
ΙΩΝ ΒΞΥΞεΜΩΝ . < κ Τ Ι “ “ 7 7 Ο '· Α “ · ' 
“Τ8^Ά"°ΜΕ'ΣΞΤ ζ ΐ Ο Ζ 7 Ι . . . _ · Δ” :ΝΟ Σίλβα κσΙο·σωστέ5επΙλογέ5» κ ”κ .- τ 
ΤΗ" ΑΝΤΡΙΚΗ" Ι Με” Ο _ _~ ν :~~ . ΕΥΑΤΤ.4Ν|ΚΟΣ:'«ΔέΜ ερωτήσεΙ5.._μἰσ πρόκρ@Νἑ ·. “ 
· ·- | | . 4 7 η” - _ ' _ - ΤῖΑΡΑΚ·ΑΚΑΑΚΣΚ:«θπ μΙλΑσουν οΙπΜ“ΜΜε5»
-_°" ““-; '__ -_ ζ - :Με έ..! :Α κ" 7,/ ”“” ΨΤ
-|_ῷ ο Τ"
 Π 0 9 ί· Ϊ ~ Α . _ Ιβ   :.. :ΡΑ
° Ύ Ο = 'ΜΜΜ
Με ' οΠογΙέτ
Ο', 'Συνέντευξη ΤΡ* Ἡ
' 1 του Τούντορ γιο ` <ΕνΙοχΟμὲνο8 ο εξω” `_ ,. ι
· τ·5 τελευτσἱε5 _ Τ @Με φῳνἑον5 Μπα ._ 4 :Ο _ ' Ο ΒόΡΥΜ$ ΥΠΟ ο 
~ σγ°κω°τήεε¦Ξ · 29"ωα]°  έ .γ ο ψ Ϊ 7- ° «ΠΠ|·Σ0"ΚΟϋλΤν|» Ι
' Μέσω .  ' Α· " ' Βυθίζεται στο ·
...  κ  _ ·` ν χόκμπολ. Απο
“7 = ηρότσσηγ·σ Ι
 τονΑθσνσσ·όδη κωστο ΛουτροκΙ
Ε ΚΟΣ|·|ΤΡ|ΤΑ|Α0