Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
'Τ ΕΜΕ|Σ ΜΜΜ /7#ΜΗΜ|ΜΜ Π/Μ[/Μ[ΜΜΜΠΡ#Π/! ΜΥ ΤΙΜΜ/ΜΜΜ( ΜΒ. .
ικιιΝογΜτ η ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ΜΜΜιΜιιιι ι ΜΜΜ Μ ΜΜΜ ΜΜΜ @Θ ΤΟΜΗΜΛ
ΤΠ ΠΠ|ΧΝ|Δ|
ΜΠ||||Μ[Μ ΤΜ|ΙΜ#Τ|Ι[Π|||Μ|[!Μ| ΜΜΜ!# #||0Μ!|| ΤΙΜΜ
ΑΡΜ0Δ|ΟΣ ΡΥ8Μ|ΣΤ"ῖ; ΕΕΣ" - Η ΣΥΜΜΕΤ0ΧΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΗ' ΜΒΜ] ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤΙ ΤΗΝ ΤΒ ΕΤΩΝ - ΤΡΛ Η Η” ΣΤ Η Ρ | Ξ Η Τ: "ΤΝ ' ιιΑιΞε ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
' Η Γιούβε, ον τοι έχσνε με 2-0..
ισοφάρισε 2·2 τον Μπάγερν· ο Μέσι
σφρσγισε στο Λονδινοτιιν ΜΜΜ
Με Μπαρτσελόνα 2-0 την Αρσενσλ
ὁ'ἔἔἔΜΜ τιιΛΖοιιΕοιιιιιτι ο_τιΜΛ ιιΞΜιιιιιΜιιιττιι νετ0τιιιοττιιιιι Διιιιτιι
"^^ΤΕ'^ ιιΜιριπτοιοιιιιιιιιι"ιι'οιΤιιτ'¦τιιιιιιιιΕι>:ιΕχ:τη
ΜΗΝ" ΜΗΚΗ ΜΗΝΩΝ | Μ ”Μ Μ" | "Η ' Ο | ΤΜ Μ ΟΕΜ" Μ ΉΜ
τ Λ έ ἶ·°'χ
Τη ΜΜΜ ΜΜΟ :1:  ί·  εἰ «το ΜτΣτιιτχΡοκιΜ»
κ _   . = ε/_/ γ ΔΤ; 7 Γιο μιο ωρο Με βιντεο
·_ , Ι ί κ Ξ ή 7 οΠορτογσλοε
.τ 7 η αχ ΤονΜλο ΜΙΕΤ? ῦῖ 5' ή κσιιιροσιισθτισε
'κάλεσμσστονκὁσμο “τ Υ "ῳσ"οθΕ"Ο απο" ¦ ~ ' ' ι ““" νο<(ντοιιορει»του5ιιοικτε5του
Μω"ΜσκωΜωΜῳΜη 'Μ σιιοτο ΝΒΑοΟλυμιιισκοε
με τον Λεβσδεισκ6 . Χ
Π Στον κίνσ ο Γιάννου ' ~
απο Μο»
ι «ο κινέζικω Μ8ΜσΜ68 χ 1
Ν4 ΜΜΜ· ο Τ ¦ .η
Φ | ο. · ο ι. το ΕΡιιτιιιιιτικο ΜΜΜ
ΜΙΝΙΜΟ" @ 2. τοΔιΔγιιοττοΡι-σοΡτοΜιιτ
3. ο Μετα” τοι Μ|Λ|80ΤΕΒ|Τὶ
28 ΧΡΟΝ'Α ΜΕΤΑ Ι 4. Ανοιχτο Μι ιιΑ ΜΜΜ
-ωΝΜ· Β
Β Μ_ΜΜ
Επιστροφή Τσιώλη στο Λορισσ
μεστόχο την άνοδο
, ΜΜΜ
ἐ'ξ:¦ΝΗΣ ΠΟΥ" ' ΜιιιιιιιιιιΙΗιιιιιιιιΜΤΜΜ
ΜΑΓΕψΕ ΤΟΝ ΚΟΜΠΕ Ψ·- · Γ
- . Ξς¦ Ί Ο' ΜΝ' ΜΥ 0 ΣΤΡΛΜΤΣ0Ν| ΠΕΡΑΣΕ τον ΕΒΕΝ
Ι Ἡ ἴ ΑΜ ΤΗΝ Τ ΤΜΑ ΣΤΟ" ΠΑΠΙ) τον 'ΤΜ
τ έ; 7 Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΜΝ ΜΜΟ» 
Μ|//#Μ
Π Το ροκ στο Περιστερι κσι τι... σ6εισ οσο τη διοικηση
Π «Αν στον ετσι. Θσ ειχσ σβτισει κοι τη φωτο
· Ο Λέτο στην οτιοστολἡ γισ το ΟΛκΛ
ί Ωω με τον τιροε6ρο»τι στισντιιστιτου γιστο ιι15τοστοττι
Κ. Γ0ΥΛΗΣ
ατο 'ΜΜσον6Μστσ'
«Νο οχυρωθει¦ στι ομω5 μονο με τιεισγροφὲ5»
τον Αντωκονηιω»