Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Πε ' ΗΣ] ΜΜΜ ΜΑΤΣ ΣΤΟ/ΜΜΟ ΣΟΣ ΜΑΜ! ΤΟΥ ΜΜΟ/ΜΜΜ ,.
εἔΜΜΤ ΜΑΜ Με ΜΜΜΜΜ ΡΜ Με Μ ΜΜΜ @ΜΝΗΜΗ
ὲ€©3 ΗΡΜ||Μ[Ο#ΠΟ|ΙΜΜΑΠ[ΜΠΕΣΑΜ ΗΜ#[!|| ΜΜΜ! ΠΡΟΒΗ
' Ο '
ΑΡΜΟΑΤΟΣ Ρ'ΟΜΤΣΤΗΣ ΕΣΣΟ ε Η ΣΤΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΟΑΤΤΗΙΑ ΕΠΤΤΡΕΠΕΤΑΤ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΗΠ ΤΟΝ ΤΟ ΕΤΠΗε ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΤΤΑ ηΑ|Ξε ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Ο · Ο Ο Ο >- Ο - ί  ·ἔ·ΥΠΝ0“
. Ρ 9 Ι ἡ ·
Ύ - Ἐ__ Ο `- - . χ  :Ε ῖ_ ¦
 :8 ΑΡΒ ΑΠ'θ ρο·ε88!
Ο' ΤΡΕ|Σ ΦΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΗΑΤΑΑΟΤ|ΖΕ|
ΣΤΟΗ ΗΑΑΟΤΕΡΟΟΟΥΑΟ.
ΑΦΟΤΟΥ Τ|Σ Ε|ΔΕ
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΗΝΗΤΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ,
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΕΚ-ΟΑΥΗΤ||ΑΗΟΣ,
μ :ω:;;:·. ΑΠΟΗΑΑΥΠΤΕ|
 Ι “ | Στοκ ΜΜΜ ΜΠΡΑΝΤΟ"
' ΠΟΤΕ ΕΣΤΕ|ΑΕ
ΤΗΝ ΕΗθΕΣΗ ΤΟΥ
ΗΑ| Τ' ΟΑ ΚΑΝΕ'
ΤΩΡΑ Η ΚΕΔ
“ΗΛ _ ` ·
ί Ξ κ 9 ¦
. . Ο η Ξ 3- -__:` . , _““ -Ο
9 γ - Χχ 4.
· β· ~'·__ _
. ~ Ϊ· .Ι ω
 ω «Ανω εγραψα»
ο Μρ|Μκ"Σ Με ο" ΜΒΑ ΠΜ ΗΜ" τι Με ο «ΝΗΜΑ» :τοκ Με" πει" Απο η ΜΜΜ ΉσῇΕῖἶῇῖΕῇἶῇΜΥΡ Πο ΕΤ Α ΤΕΤ ¦
Ο «ΠΑΝΩ ΣΟΥ ΦΑ ΧΤ|ΣΩ»
Ο Σουηὁο5 ονοθσρρησε
 :Φ .κ . .. '
:ΤΜΑ τ
Υ κ: Η
με Οσο σκουσε
η Ι' ρ _ ε
' 2 4 Σ . οσο τον Πωσ.
“Ρ - ο ΠονοθηνοΤκὸ5 ι·
“ 9 0Περριψε τερὸστιο
η σ λ ΜΜΕ
. ολ° κ'ν°ὐπ9' ἡ ηρὸτοση οσο ομὸδο
 ._. σεουθμ0ν8 τη5Ηίνο5
' Αντερλεχτ Ο
στον0λυμΜκό κ Ι 'Ι ·"·' Η ΕροοΤτεχνΜὴ
'ΜεΖντίελορ “ Ἡ ζ χ ' Ι Ἡ? ιδρύει Τ'ΟῖΠμοτο
κσ·Σεμπό . ^ _
σύρ·ο απο Βέλγω Α _ ” “Τ 'Ι ' ' '
 Ν ΗλεΤστὴ η θύρα Τ 3
εεγ1εΜεΣ-ΑποΠοΜτ.ΝωκοκγΜ ' Δ Η' Ο ε εἴ;” Ο 7 “ κο·οΠστοὁ·κοστΠοιο 00 “η - ω ¦ _