Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μα ΠΜ!!! Μ!!! ΜΜΜ! !!/! ΜΟΥ!! Ο!! !#Μ/7/Ο#!/Τ/!|(
!κΗΝΠΥΜΕι πριν!!! Μι!! ια πριν Τ
γ τα ιιαιχκιΔι
Ο! !|!||Μ!Ο|| Μ|Ι||Μ!|!!! ΜΜΟ!!! Μ! Ο! ΑΜ!!! ΜΜΟ!!! ΙΜΟ!!
ΜΜΜ! Με Μι  @Το|#ΗΜΛ
ΑΡΜΟΔΤΟΣ ΡΥΒΜίΣΤΗΣ ΕΣΣΟ ε Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΤΥΧΕΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΠ|ΤΡ€ΠΕΤΑΤ ΜΟΝΟ ΣΣ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤΙ ΤΟΝ ΤΟ ΣΤΟΝ - ΤΡΑ Η ΝΝ ΣΤΝΡ|ΞΝΣ: ΝΤ!.
ἶ;ῷ;@"Β
ΠΑΓ|ΔΕΥΜΕΝΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ
Π ο ισα Σαββί6αε
είναι αναγκασμένοε
να κοιταξω τα νέα σεζόν
' «Εεαοανιαμὲνοε» ο Αρνεαεν
'μια · ©@
«ΑΚΟΜΑ
ψ|-|ΛΟΤΕΡΑ»
0 Νίκοε Παπαδόιιαολοε
αναλύει στον θοδωρή Φελανα
τον επόμενα μέρα στον «γαραιό»
αλλά και το σχεδιο νικιι5
στην Τούμπα
Μ-Μ“ @@
Δ'Α|ΤΗΤΗΣ...
ΝΑΡΚΗ
' Την ιιαρσστααιι έκλεψε
ο Παπαδόπουλοε
με σε αποφασει5 του ' Με χαμηλο
βαθμο φέρεται να βαθμολογήθηκε
ο Καλογεμόιιοολ05
Π Ξανα πρώτα ο ΑΕΛ.
2-0 στον Ελευσίνα
ῖΡ|ῖΗ '8 ΦΕΒΡΟΥΑΡ'ΟΥ 20"5 | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4188 | ΤΜ" Ι ζ
`ιι ιιιαιγιιι ιιιοοΕιιιιι
Μπιλ κει·οκγχιι
Ο' Χ|Λ|ΑΔΕΣ ΦΑΝ
ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ
ΣΤΟΥΣ -Τ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ
Τ|Α ΜΑ ΦΟΤΟΤΡΑΦ|Α
ΤΟ ΚΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΜΜΟ"
ΟΑΤΤΟΧΑ|ΡΕΤ'ΣΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΖΟΡΝΤΑΝ
ΤΟ ΤΟΥ ΤΟΡΟ"ΤΟ
ΕΠΟΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ... ΕΥΟΑΝΑΣ|Α ΣΤΗΝ ΑΟΑΝΑΣ|Α
'ΤΑ' Ο . _
ΕΥΤΥΧ"ΣΕ "Α ΤΟ ΠΣΕ' ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ  
ΟΑ' ΝΑ ΤΟ Α  
, κ Ἡ
σο - !  
Ο Σ|ΑΒΑ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑ||ΤΕΣ
ΤΟΥ ΟΑΥΝΠ'ΑΚΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΗΝΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΣΡΑΕΧΤ
«ΤΑ ΣΜΗΜΑ
μΕ|ΝΛ| ΜΠΡΟΣΤΑ...»
η ' “ΜαχοοΖντιελααἔκαοαΒ
αλλα και το αχεὁΌεκαλαΕο" θεμα·
.·¦ . . .
ΑΤΜ χανει ααα-ταν ααοααια τομ'ΠαβΤ!το
Το 60% του ΡομΠεοτο στα Μπλα
Ικαν το μπω
πιο Ζαγκοεμαω
Γ·Ν°'κ°"°" Ο ΟΤΑΝ ΟΕΑΤ|ΟΟΗ|Ε...|ΑΟΑΡ|ΣΕ.
 . ¦ ε .·Μ.%- ι η· ιν'.   ,
.' Δαο μεοε5 βετο κανει λογο για ὁΠΘενΤοραατικα εαιθεαα
' Πω; αο'ο'οῆαΘαον να”κΜααοαν ΜΜΜ “ζεατΡο›ΓτὅἩζεμαοαο
' σΝπα'μεΜοαμε στονΟλὑμαιακο“ Με αΙΟαε'ααικῖε'5.ο'ΠΜἐτ η
Τ|·55 ΣΤΟ ΑΑΥΡ'Ο