Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
0% Π(ΑΝ|ΟΤΑ*&750+Ε|Δ|ΚΑ ΣΤΟ|)(ΗΜΛΤΑ ` Δ 'ι Μ
Με εξώδικο
εηιχείρηοε
ΨΨΜ5ΕΝΤΡΑΘΟΑ£βΡ
 ΜΜΜ Η η
νο διοιμευοει
ότι μίλησε
οηοκλειστικο
στον Βογγελη
Μηροουὁοκη¦
ολλο ξέχασε
ηω5 οι
συνομιλίεε
κοτογροφοντοι
η· (Ο
ΕΓιιτι-ιρι4τι-ιΣ Ο ΜΝΗΜΗΣ Μ"Λ|ΝΕ| Μ' ΠΜ'
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΝΑ,
ΟΕΜ' Τ" ΜΑΚΗΣ" ΣΤΟ Γ|0ΥΡ0ΠΛ,
· Ι ΝΕ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΔΝΤΕΡΛΕΧΤ
¦ἔΞΣἔἑζ?ἔἔΣίἴἑ Μ' ΝΕ ΟΔΗΓΟ το πιο Δ|ΕΤ|ΛΣ 3·0
στην ηροσησθειο νο μπει τοεη
στο οηοὁυτηοιο ' Βουλιοζει
στο ΜΜΜ. ηττο στη Ροδο
με 74-56 οηο τον Κολοσσό
Ο' ΖΗΜ|ΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΕ
' Η μελέτη τησ ΒΠΓεετίοη
ΒΗ5ἰΠ855 Περοιτ5 γιο την περίοδο
20Ι4·Ι 5 ' Ι5.7 εκοτ.
η «τροπο» του ΠΑΟΚ,
4.9 εκοτ. του Πονσθηνο'ι'κου
ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ...
ΕΥΚΑ|Ρ|ΕΣ
Στο Η έμεινσν Λεβο6ειοκ65
κο· Ατρόμητοε
Σουπερ Νικο/ι η
'Πονελληνιοοεκορκλειστου _ _7 06. η “ · ·· ι_ έ   7: · 7 ή· .2. · γ
σέ8ΐ=δ:°$:ὐ8= ΒλἩ=ΜόΞ ὶ··ΠροβλημΒηετελἶυτοίοε στινμίι5 το`ν.Σι'οιἶηΞσΞτυηη% Ι Πρ _ Π _ κ : βγοηε·ιΒινΞντσσητμ ῖ`σημηιο!ιγκ. - '
-ουρσλόωΜ ¦3-¦ογ¦Μ° _/κΟ| θΟ δΟΜΟσε| ΜΜΜ ' ΤΟΥ ΝΠ] ΜΟΗ] ΗΟΜΜΕ' Ο Σ|λΒΟΜ π· - . ' ΓΜΜΑΕ «Τελευταίο εληιδο γιο βοθμου5.“» ο: π
 ὴΤ¦ θὲιιοΞΜΟτ%Βοντεν_ΣΨ»050Ἑ`<<Β`Οντξχ,Σφκ© Δ Η ΒΡῖττυΕτἴιιιοττοΆιΠτιηιτοτιιοιιιοκνι=ιιτ Μέ
Ευτο ιοοσυο στο πολο γυνοικὡν
ΜΜΜ με τοιιΜιιιοκΑιΑι·ιτττιο ηηΛκτιιτηηοηοηιΛ πεκίνο ;·ὶἶιιΑι·ΑιυιιιιιιιΔ“ιῖιιι”“ιῖἶῖ'ῆτῖι1ί ”
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ -· Ϊ ΜΔ τη το κΑΛοΜιι·ιοηΑηΑοιιηΑικοτ Ειιιττιιιι>«ιιειιιιιτιιειιτιιιιε» κ ΠΟ ἐιΉωη
 ·· .ι - .._- ι τιυ ~~ι το ΠΜ Ι
ο ΜΑκΕΔοΝικοΣ ' 10Υ8ΜΥη 'ι ὅ · ιωωἔιηγιΜ
> ·ἴ#“ ά .Μ "ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σ -› ^ <<εμυθρ'ολευκ Μ»4
 εν ουΜΜπυ 4
7” ' Ο 32χρονοε ομυντικο5 μενει ελευθεροε Ρ 'η. - ονωνο 
κοι ο Στοομοτοονι βολιὁοοκοηηοε τι5 ηροθὲσει5 του · <· Αντε`ολεχῖ^“
' Η Μηειζίνγκ Γκουοον η ομοὁο Που εδινε 6 εκοτ. Υ “
γιο τον Μηεογκ ' Ετοιμοε ο Εβονζελίστ0
γιο το ντὲομηι με τον ηΑ0κ
τον θερμοϊκο θέρμη5