Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
17 ΟΖ
ΤσΟυπκΟβιτε. έ ρ
ΤριπΟντΟ
με καθε .4 ΟΑΟΤΑχΟΣ ΤιΑ ΜιΑ ΑκΟΜι-ι Νικι-ι Ϊ Ϊ ΐωῖῖ»ΒΟ[
τ ό"° ί ΜΒ"Ἐ°°ε" ° Οι κιΤΡιΝΟι ΜπΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ κΟΣΜΟ ΤΟΥΣ 
Ρ τε|β|8 Η ΠρίφτιΤ5: Χρειαζόμαστε συγκέντρωση,
Ο ΚάρΟιβΟε
πρέπει να πάρουμε τα ριμπάουντ
Η Μετράει» 17 νίκε5 σε 18 παιχνίδια
σε Ελλάδα και Ευρώπη στΟ ΑλεξάνδρειΟ!
Μ 9.913
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡ0ΥΑΡ|0Υ 2016 | ΑΡ|0Μ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0970
Σελ33
ιΘΗΜΕΡ|ΝΗ Α0ΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ|ΜΗ: 1,30 θ
εε" 
ΣΟι·Αι·ιΔΑ
0 ΑΝΑΣΤ0|'|0Υ
0 Γ|ΑΝΝΗΣ ΒΕΝ0Σ ΑΝΑΛΥΕ|
ΤΗΝ |'|0ΡΕ|Α Τ0Υ ΑΡΗ ΚΑ|
Δ|ΝΕ| ΨΗΦ0 ΕΜΠ|Σ|'0ΣΥΝΗΣ
Σ"0Ν |'|Ρ0|'|0ΝΗΤΗ
 κάὶΟυτεπΟυ θέλει Ο |βάν
Δ!ε|·'Α)(ΝΕ| Γ|Α |'|Ρ0|'|0ΝΗΤΗ |'|0Υ ΟΑ |'|ΑΡΕ| ΠΑΝΩ Τ0Υ
0ΛΗ ΤΗΝ 0ΜΑΑΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α ΜΕ Τ0Ν Μ|ΧΕΛ
Μ Σελ 14,15
ΣΚ0ΡΑΡΕ|, ΤΥΧΑ|0;
ι ' ΤΑ ΚΕΡΔΗ |'|0Υ |'|ΕΡ|ΜΕΝΕ|
Α|'|0 ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Δ|0ΥΔΗ
«0 >ΛΑΝ0Σ ΔΕΝ ΗΤΑΝ
` 0 ΗΓΕΤΗΣ ·Τ0Υ7
Ι _ΑΤΟΝιΣΤικΟν ΤΜΗΜΑΤΟΣ»,
Τ -ΑιΞιΞιιὲιπΑεπΑΟκ
Α|'|0 Τ0Ν |'|Α0Κ!
Μ Σελ 3·9,47,48
- ΠΑΡΑ Τ|Σ ΔΗΛΩΣΕ|Σ... ΣΤΗΡ|ΞΗΣ Τ0Υ |ΓΚ0Ρ Τ0ΥΝΤ0Ρ
ΑΝΑΖΗέΤΕ|ΤΑ| Τ|Σ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΕΣ ΕΒΛ0ΜΑΔΕΣ 0 ΑΞ|0Σ Λ|ΑΔ0Χ0Σ
έ. . 
Ϊ Τ··'# ΑΙ..) ; -κ .
;..- 43' Ι 
. - ._ 1 
Ό Υ'. β
«ΜπΟρειτε να . , ¦ _ ,Ο
πάρετε τΟ κύπελλΟ
και να παίξετε ρ|αγ
ΟΠ», είπε Ο Δανόε
Λ χ στΟυε παίκτεε
' ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕ| Τ|Σ ΕΛΠ|ΔΕΣ Γ|Α
ΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ ΘΕΛΕ| 0 ΠΑΟΚ
' ΧΩΡ|Σ ΒΑΣ|ΛΕ|ΑΔΗ, ΣΧ0ΡΤΣΑΝ|ΤΗ
' Α|'|Ρ0|'|0ΝΗΤ0Σ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
0 ΜΑΡΚ0Β|ΤΣ Σελ 35
ΜΑΝΗ:: ΜΟΝΗ ΤΗ ΜΑΗ
 «ΤΑ ΜπΑΤ2εΤ... ΔΕΝ έ'
ΜΑκΕΛΟΗ|κΟΣ 09"" 7 η
ΜΟΙΤΟρΟΙὶ8 ρ 4 >ἰ γ .γ 
 - ΠΑ|ΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ» Ο 
ἰΨΝ.πΤετΤΟερΟΤ _ ὅ . . η
4 ζ· 1- Δ` ” ΠΊ" Ο ΠΑΥΛΟΣ κνΡιΑκιΑι-ιΣ Μ|ΛΑ ΣΤΗ «Μ» Τ|Α ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ| Υ·”' · '
ΣΕΝΑ" “ ' ·< ._ Με Τι-ιΝ Αεκ: «ειΝΑι κΑι ΟεΜΑ εΤΟιΣΜΟν» Σελ ω · ·
 Δ Ό . |`ζ““ Ο Η. ' 'ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: ' ΧΑΝΤ| ΣΤΟ ΜΠΗΟΡΟ|.|5 95.5= “
ρ 7 η ΧΩΡΑ: ΦΟΒΟ κΑι Με ΜΥΑΛΟ ΠΕΡ|ΜΕΝΑ ΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ , 7 _
Σ ' /  ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 'Η 1
Γ|Α Τ0 ΜΕΓΑΛ0 ΜΑΤΣ " '