Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Ε|Σ|'|Ἡ|Λ
ΤΜ ΤΠ ΜΑΤΣ ΜΕ Μ" "43"
ἑΜ έω_ ο ιΔοΡΕ Ντ
ΜΜΜ" ΣΕ
|τολιο. Γολλιο
Η' ΤΠ ΜΒΜ" 'ΒΙΟΣ
Η  ” 
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ
20' ο. Κοθομερινο
Αθλητική Εωμεαὁο.
Δρ Φύλλου . Ο
ι692.τιμΜ.ωε σΒ"°°·ῳ Σ ΞΒνΓοεεΓ
Ε"|ΣΣΜ||
. Π 4! 
"ΜΜΜ"
ΜιιιιΕιιιοττ...
Σολος οτο εοο|οι Μιλ κοι το ουτως» με τους
Γ ΑΥΡ0ΥΣ νο οιοιιοοτυοοντοι γιο την οιιοοοὁεκτη
μεθοὁευοη με τη γρομμιι του οφοοιντ!
· Εγινον... ΜΑΥΡΟ'. ιιοοοιιο8ὡντος νο κονουν το
οοιιοο... μουρο! · κοι οι οιιιθονοι της ΕΡΤ!
Ο _ Επισημηοιομορτυοιοοτο...ΥπουργείοΛιγοιουγιοτίτολιμο! η  < .,   μ "Μ"ΗωΜΜὡ
.4 Πειοοιο_είγοι.ζβοΒυ ἰ9Υοβ.ουντοιτογὁιοουρμοκοιψοῆοῖινολλοι. .  -,  ο 7. .. ”ΜβΜ-“
_Βετοντος θειιο.Ἡιοιτητη[Δημητροτιουλο]:ΑΠ0ΚΜΥΨΗ:Το · Δ · -> ἐν ,ι  Μ" Ο . .
στοιχείο ειτιβεβοιὡνουν ότι ο ΠΑΟΚ εινοι μοκρον η πιο ευνοημἐνη 'ΜΜΜ 'λη-Μ".
κ. ΝικολλκοιιογιιοΣ
Τέτοιο γκολ. μετο
οπο τρεις μήνες...
Μ. ΓλΒλθ|ΠΤΗΣ
Το ιιοροιιοοτος ` ·
της ΔΜπίος" τιοιζει το _ -. - _ τελευτοιοτουχοοτΠ <  | | |  ' |  ' ¦ 
· · ___ 4
  μΜΜ.ΜιΜ ΓἶτΦῦγξκ'^"Σ ΜΜ““Μ·Μ
οι ·ΜΜΜΜμ“ω ε ““°κ°°"°ς“ε ωω·ΜΜΜ·“
ΜΜΜ-“ΜΜΜ ϊ°“°““'“°“ς Μ·ΜΜηΜ