Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ΤΟ ΓΚΟΛ Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ (5ΟΊ
' «|'|Α|'|»: Ο| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΟΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ Τ|·|Ν Ε|ΚΟΝΑ
' |'|ΟΓ|ΕΤ: Ο ΑΝΤ||'|ΑΛΟΣ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΔΥΣΚΟΛΑ Σελ. 10-13,48
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑθΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Τ|·|Σ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ η Ι ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0958 Τ|Μ|·|: 1,30 €
Ο ΠΑΟΚ ΚΕΡΔ|ΣΕ _ γ. - ο - -_ η
ΤΗΝ ΕΦΕΣ|·| ΚΑ| Ο ΤΟΥΝΤΟΡ... Ο 4 · 7. /
ΑΦ|·|ΝΕ| ΤΑ |'|Ε|ΣΜΑΤΑ ` ;
ΕΤΟ|ΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟ
ΑΣΟ Γ|Α Τ|·|Ν ΕΝΔΕΚΑΔΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ
'σε Μείπ“= κ ι
. ρ ' , Ύ . | , Α Ύ γ “
' ΝτεμΠοὐτο για Σμσρσγ6ή, | α Π ε . · Επ""ω°Μ;Ρ Λι,ΠσμΠλόνσκ| »ποσο γ Ι Ι / μ Η ενεἔγε|σ°;ου « πκο».
Ε οσο ·σε γεύμα
. Ο' σε 100 εΠσγγελμστίεε
οδηγοὐ5 σου είναι
εγκλωβισμένοι λόγω
των μπλόκων, στον
Προμσχώνσ
Δ·σμσντόπουλο5: «Υψηλοί
"Μ" Ρε τ" ΑΥΡ°"κ_» Π ΝΝΑ: ΑεΝ πεΡ·ΝεΝΑ ΝΑ τ·Νο προεΑΡοε...
 “ _› ·. ' ί Π Το ΤΝΑεοππκο οεΑ|. ΠΑ ΝΑ εΑεπονΝ πΑοκ εε οΑο ΤοΝ κοεΝο
` ' ' Ο < ' Π π·κΡΑ ΜΗΝΩΝ: «Με Ν: πΑΡον:εε ενΝοΝκε: ΔΕΝ ΝΝοΡον:Α ΝΑ πΡο:ΦεΡο...»
Π ΝοεοκοΝειο ο πΑοκ · πΡοοΑΝΝΑ κΑ· Με ΜΥΣ'|'ΑΚ|Δ|·|, κοΡοοε:Ν
Η ΑΝΗΜΑ" Με ΠΑ ΑΝΝΜΡοπονΑο: «ε·ΝΑ· ΑΣεοε·Α» ω. 3-9,47 _ χ ϊ
κο( ΛΣ" - ' Ϊ _ . _ Α Ρ; `
“4 . . · ποπ: :Το ΝεΤΝοΡοιιε 95.5: Χ. :ο η
¦ Σ  Ν | σφξ 7 5_7 2 Ι' ` · «ΒΓΑΜΜΕ ΕΓΩ|ΣΜ°»
Ε ' ` ο ὶ
Ν Λ › ελ 40.41
“ . . τ. ^· _“ · Ν·Α ΑτσΝ·π·κΝ ΚΑ| 5.οοο ενοσ
=Ω=ἔἘἔΝΗἙἶἔἱΐΣγΝΗ» Μ Ε  Ι ΠΑΟΚ - ΒΑΛΕΝθ"Α Η Πο·ΝΝ ΠΑ ΤΑ τετοΝοΤΑ Με ΑΡΗ
ῦ Λ ΝΑκεΑοΝ·κοΣοεΡΝΑῖκο: “ί · γ η 
4'κ ζ :πΧ Λ! η.»
@ή Αν! ›
Ώ Ε Ἐ;Μω-ω.ΜΏ
|'|ΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ: ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΤΣΑΒΕΣ ΒΕΡΟ|Α: ΞΕΜΕ|ΝΕ Α|'|Ο ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑ| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 96 ΞΑΝΟ|·|: ΜΕ... ΦΟΡΑ Η" ΛΕΩΦΟΡΟ
εεΡοΝῖε: ΣΝνένιευξη «Ξ:£Ξρ8ΜΝ» >_ _: · “ ΜΜΜ ΜΠΕΛΛΟΥ