Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ Τ|Σ |Δ|ΕΣ ΑΑΥΝΑΜ|ΕΣ
ΚΑ| Κ|ΝΔΥΝΕΥΕ| ΜΕ Α|'|ΟΤΥΧ|Α
ΚΑ| ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ“ _ 
Γ|Α ΝΑ ΣΥΝΕΑΟΕ| ΑΓΩΝ|ΣΤ||(Α
ΚΑ| |'|Ο|ΟΤ||(|·| ΕΝ|ΣΧΥΣ|·| ' · π
ΣΤ|Σ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 9
ι-ιτΑΝ ι·ιΑΑι ι·ιοΑ
ΝΑ ΧΑεει Αι·ιο ΝιΑ
«εγι·ιΝι-ιεε» @ΜΒ 'ΣΕ ΜΜΜ
! 7 .
Ασυώ@ιι για£τΞ1ιΞἑιιΞιε Ι | »Αβρότι1τεε μᾶξυἘαββί6η
· γεια του Μι·ιερμι·ια · και Μελισσανίδιι στο ΟΦ
<ὲοεΑο ΝΑ ΔΩΣΩ ιιοΑΑΑ»
|·| υπόσχεση του Λεοςίνιο ι·ιου ήρθε Χθεε στα θεσσαλονίκη
για να υπογράψει συμβόλαιο 18 μηνών με τον Ηρακλή
|'|ΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΖ|Μ
μ. ιιιι ἄ
Τατο5 (ι·ιεν.),
Ντούνιι5,
- ΦΕ .` ΗΡΑκΑι-ιΣ - τιΑΑτΑΝιΑΣ
ο 'ΜωάφβΜ , ιΞΥκΑιΡιΑ ΠΑ... |'|ΕΝ'|'ΑΔΑ
 Ό' _ ἡ |
“ΠώΞΧτ κε τον Β Η ΜΜΜ) Ι Ι
Ἡ 7 η ρ ζ ' Πασαε: Αι·ιο εμαε εξαρταται
_--__
“Ιλ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ Ο-2: «ΧΡΥΣΟ» Δ||'|^Ο Το τρίτο γκολ
ΑΓΡοτικοΣ-ι·ιΑΝ ·
“η Η 12
ά ' Ο| Φ|ΑΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ| Ε|'|Α|ΖΑΝ Α|'|Ο ΤΟ 38| ΜΕ 1Ο |'|Α||(ΤΕΣ
ι_' ύ κ 7 ' ΡΟΒΑΣ= ΓΚΟΛ ΑΦ|ΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Ο||(ΟΓΕΝΕ|Α ΤΟΥ ΑΡ|·|
Ο το _ ΒΑΘ-11
γΤ '  “ “ · ° Ο |" . .
'Π  χ ` .ο ` “ ' 7 “' = > έ έ ' Εξομολογι1σιιΣιμτσακ
Ν τ· εοΝικΝ: Νεποτ- ο ΜΑΜ - :Η Μ στη «Μ» για τιε εβδομάδε8
α ΑοΞΑ - ΑιιεΑ 1-1 ζ -› .γ Μ .
ο ΑχεΜΝ - ΑιτιΝιΑκοτ 1-4 ` _ τυο... ι·ιικραε Σελ 49
το ει·ΑτιτεχΝικο  
ιιοΑοτΦΑιι·ο ειΝΑι Στι-ι «Ν»!