Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Ἡ Λ 9 ' ΠΜ Με τη ΜετηοεΡοητ
ί [Η =
43 `5| - Βρίσκε·5 αυτό Που θε5
καί σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!
Ι ΜΜΜ
|= Μ ΑΜ Η · ΜΠΟΡΟΒΗΛ0
"έν" “Υώνε8 ΜΜΜ - Η κΑΘΗΜΕΡίΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ κγΡίΑκΗ 24 ίΑΝογΑΡίογ 2016 |ΑΡίΘΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0948 ΜΗ; 1,30 ε
. η | ί
)μ Ζ]
Πρωτάθλημα και κυπελλο κ
Στη Θεσσαλονίκη ο Λεοςίνίο
για να υπογραφεί
' ΜΠΑΣΚΕΤ: Δ||'|ΛΟ ΗΡΑΚΛΗ
ΜΕ |'|ΡΟΜΗΘΕΑ (80-82)
Το 1ΟΟ°/ο
Γ|Α Ν|ΚΗ
Το ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝ|Κ0
|'|0Δ0ΣΦΑ|Ρ0 Ε|Ν^|
ΣΤ" «Μ» _ τ η “"`
όεᾶϋες
πΑ επ:Μ 
¦· Ζ' Ο Ό
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΒΥΖΑΝΤ|Ο“ 7
Νίκη τεΝεοΛίηΝ οεΛογΝ Η .-. Η
ο· «κοκκίΝοΜΑγΡοί» - 83 ΜΤΣ
-ί ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΛοίΜ_ετΑί .ε ~
«Μ ΠΥΡΟΣ Μ ΗΜΜΥ» ω ΑταΝίεπκΗ ΑΞίοπίεπΑ τον πΑο κ!
"Μ Νγ "Ασκ Μ ως”. ' ” η· :ΗτΗτΞο;ογΝτοΡτογ
“Με τ του Μ · ,ΜΑ το ΝτεΜῇ Στο οΑκΑ
ΐῖοΕ|ΛΕ Ο ΑΡΝΕΣΕΝ ΣΤΗ ΝΑ ΣΜΥΡΝΗ Ρ τ , Γε .μὲ . 
2 0 Πελκσ5 με του5 Καστσνη, ··=
.ΕΥΛ0ΓΗ ΑΝΗτγχίΑ Στοκ πΑΧο Μ Σελ ΑΜΘ κ “έρωτά κΜ6ω@ῶ ό;
«82545 σοσΙ ΠεοεηεγἙσ5ίηοὁ2015»
 ' Εξ· (ί) τεχνίκέε ποίνέε,
ο· δυο στα τελευταία 7”
σ ' Εξαλλοί στον ΠΑΟΚ με
Αν Μ ή ΧΩΡ|Σ ΑΝΑ|ΣοΗΤ|κο! Ξ:::ῖ¦°ΞἑΞΞθ::ἔκἙ
»ί Σελ 52,53
Ἡ ο ο
ί “ . ν γ, , η _ “ ' ·· ·~ Με Μεγάλα· Διαγωνισμόε
Ϊ 1 η· Η Έ . · - Ἡ λ - “ἐἶ€;κΜἔἩ“_ Π από τισ η! ' Δω·"ὡκ
Αν Με; .πιω-κ η· . .
4ἔ··ζΜ·κφν·κ“με κορυφαία” . ο' ·~Μλω το 
Ξυροί· Δώρο
ν ' > Η Η ί Η α Η· . - “ .
Η `0υἑτρε, 17π); ακΝ·λΦ1Β) ί η ν- ι _  ~ ή . _
Ο Ι έ: ι_!<@ὲΨ γ ὅ λ Ύ' “ Μ " _ ..  '  :Μ 2 ϊ¦ϋ|°ι8
Ε · “ “ θελω .ιν Ἡ - , η· “ :ι .ί ··'   ' - Με· τΑε ΑττΑ5
Ξ ¦ ._ Ί ρ  π Λ Ψ Μ -.,._`. - ή ΝΑ Ι. Ζ _¦ _γ . η' ο 7
Ϊ “ ἶ·'^`Ι η ὴ`¦Δ Ψ 9( ϋἑὴ·=εΈ 4 ` ;  ο' ” Ι Ρ · 7 ' ' κ - Ἐκ., :γ κάνε την καταχώρηση
· π. . ` ' Ψ? · · ,Ο Η › ο ` Με αγγελία5 σου και παρε μέρο5
 ΑΡΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ
ΘΕΑΜΑ Μ' Ν|κ" ο ΣΤΟΧΟΣ η σ ' Νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα
ΤΩΝ «ΠΤΗΝΩΝ» ο τ τ: "Δ του Αρη, με·απουσίεε
Με ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ “ ο· «Αργοναυτεε» Σελ 12,13
ί · Μ¦5ΜεΙ£σῇοΙὶὲ _ _ Μή ι ί τ 7' Ι `“ Β τ
Α4 Απο το κ π ο 
η γ ' ϊ Π των ΜοττοΑγγελ·ών!