Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Μπρος τρακτέρ και πίσω Σόιμπλε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
· ' αγαπαω ¦
ΠΜΜΠΜΞ
Από 25” έω8 & 30|°||20°|8 για αγορέ: €20 και άνω
7 _ ή ι. =-_ ι
δωρεάν κάρτα ονεὶα8
σε ένα απο τα καλύτερα θεραπεο·ι·ιῆρια πιο Εορὡππ5
· 300 € επιδότηση απαλλαγι¦ιε εαν έχετε ιδιωτικὴ ασφαλεια
· 300 € έκπτωση στα νοσὴλια εαν ειστε ιδιὡτη5
· Ί0 δωρεάν ιατρικε5 επισκέψει5 · έω5 80% έκπτωση σε ολε5 τι5 εξετασει5
και πολλέ5 επιπλέον παροχέ5 και εκπτώσει5
Περισσὸτερε5 πληροφορἰε5 στο σελιδα 5]
Δείτε με το θΒΜΑ τουε αγώνεε τικ 8ιιροτ
Εεεἔιιε Χωρἰε καμια Χρέωσιι στο πονο Τ
ε ε ο
. γ .
Τον μοναδικο καιδικάγπρὁσβασπε θα τον βρειτε
στο εξὡφνλΛο τον εν0ἑτον Βέκιο Μαρκ
Εξω ο Τσιπρα8 πάει «καλά», αλλά μέσα... άλα τα σενάρια ανοικτά !
ΜΠΡοΣ τΡΑκτΕι>
ΚΑΙ ιιιΣΩ Σ0ΙΜΠΔΕ
ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝ|Α ΑΡ|ΣΤΕΡΑ
Αλ α έ
σοριΖιεε
Με 2.000 € τον μάνα ο κάθε μετακλπ·ι·ὁε.
σαν να έχει 35 χρονια στο Δπμὁσιο
5ΜΞ ΣΟΥ 'ΧΕ| ΔΔΧΕ| ΝΑ ΣΕ ΚΥΜΗΓΑΝ' Ο' ΒΔΑΧΟ|'
ξΞ  ΕΞΕΓΕΡΣ|·| ΑΓΡΟΤΩΝ. «ΓΡΑΒΑΤΩΝ».
Ε|'|ΑΓΓΕΑΜΑΤ|ΩΝ ΚΑ| Γ|·|ΡΑΤΕ|ΩΝ ~ Τ 7
Ψοον για εταΡι;
Βοολεοτέε και οπου ρνοἰ: Δεν αντέΧοομε Αγροτικά και Ασφαλιστικά.
«Κο βέρναοπ Αθι1νὡν»: Δεν τολμούν να βγουν στον επαρΧἱα οι Σο ριΖαἰοι
Διει3κολι)νοει8 αΠο τον ατεγκτΠ ΕΕ. Προομένει το   
Μαἑὶμοο, αλλιὡ8 δεν αΠοκλεὶονται ραγδαἰε8 Πολιτικέ8 *Α θ _
εἔελἱἔει8 - ΕΠαεὶρΠοΠ σωτΠρἰα8 οὴμερα και αὺριο  * 5“5%:::
Ξ αΠο τον ΠρωθιιΠοορνο - ΣτΠ Ν.Δ. φοβοι3νται των · ε .¦ ··
ο  ΠΑ η Ε | ΩΣ Πέοοιιν μονοι τοιιε και ΠρέΠει να οι]γκοβερνὴοοον  - Δ 
:Ξ ο ΣΕΛΙΔΕΣ 3-7 ο  6 
στο μ '· .
ΗΜ* ΠΙΝ-Μ |'_ ·'
Ψ "Μ _ Η 7 _ὴι·-'| Η _ ι
'__!Ἡ η '-Ψ-"' . ¦ η ι
Χ ΜαΕἱμοιι 
Μαε ειπαν για τον παπποά Η _
του ΕΑΜ. αλλά οχι χ ε απο:
_ Παπά=ογλοα
για τον μπαμπα που. ¦ ¦
Ο φιλο5 τοο ραΠερ
απο δημοσιογραφοε. ' νρΠμμοΤὲσ Με
εκανε ΧΡΠμ“Ἡ"“ΡΜκ“ Νεολαἱα5 ΣγΡι2Α
τη Χρυσά εποκὴ - |ασονα ΣχινὸγηΞ ΣοφοκλἑοΗΞ Παπαδοπουλου
ΗΜΜΜΜ
Τα Παρτυ Που δεν μα8 κάλεσαν - ΑΡιὲ8 κι και ετεοΙς οκαρΠὶνια
· ΣΕΑ. 36-39