Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
04 01
ΜΜΜ. ω
Βάζει τΠ σφραγίδα του στο Πρωτάθλημα
τΠε 5υρει· Εεααυε ο καρισματικάε σκόρερ Βέλλιοε
ΦΟΝΦΟΚΑ ΝΑ' ΤΟΥΤΣ|ΑΡΗΣ ΠΛΕΚΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΩΜ|Ο ΣΤΟΝ ΦΟΡ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Νοκ ΑΟΥΤ Ο |'|ΕΡΟΝΕ ΚΛΕ|ΤΟΝ ΟΑΥ5
' Μένει εκτόε μία εβδομάδα ' Ο Βραζιλιάνοε μετράει
λόγω τραυματισμού αντίστροφα για τΠ λύσΠ
' 50-50 ο Πασάε με Πανιώνιο του συμβολαίου του
Μ Μι = Ο _| 'ΕΠΕ ΔΕΥΨΕΡ£¦ ¦
 |  · ί ί
Γ ΔΝ <” ., ι Η
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 04|Ο1|ΖΟ1Β ΑΡ.Φ.: 0929 |
Δ ιι Νὰ
»ι Σελ 13-15
Την μπαλα
στο σπιτι του Πήρε _
ο «κυανόλευκοε» φορ
όΠω5 στην ΜΜΕ"
Ι.εα9υε¦ για να θυμάται
το χατ τρικ
Και'ΜΔὁΨζ έ .Α.Ο.κ.
Δ " ΕΠιβεβαιώνει 
γ _  ° μ"ν"τζερ
του ΠαίκτΠ
τα δημοσιεύματα
Τούρκων και
|ταλών
ΑΠοφασισμένοε ο |βάν
να «κλειδωσει» τον Σλοβάκο
για τον οΠοίο ενδιαφέρονται
Δ τ »ι Ϊ '
Π ο ΔικΕΦΑΑοΣ Σι-ικ0ΣΕ Το κΕΦΑΑι
κΑι Νικι-ιΣΕ ΠΑι>οΤι Αι0ΝιΣ0ι-ικΕ
χΩι>ιΣ ΒΑΣιΑΕιΑΔι-ι, Σχοι>πΑΝιΤι-ι
Π κοι>γΦΑιοι χΑπΕι>,ΤΕΠιΤΣ
Π ΤΣοχΑΑΣ: ΜΕΤι>ι-ιΣΕ Το κΑ0Αι>ο
ΜγΑΑο ΣΕ οΑο ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ιι Μ”~=)-ι|ιυΣΒζ·Ιωδ·ιιἶ αι:: τι
0νΑ'ι'τ: ιιΑ 40 ΛΕΠΤΑ
Στοκ ιΔι0 Ργ0Μ0
ΘΜ@ επέτρεψε
' χ Η· - έ ι Ἡ=ΡονΠε ΜοΝο Ι·
Η ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ ΕΧΕ' ετΒιΠοΠοΑεΜονε ΠΑικτει:· ορισθεί
ΑΡΩΜΑ ΕΥΡΩΛ|ΓκΑ Πογ οΑ ΑΝε0Αι:ογΠ  @89823
' Οι κίτρινοι στρέφουν την Προσοχή το Ε|'|||'|ΕΔ0 ΤΗΣ 0ΜΜΑΣ»
του5 στην Πρεμιέρα τΠ5 φάσΠ5
των «32» του Ετιι·οα.ιρ Σελ 36
ΒΕΝΤΕΤΑ κΑε-ΑΑΜιΑΠιΔΠ Γ|Α 167.ΟΟΟ€!
ἐὰν-    
|'|ΛΑΤΑΝ|ΑΣ
ΜΜΔ χ /':_ἑ];5
Για Δωρεάν Αγγελίε5
02, + -ε
2· ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΗΣ Γί ΕΟΝ|ΚΗΣ ΧΡ|ΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΑΡΗ... |'|ΡΩΤΑΟΛΗΤΗ ΚΑ| ΕΞΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
έ. 14/
¦ι=ιιιι5
καλεστε το
ΔΕΝ ΑΛΛΑΣΕ| ΠΛΑΝΑ Ο ΑΝΑΠΟ|'|ΟΥΛΟΣ
Θα εΠιμείνει στιε εΠιλογέε του μέχρι Π ομάδα
 χ' 2310900350
να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδο 0/ 
Σελ16,17 γ 3 Ο  ι
Η ΕΥΧΗ ΣΤ0Ν ΑΡΗ ΑΠο τοκ ΜΗΤΡ0|'|0Λ|ΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «Μ»
ΕΠΣ": ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ ΚΑ| ΤΟΥ Α|ΝΕ|Α ' ΣΤΟ Μ||(ΡΟΣ|(Ο|'||Ο Η ΓΙ ΚΑΤΗΓΟΡ|Α
- Βρίσκειε αυτό ι·ιού θε5
και σε βρίσκουν αυτοί ι·ιού θε5!!!