Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Τ|ΝΗ'€ Ϊ ΔωΕΡΑῶ|ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ 20'|8 | ΕΒΔΟΝ Δ έ! ` Ρ|ΔΑ
.ι . Ἡ .
~'ίη_
ΑΝΑΒΟ^_ ο οοιιογκιιτ... κιιιικιιτ πιο ΜΜΜ 
'Η --ξ. ···7;· ·^ 
 ά “ κἔ=ΐἔἔ ΞΕΜΣ'|ΩΣΕ ΤΟΝ ΜΝΗΜΗ 
Μ' ΣΤΗ ΝΕΛ ΣΜΥΡΝΗ
' ο κιονιάε μοτοίωοε
το Ξάνθη - πΑοκ κο· οι άνεμοι
το Λεβο6ειοκάε - Ατράμπτ08.
οτι5 20 'ονουοριου η πιθονά
ημερομηνἱο 6ιεεογωγάε του5
Π Από τον Γενάρη του 200 ι
κοι τον κωνστοντίνου
είχε ο Ηροκλάε νο βρει, στο
προσωπο του Βέλλιου. χοτ τρικ
ποΔΑΡικο
Με Μπεπι·κ
' Λοίοτ του κάρισμοτικου μεοοεπιθετικου
στον Τοόρι γιο το ι -0.
δοκάρι πριν οπο το ριμπάουντ του Πάρντο στο 24
' 0 Κολομβιονό5 ερχόμενοε οπά τον πάγκο δικοίωοε τον Σίλβο.
«ονοίγοντοε» το πλάτοε του γηπέδου
' ο 'ντέγε το κεροοάκι. ο Ριοβάνη8 την προσωρινά ιουφάριοη
' Με '6/Ι 6 οι Πειροιὡτε5 ιοοφάριοον
το ρεκόρ συνεχόμενων νικὡν τηε ομά6οε του Σάλιντ
«Τον κοβά του με πιο εεθορρεμένο σύστημά» Φ Φ Φ
Ι < ·° · :ΜΜΜ
α” '·' "Ψ “Αν . : γ γ _ _7 . Σ' 2- Π :ί ' Ευκολο οι “ερυΘρολευκοι»
__ _ . γ · ¦.ιι·ι τ ι γ 83-62τ0νΔπολλωνοΠ.
. Ο «εε00τεροε» (6764 . Α '- ὰ ' η . · Ι Δ ποροιο ορνηηκο 0ΕκΟρΙριΠονΙων
τη «βοοιλιοοο») οπεὁροσε · Ι ο ' γ ' θειικο ντεμηουτο
οποτο«κουτά»ΟΑκΑ ..ΗΗΕ ' __ .. . γιο Τζονοον-Οντομ
ι _ . . ..· Ι . ο . ' ονεΒοινε·οΜιλου·ινοφ
μ“εἑ.ἑΞΞΞοΞπΞ:ΞΞω :.:;:;:°°“· - Μ .ύ :μπορει μΧ . `
κοι «κλειδι» τον Ποπογιάννη Μ. “γω ι .ε .7 η! 
'Ζντοβτ5: «Μεγάλα ἑΜ Ι ρ Μ" · ή 
οι6ιοφορε5» 7 Μ γ _ ς η ξ ηή". Ϊ 
'Ανάκοινωσητων ' Ο! | '.μ; 'ο. _ Ύ
«πράσινων» γιο τη διαιτητικά Η" " ε_
ατο οκριβά δυωρο '
Με ΑΕΚ κο· το κοκάριο
οπο το Μάκρο·
το Ύ ΈιΝΛικᾶοι-ιῇΕπιΠΗῖνΝοει