Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟ
'0805ΠΘΝ@0τθΠΘτ.εΓ ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Νἑ@Ρ©Γ©ῶΜΜῶ @ΜΒ ΤΜ ΑΜΠ'
Τ.  .η
ΜΜΜ @ΝδΠ@@έ@@Μ Μ Μ @π@Μ@@Μ@Μ@ΜΜ@ υ
.> Ψ.?ι ~ '
Β 'Ψ και πάλι , 4   κ
· · η ΜΜΜ Η ω·- Της κ Μις
και· 30 αποκτα Μ δ|“"ω° Μ Ψ· η "Δ Με)