Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@&"'ι6Νιε
Ε@οτπε: Κωνοτοντινοε Μοτοπ5
22 Νοεμβριου 2οι 5 · Δρ. Φυῆῆου 937 π Τιμή Ϊ ευρω
'οιοκτπσιο: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
«οντιΑΖονιι»ιιτιιιπΕι>Ετ
ΜΕΑΝι|Λ|ΚΜΕ|(ΝΑ
Μεγοῆε8 μειώσει5 θο υποστουν κοι οι συντοειουχοι των ΔΕΚΟ κοι των τροπεΖων
ΜΜΜ ΔΑΝειΛ
ι Τεῆοε τι “Σεισοχθειο»
Οοο οι δονειοῆππτε5 θο πῆπρω; σουν, σκουο κοι οι πιο φτωχοι
ο Με  ε_-.-ε__._
 ι0ῆε5 οι οῆῆογε5
 στο τω" κυκῇοφοριο5
κ Ανοῆυτικοι πινοκε5 με τσυ5 χορε; νου5 κοι του5 κερδισμένου5
Σεπ. υ
δ Φορο-κΑτΛιπΔΑ
ὅ Αυξονουν ι 0% τι5
τ εργοδοτικε5 εισφορε5
Δ6ιονοπτπ κοι ονοποτεῆεσυοτικπ
οποφοσπ Κοτρουγκοῆσυ
Σεπ ι 0
ιτνΒερΝυΣε Ύ
ι Σε δυσΒοτο μονσποτιο
Η μειωοο Με ουνορο5 Με κοτο
η δυο Βουῆευτε5 σοκιυο2ει .τον κοινοΒουῆευτικπ Με πῆειουοοιο
Ματσε υπευθυνοτπτοε
γιο τον Εῇῆο6οτιι5 Δπμιουργιο5
Σπμερο προνμοτοποιειτοι σε οι" οι χωρο ιι Μονο του νεου προέδρου πιο ΝΔ κοτευθειον οπο τον εκπονικιι Βοσπ του κύματα πιο οξιωμοσκιι5 σνοποῆιτευσπε. Μοῆονοσ
οι υποψιιΦιοι ετνσι τεσσερι5, ο νυν προεδροε Β. Μειμοροκπε, οι ΒουῆευτΒ Κ. Μπορωκπ8 κοι Ἀ6ωνπε Γεωργιοοπ5, κοθὡ5 κο· ο περιφερειορχπ5 Κεντρικπ5 Μοκεὁονισ5 Α.
Μπικὡστσ5, Με οι ενοειεειε κοτοτεινουν σοιν εκτιμπσπ ου Μ προΒο6ισμο γιο ων
επονεκῆογπ του έχει ο ιο Μειμοροω
Δεν εινοι, μοῆιστο, πιγοι εκεινοι που υποστιιριΖουν ου ον ο εν ενεργειο προεδροε συγκεντρώσει ενο ποσοστο πονω οπο το 40% του συνοῆσυ των ψήφων, τοτε ισωε νο υπ
χρειοστει νο γινει κοι δευτεροε γυρω, που έχει προγρομμοοσθει γιο τον επομενο Κυρ·οκιι 29 Νοεμβριου.
Σεπ."
ΗΜΟΥΝ Η" “ΒτΚ»
“Οι φοροι θο φερουν
μεγοῆυτερπ υφεσπ»
ΣιΜοΣ
ΚΕΔιΚΟιΛΟΥ¦
Βουῆευτπ5
Ευβοιο5τπ5 ΝΔ.
μ__ __ __ ὴ_.,.ρ
“Δεν Θο πορουν
οι τροπεΖε5 το σπιτιο
των νοικοκυροιων»
 τι ΑΥΛΠΝ|ΤΟΥ,
_ Βουῆευτπ5
 __ “Δεν -εε
όΕφυγε»μιο Λομπριι Κυριο
Ο θονοτο5 τπ5 Σο·
φπ5 ΒορΒιτσιωτπ Βυθισε στο θῆιψπ τον οικο
γενειο κοι του5 ορετρπτου8 οιῆου5 πιο
Σεπ. 8