Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Η Ε.Ε. κλείνει τα σύνορα. Πόλεμος στον ISIS
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με τη δύναμη ΡΑΠΕΖΑ τιτιι>ΑιοΣ
και τη σιγουριά
της πρώτης τράπεζας Χ
στην Ελλάδα.
βλ. σελίδα 3 ωΜ.ρἱτεεαερεακατοαρ.οοΜ
  Αιματολονικάε Βέγκε θαρεοειδοάε και "ενικέε ΕΞετάαειε Αἰματοε. θάρων
Αιτά το μεναλάτερο διαγνωστικά κέντρο τιιε Ελλάδαε - Σἱγοιιρα και αΕιάτιιστα
Δωρεάν ιατρικά εξέταση
Μ Α|ΜΑΤΟΛΟ|'|ΚΟΣ
Σε ι·ιρονομιάκά τιμά Δωρεάν ιατρικά εξέταση
Μ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤ|Κ|·|Σ Μ ΤΕΝ|Κ|·|
τι ΕΛΕΓΧΟΣ |'|ΥΚΝΟΤ|·|ΤΑΣ Α| ΜΑΤΟΣ
3 ονι>ιΞοΕιΔονε ο.Μ.ε.ε. Μ ΜΜΜ
Με τιιΝ κΑΡτΑ  ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ι Ϊ Π | Ι' (Πλ Πα πω ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
(Μ' | ΑΠοι6/Ί“|ὲω5&2'|/Μ|2ΟΙ5 Αηοι6ιιιεω5&2ιιιιι2οι5 Αιτοι6/Ί“|ὲω5&2'|/Μ|2ΟΊΒ
ΚὁψΤε Τα κ°¦.-Α¦““ "τι =ῖ·-ιωάλλοιι και κανετε εντελω5 δωρεαν αιματολογικο έλεγχο θαρεοειδοΠε αδένοε (ΡΗ. ΡΜ. Τ5|-|). γενικὴ εξέταση αιματοε και
αὑρων. καθω5 Ο στεοι·ιὸρωσιι5 σε Προνομιακὴ τιμά · ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤ|Σ ΣΕΛ|ΔΕΣ 56-57
 μἑνΟδιΚὸ κωδικο ι-ιρὁσβααη5 θα τον βρειτε
στο εξωφιιλλο του ενθὲτοιι Τ|ππιε Ρεορ|ε
Δειτε με το θΕΜΑ
το μεγάλο ντέρμπι
χωρἱε καμια
| Χρέωση στο κανάλι
 ιιονα Ι
Για άλα τα αατοκϊνιιτα Με 600 α ὲω5 2.500 α · Τον μοναδικά
κωδικό ενερνοτιοιησιι5 θα τον βρειτε στα εΞιὶιφνλλο τον ενθὲτοα Πειτε Ρεορ|ε
εχεΔιο «ιεοιιΕΔαετΕ το χαλιΦΑτο» · ΜιἩΜΜ
ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ |'|0Λ|Τ|ΣΜΕ|||Α ΚΡΑΤ|·| `  Η Με
Επιτέλοι·ε. κατεβά=οαν ατρατά |·|"Α - Ευρωαα - Ρωσἰα ' ά ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ _
ΝΠ τα Πει  'Πὁσῦ"ΜΜὲ8
Με· «λιάΖονται» στα Χώρα μα8
' ' 3 ' με τον ΣΥΡΙΖΑ τω αφασἱα8
τω αολαο 
ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕ|Λ0ΥΜΕ ΚΑΜ|ΚΑΖ|
' ΣΤ|Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ |'|ΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ!
α 0| ΣΧΕΣΕ|Σ ΑΡ|ΣΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
  ΜΕ ΝΤΟ|'||0ΥΣ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ» ΚΑ|
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣ|·|Σ
ΟΧι άλλο φλερτ με ταν εγχώρια τρομοκρατἱα - ΜεΧρι και ο νεοε γγ. Με κυβερνΠσΙ18 σιΙνΙἩοροε και του ΕΛΑκαι του Σακκά