Πρωτοσέλιδο Real News: Η Ευρώπη σε κατάσταση πολιορκίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 "77Ϊ76Ί"6©ἶῦῦ3"
νννννν.τε8|.9τ
Η ΛΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
“Δεν ειναι συνδικατο ιι ΝΔ. για
να έχει εξωκοινοβουῆευτικο
ιιρσε6ρο. Ο αρχηγοε Με
αξιωματική5 αντιιιοῇιτευση5
Πρεπει να ειναι Βουῆευτιι5»
ο Ευαγγεῆοε Με“ι'μιιραι(ιι8 σε στενουε
συνεργατε5 του για το οεν(ιριο ιιι5 “6υιιρχια5»
Η | η · >  “ Η η  η' 
ἘιιΔὶἙΞἔΗ Το ιιῆιιρεε κειμενο Με
μηνυτιιρια5 αναφοραε
Παρασκευσιιουῆου - Τόσκα
ΣΤΗΝ ΔΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 'κ
Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ Η
ίιΟ Τσιιιριι5 ειναι ομιιροε  8
μιιιε οιι(ι6α5 σου τον
Πιιμιιιιυρει σε μια
ιινιιιιιιρ(ιθεοιι “Πο την
ι›ιιι›ι(ι ιιονω να Χ(|(Π| ξΧξ|“
ΣΕΠ. 4043
ΕΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΝΕΡΔ|ΖΕ| ΕΝΑ
ΟΑΟ|(Α|ΝΟΥΡΠΟ
ΡΕυαιΞοΞο8
Βρειτε την τυχερή καρτοΠ'νσ στον ειδική εκδοσιι Με' Αυτο
ΧΑ' ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 Β
Ο' ΣΥΜΜΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΟΗΡΑ(Τ ΜΒ( (ΕΟΕ
ΠΑ ΤΑ 2Ο ΧΡΟΝ|Α ΤΟΥ
η ΑΠΟΚΑΕ|ΣΤ|ΝΑ
ΜΜΡΕΑΝπιικ-κ» η
ΠΑΟ | Ο 'ΤΑ[|Α
2 (Ο με ο,τι καῆυτερο ααα
την ιταῆικῆ μουσικη σκανιι
Με' τα!”
_οΜ.....Μ
ΜΜΜ"  
ΕΚΠΤΩΣΗ..
Νι Νε
425€ | 2€ Μ Ο Ο Σ Ι ΕΜΜκσυιιΜ
Β- ΕΜΣ" ΜΜΜ
χι ε . ΜΥ ΜΕΤΑ το ποΔΜκΡο ,αν ι ι . ω ι Στο ι ·
ή Η Ευρώπη
σε κατασταση
ιιοῆιορκιαε
Ο' ΜΑΜ
του Ισῆαμικου Κρατου5
ανεῆαΒαν την ευθύνη Με
ειιίθεσιιε. Λαειῆουν με νέα
τρομοκρατικό χτυπήματα
σε Λονδίνο και Ρώμη.
Σε «κοκκινο συναγερμό»
ΗΠΑ. Καναδα5. Ρωσία και
Τουρκία. 'Με σχεδιάζει
να αιιαντήσει τι διεθνἡ5
κοινοτητα
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧ|Α
στην Αθήνα για τα προσφυγικο και τη διαπραγματευση
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 365
Τ' ΜΠΑΔ|ΔΕ| Η ΑΝΤΑΠΟΚΡ|ΤΡ|Α ΤΗΣ “ΠΝ ΜΑΜΑ ΔΕΝΛΞΛ
©Μ'8·23
"ΡΑ ΜΥΣ
3 ΑΕ. ΕΥΡΟ
ΝΕΑ Α|ΣΤ Α ΗΕ 35"
ΗΡΟΑ'|Α|ΤΟΥΗΕΝΑ
ΣΤΟ ΤΡΑ|'|ΕΣ| στα."