Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΚΑΝΟ ΚΑΝΟ
ΠΑ'ΖἔἡΑΤΑ! ω
ΣΗΜΕΡΑ Με το «60Α|.»
«ΦΕΛ0ΥΝΕ
το ΝΕΤΜΛ|0»
ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΗΝ" ΠΟ Ε"|0'|$|Εῖ "ΟΥ ΞΕΝΗ.
ΝΕ τοκ ΜΝ" ΚΑΠΝΑ” Μ ΝΑΑ Πλ ΤΜ ΠΜ" ΤΗΣ ΜΜΜ!
νννννν.8€πτιεαοε|.9ι η ' .. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 :επτΕποπιον 2°'|5 4 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.056 ΠΝ” ',30 Ο ΜθΗΝΕΡ|ΝΗ ΑθΛΜ|ΚΗ ϊ
β: πιιιττικι.ιιιιοντιιτιι Ρ ιιιοονκ
 ον«ιωκοιενκον»ιοπτπ η χ τιτιλιιττκονκτιιι
· ιικτιΑλιικοιιτιιτκιιιι.πιικτι ·- τ ιιικιιιιιτιονκονπιι
=Ξ^'^εΣ κιι κοιιτικι κλι τνκτκπντιι ποντοι κοντιιιιτ
Φ Φ ΜΥ ΠΟΝΩ ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΠΑΛΗ Π'0ΥλΕΝ0ΓΜΥ
ι Ψ _ τ ζὁ| ο .' τ . ε α- Ι _ _
 Γ!  _ . ¦/ . μ ._ _¦ . γ / 
¦ _ ` . ή” _ - ..Ϊ | ντιιιαιειμω
  · “Υ η   ματωινε.οσ Πτισιλιο/
   / 7 - ' η -“”ῖ:;““Ἐ 7 “ * ' ~!ΜΟ ΜΟΝΗ πρωτη
`Ό / // “ Ί κ “ Ρ
το ν Μπιλ ων και π αποθέωση ΜΜΜ
`>“γ ή “ 76 “ - - Π · >/Ι . .
λ  /_ ε 4 ~. ¦ ι. _ 'ΕκπνετπνπρωιπτοωΠροπονπ'σπΜΜΜ
ι γ/.-·| · Δ ' ι ε > 7 σιΟνΤοΌνἶῆωειναισεκπλπκαΠοιασπ
ηη» Α τ . , ,_ : - _ · ,
Το" ΝΤ|Ν|ΤΛΡ "ΠΕΡΜΠΜ0Φ τ ί ' ` “ ' '
ὶ . ¦ γ ι, ι ι ι 3 
 τι ν:
` _ τ |
η Δ τι Ϊ Ψ 
ι! “4 ἡ · ι ο
 ε στο
ΣεΛιΔεἱ 2.
 @ο ο 
Μ @την @Η @πω ια @Μο @
·ε· Β
ΤΟ Δ|ΑΜΑΝΤ| ΠΑ Τ|Σ Λ||ἙΣ Η ΑΔ'Κ|Α ΕΞΑΛΛΟΣ ΠΑ «οι ΟΜΑΔΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΗ ΜΚΟ/λ ΕΛΠ|ΔΕΣ ΟΛΟκΛΗΡΩΘΗκΕ ΤΟ «ΚΟΜΜΟ» ΧΤ|ΖΟΝΤΑ|» ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ
Ό τ · 7 ¦ .
Η αρισκοποόλοσ κατέκτπσε Για τπμοε νἰκπ στο Επτο ' ο Ντουρμόζ τόνισε ότι θα απόσα · Η σπόντπσπ για τπ μπ μεταγραφή Η Σόντερλοντ δεν έχει εεκοθορισει
στπ Ζορίκπ το ΜΜΜ Μπρικ. κόντρα στπ Φινλανδία (9.45 μ.μ.¦ τπν προσφυγή και παραμένει οριστικό - εειινπσειε από τον Σίλβα Π Γκολ επιθετικού ' Φιλικό με τι θο κανει με τον Μαρια
ποίρνονταε ρεβόν5 για τπν απώλεια ΕΡΤ Ι & οτε 5 · οτι ι ) οτπ Γ Εθνικό ' Τπ Δευτέρα κρίνεται οποοκέθΜε ο 'ντέγε ' Ντεμποὐτο Ερνόνι τον Παναιτωλικό (7 μμ.) στο Αγρινιο και πλέον οι «πρόσινοι» θα πρέπει
του κριισοό στο Παγκόσμιο κ. κΑιΣΑΡκΣ: ΜΜΜ Μαν ιο ο οδο»
για Αρβανιτίόπ ο καριιπίόπ στο φιλικό (Ι Ι πμ.) με τον Αστέρα με τον Μποαονανότε να ξεκινό να περιμένουν μερικοιΒ μήνε5