Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΟΛΟ ΤΟ ΟΠΑ ΩΗ,1ΜρΤΟΜ Τα ω; Σὲ! 
Μ· ΤΟ ΟΕΜ ΜΜΜ ΤΟΤΕΜ 4/ Τ
ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΟΤΕ Τν ~ Μ ω Τ Τε
ΤΤΑ ΤΑ εΤΤΟΜεΝΑ 3 χΡΟΝΤΔ 6“Μ1ΠΕΝ5 ΕΡΕΒΞ;Α 
ΟΠΠ 'μ Τ “ η Μοζί¦ εΤμΟσΤε ενο.
ἶΤ ο οΤΤΤΤΤΤΤΑκοΤ ΜΜΜ ΤΤΤΤΤ ΜΜΜ· ““
:ΜΑΤ Με ΤΤΤΕΤΤΤ Τσκ ΤΤΤΤΤΤΤ ΦΤΗΝΗ",
ΤΤοΤ ΠΕΤΥΧΕ!ΛΥΓ0ΥΠ|Μ|Μ Το ΤΜ
ΤΜ χΤοΤΤΤΑΤ;ΤΤΤκΤΤΤΕῖ3=Τ ΤΤΤ ΟΕΤΕΤΤοΤΤΤΤ
ΜΕΤΑΤΤοΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
' Στον δρομο Τ
_ γΤΟτον ΠεΤρΟΤΟ ϊ
Δ ο ΕρνΟνΤ ' ΜΠΟλΟνΤΟ
ι Μι κολοτοΜστο κΟὁρΟ
 ΜΜΜ ΟΤΟΤΤερ
~ ΤΤ.
ΛΤεΤΤοΤΤΤκΤΤΣ ΕΟΤΤ8ΤΤΤἶ ΤΜ 
: “· Δ Ο ΗΣΠἶῇΎ(ῦἶ5μ.μΞἙΡΪ2)Κ0ΝΤΡΛ ΣΤΗΝ ΤογΡκΜΔΤΕκΔΤκ0ΥΝ Η" ΜΜΜ" Ϊ"ΣΕΥΡΠ""Σι 
ἔΐ- Τ έ
! Ν!Μζ4Χ
Ο: Τ'
η· Π Δ·Δ
- · Τ
Δ Ο ' Ο
Δ σ ° ` Η Μ" ΜΑΚ0|ΝΠΣΕ ΚΔ' ΕΠΙΣΗΜΑ Τσκ ΔΛΝΕ|ΣΝ0 ΤΟΥ ΚΑΦΕΖ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΜΜΜ" '^"^"Ι"^“Π“'°"“ Η 'ΕΜΣ "Η" "ΜΙ
 ·· ·  Ν κΑεΤΔΟ:ε
Ο Η Τ Χ Ο ί « »
. . '. ' ῦ " ' ' .Δ ΟΤΒἐλγοΤμΤλωΤγΤοοψιΟνΟγωΟε,ΟνκΟΤΤΤΜΟΟψΟΜε ΟνΟψἐοΟΟν 
 Τ , _. Οτι ωΤΤΟρχεΤσμ;ω ΟγΤοΟων·ὁΤΟκΤΤ _ ¦ _ ,.
_ ~ Τ , | ϊ ._ 'Ο ΠΟΜΤωτ›ΤΤΤεΤων“ΤΤωΟΤνω“Μ.Τιω ΟΤΟΤΣοΤ
 Τ Ξ έ Ν ι ' Ξ ζ Ι η χ 1 Ι η ω ΤωΔωΤΛΤμΤΟΟωΤΤΟΤοΤΤ£ωΟΤιοωΟ·ΟωΤω€
τ Ο ζ Χ  Τ ΚΝ Ι Τ 7 Τ Τ Τ Ω Τ Τ > ΘΤΤΤιΟρΟΤΟΕωΤηωμοω οΤΟΒελγΤο'ΟοοΒωοε
' Ο “π 77 Ο Ο χ Ι Ο Ἡ Ο κΟΤΤΤΟΟΟε·ΤΜΟεΤωΟνΤΟψΟΜΟΤΤωΜεΤο γκολ .Δ :
¦_ Τ_ ΤΤ Σμ`:`Τ! χ“-μΤω - _ωμΤΤνΤΤΤ :Τ ΤΤχΤ·Τ“ηΜΝΓ “ή “ Ύ γ γ ϊ έ- 
χ  Ο Ύ ”ϊ `νι η ΜΜ“.'ΤΜμΣι!·ΝΤ~Μ·:ω ἱ“Εἔ·ἱ' ” Τ' Τ 'Ι ' Τ Τ η!! Τ Ρ .Τ
. ~ »` Τ" ΤΤ:_ 'Η :Τμ ` Τμ- ΤΤΤΤ ΤΩ ΤΤχ_'χΤΤΤω Τμ 'ηη χ ·¦ Ί ϊ Ι | Ρ