Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννΜ.5εηττ8908'.9τ
ΔΕΚ-ΜΙΕΤΖ. Διεθνα Φιλικα ΟΤΕ 5ΡΟΠΤΖΗΟ
ΜΠΡιΖ-ΠΔΝΔθΗΝΔλλΟΣ ΠΕΡΑ Ελατηωοα5 ΜΜΕ. Με ταοκο›ααακ05 Γυρω ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ|ΗΟ
Ρ|ΒΕΡ ΠλΕιτ-τιΓκΡΕΣ. ωρα ΜαΘττααοτΘΒ. Τελ·κ05. 205 αγωναε ΟΤΕ 8ΡΟΠΤ3ΗΟ
ΜΔΝΤΣ Γ|ΟΥΝΔΙΤΕΝΤ-ΤΟΤΕΝΑΜ. ΜΜΜ ΡτΘττνΘτ ΜΜΜ ΟΤΕ 3ΡΟΠΤΙΗΟ
ΤΣΕΛΣ|-ΣΟΥΟΝΣ|. Βατωαγ5 ΡτΘτηιΘτ ΜΜΜ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤΤ ΝΟ
ΑΕΚ-ΣΕΒ|ΛΗ. Διεθνη Φιλικα ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ2ΗΟ
ΜΟΤΟΟΡ. ΗΠΑ. 'ντιαναΠολι8. Δγωναε ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ5ΗΟ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑολΗτ·κ“ εοΗΜεΡ·ΔΑ Αμ. ΦΥΛΛΟΥ 848 Δεγτε·Α 3 Αγτογ:τογ Με τικ" 1,30 ε ΜΡ 500 Ουῦσ'νγ“ῦν' ΤΜ” Με ”ΜΜΜ
ττατΜΜοΜτῖἶτττχαστο · ;_  έ   .
τ..““ε“ωΜ““““οτ   “ ·""Ψ%¦'λἶἶἑἘ¦Μ
ἑἔΜπιλτ›τττλ·τωττ  . ν   Π 0π“.64·6ΠΗΝΤ0ΥΜ
_ε ζ ,ς
Β.ΠΟΜ
«Να παιδια.
ναμαλῳα»
ι. ί' 'ΕΞ Ι ` 
Ι. α Τ 
ἔ , τ > .. Ρ
ΜΜΜ: Μα
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡ|ΣΜΟ ΠΡΩΤΑ... ΜΑΘΗΜΑ,
Δ _ - . ' Ηλαμψπ " ' Εντατική
στ ν ἡ· τ γ τον Ελληνα βιντεοθεραηεία
ο μεσαεπτθεττκαύ του Αναστασίου
λ Ι ~ Που κλέβει στααε παίκτε8 του
* την παραστααη για τα λαθη στο μακ
“ ' Ετοιμα με την Μπατζ και
_ . _ | η μεταγραφή βόλτα στη ΜΜΜ
°ΞΗ ΕῦωσἩ6ὲν εβγαλε οατε ατα οργαἴωμενη φαΜε ολο το Παιχνίὁι1' ΜΜΜ το τεταοτερα ματἑ'›> λ το" ζρνόν|- "9Ἡ° - ΕΜ” Ι
είΠε ο Δ'ἐλΠΞ 600 είχε οαοκεψτῖ με τον ΜῆαγεβΜἘτ'α το ματ: ' Στωἑω τν.οτω.ναην οταν ΑΜ τα τη .τ ΜΒΜ Ψ“λ° ο Μπαλί-Μο ΠΡ°Π0|μ°ω9Υω τον
__Π ρ'ατῶΠΐῆ'ΓΜαὁαπὅαω6ω “Ποια του Μ Μα η τα τα τ τ. για Τον ΜΜΜ', ῖΡ'°"°Φ“λλ°"°"Μ