Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
ίδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης A. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος κ . Στεφανάκης
Αρ. φύληου: 4276
Σάμος, Σάββατο 15 Μαίου 2021
e 1.00
ΔΙΠΕ Σάμου: Επιστροφή
στα θρανία με ασφάλειαν
Επιχείρηση Ταλάζια Ελευθερίαν
4-10 Ιουνίου η Σάμος
Με ανακοίνυση της n δευθύντρια της Διεύθυνοnς Πρωτοβάθμιος Εκπαίδευσης
των μαθητν στα epoνία εν μέοω της navδnμίος και tων oopoitntων μέτρων
-Engτpoφό στα eρoνα με οοpoλεα Με το μονοδοσυκό εμβόnο κατά του κορωνoίου Cονiά 19 Jonnson & iohnson θa εμβολιοστούν όhor or κάτοκοι άνω των 18 ετν, σε 19 vησά.
cno τη Δευτέρο 10 Μαίου, οι μαητές
Προετοιμασίες για την έκθεση
του Μουσείου Ναυπηγικν
και Ναυτικν Τεχνν Αιγαίου
ο εργοσίς nporτopοοος tης έxεoης του Μουσεiou Nοaκv κα Nουτκν
νηοuν το αργότερο έως τα ttλn iouviou , δuo , μεταξύ όnnuv, ο nρωθu . npopntneται η ένταξn εμβonooτικν κέντρων ιδωτικν μονόδων .
4 nputn μεγon nopoλaβή tων μονοδοκν εμβοηων της Jonnson & mon
fenobo Eλευθερίο , nοu npoβAna τον εμβοομό 6ων των μόνμων κατοίων στο tέλη τoυ μηνο θa κατευuνθεί εκεί oε ε00ς δnno, στε να κυστεί κα το
των νnον και η onoiα npoyματononθnε τmν Τρίτn 11 Μaiou στο Μoξίμοu . . Ο npoto μαζκό τείος ανοοίος Γιoτί μόνο στο 19 μεγαλύτερα νno μος ζουν n .
κατοίων άνω των 18 ετν σε 19νηo με το μονοδοοκό εμβάλο της Johrson τείo διευκρίνοε επoης ο Κυράκος Μητοστάης , Η noωτοβουa συτή έει μί5
ως xonooνεο στο Δήμο Ανατολκής | onnson , εν έχοuν otoxnnpueiί 6δn οι εμβοnooμoί oε 32 moo και oε 6e oύνετ δoστοσn υεoνομή κονωνn , eovoμn ohns κα Yεuστρστηγκn
Είδοότερο. το E0ββατο 8 Maοu 2021
ξεκνησε με επτυo η μετοφορ Σάμου γιο νο ενταθεί στο εεέμστο | 35 onoκnnρνονταιέως ttno Μoiοu , Στο nnoίσο συτό συγκοoτούνται να εμβοτου ΜNNΤΑ uopoτούμε τον αν .
το θόλος της Xίου με npoopoμό το
nopτo Ρόυτη στην Αττκn Το Άγος
δονο των εργοοoν onoκτόστοσης
Ενουθείαnό eθεAoντικές οpyoνσες και νητές ιστρικές μονόδες onoκλεστικn noupyoς onsuθuνoμενος nρoς τους 4 nεppερερες και τους δημόρρεpυς των 19
δωρεό του 10pύματος -Στούρος Νιάρος nou unonooντα onό τmv AΝKE -Ανο νπον nou oυμμετεον στην τη διooκφn.
στην Σόθο το 1927 και έει onκό
μηκος 14 40μ 0 φο tων κακν τo
νup oυν σον ένο ono το no no με mn εnτusa oστε νο unoo Διαμαρτυρία της Ένωσης Ξενοδόγων
και με nrρn επτuo στε να υnoδε
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΟ
το 100-50 w uς ooo Αpo Δnμτριο συ aμο στους για τον αποκλεισμό της Σάμου
xό κα, ελευτoίa etευτκό ροuς tou Mouoίοu Νοunγv κα
κουν Τ του Αγοου Το o| από τα Πράσινα Νησιάν
Τουρισμός
και Πανδημία
Η ανόκομφη του εrvoύ τουρoμού θα δσει onμa
ντκή θnon στο Ennnνκό AEn , εκτμό η HSBC , orμε .
νοντος όυ ntντε σημαντικοί nopoyoντπς θα κpίνoυν
ουοοσuκό τη μάn . γιο τον κnoδο , Onux oημενε
το 1999 κα , εuτurς δ00 0nκε ano
τnν κατοστροφή με ενέpγεnc tη Υnoupvekου Οovoμος κοι Ανoπτυδκ - στ δομαρτυρίας npoρnσε tnv nέμπτη 6 Μaiου, n Eνωoη Ξενοδον Σoμοu γιa τον ano
Δημοτικό Σχολείο Χρας
Παραμένουν τα Προβλήματα
κό στηρημα tων oονομν του ευpωncίκού Νότου.
oa napεμβαση του 0 unnoyoς rovεωv κο κnδεμόνων του Δημοτικού
Eohεiou χρος διομορτύρεται γο tηv μη επυση tων npoβhημάτων nou αντ
τουριστν να npoέρκεται αnό το εξωτερικό , κυpς
anό το Hνωμένο Βοσίλεo και τη Γερμανία Σύμφωνα
300ς Οκτβρίου 2020
Μoο , το 2021ο τουpιστκές poές npος τη Μόοο Eυρ .
ΗΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡ
χομηλότερα (σε σέon με το 2019. Η εrστροφή των
τουριστν θα δσει έται οrμoντική ωenon στις οκο νομίες των ρν του Νotου n enoia γο το 3021 το.
-Με το noρόν Δεhmio Τunou n Ενωon Ξενοδάων σνακοννουμε nως η Eάμος είt μός 286 κpου
Νομού 1όμου 0A vο ενημεροε onους τους φο ομaτο κορωνοίού ononnpo tο 2021 με μόnκ 5
της τουριστκής nepoδου αnέστελε oήμερο εnion
επίoης npouenenxε στον οξότμο Πρέσβη της
7550 ουμnoniteς μος έχοuν nn εμβοnοστεί με
μενάλο διόστημα κοροντίνος ο μοροί κνnon των μοθntν τuν unonoinwv
μας μαθηπtές eo βρεθούν στο φυοκό
τους nepβΟΛΛoν , tηρντος τε μtpo νwν Miα Mon npo0pnm no με τν ελnoαμετ
και ος οδηίες nou oρξονται με n
των τεστ PCR voα όοους δεν έχouν εμβολοστε .
η Το εnit δο των κφουομάτων coo -19 σε χρες
τους nεpιοοότερους να αnoaολούνται στον του νν Μiο on npooupn nou μ τm
Δήμου Ανοτοκής Εόμου καθς ο μετεγκατόστοση του ατολείοu 6a έxti κατοστεοn Αnd tov εατάλογο ατό ς nooovo"
οδοcλnpθεί στο χρo tων ΕΟΑ Χpος | ocooμοί χαρακτηpστnκov μόνο 5 Εηνκe νη
hoστούν npως tως τον loύno και το δύο τρίτο των
Βρετανν- noponnnα με το υψnλo κόστος των τεστ
συτν είνοι το ίστορκό τήpo στο
των μαθημaτων μεo ες δακonς του κονομε σκοοτηο Λonov , μέοω της επionμnς
χρας Οκ anoτεnεοα ουτού 608nt ρωθeί η μετεγκατόστοση tως σμερο ν Δημοαna του νησoύ μος στους Αγnους
roee0ή nuon ano tmv δημοτκή και καnουμοστε να εφνοοομε u εniointες κα να τονοουμε τV no κ υοο νγυανα μος την υγτe και τmw o0φonεα
εκτός της κρος tους φέtος
τη δημοφnia του νnooύ μος στους Αγioυ
του τουριστικού ρεύμστος npος τη χρα μος εν δεν
στο npoουno κaρο του δμοτκο0 α δηματικές opεto σνοφερι ο 1υ0- eαφepouμε θο θtAομε νο ος ενημεροουμε noς
κό0ε εnoxtmm nου 09 npoτιμήσει to νnoί μος γο
μος δεν αντέχε ακάμη μα κατοστροφκή χpoνά .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα