Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
I ΤΗΣ ΔΕUΤΕΡΑΣ
Η επιδημία, το Πάσχα , τα μέτρα και οι αχαιοί
Τα διλήμματα και οι αnαντήσεις
TPIT ETE
CKAAON
divovv
10. onoonte napaxt; wanova vnorohoccoI enorauonic
Οχυρό η ΑΕaλάδή
Mtnrar epe
6EΝ 1ΕΡΚΔΕΙ
GEM REPMAEI
IE IYNEXH
ΚΜEΣ ΧΟΡΕ
KAMEE XOPIE
YDEEK
EMETKO AND
TA KPIYINATA
INANMINA,
KAPINBGA KAI
AMA MEXM 27
ANPIAIOY LEN
K, wran pwrd
HEEEHNIA
GA ΣΑΛΡαΝE ine
H ohor
Μετά mv
aváppiaon
Haafelarean
NOUTOOYARKH
ή κονέτες
ITA ANGEPITAh
dynceste u
οια ν
Ti pac
epspével.
owvrotin
EDETH
AAHEEU
H4YXE MAE
paneveat ex
Tantyvr
Cxrtvn n
αντιδρόμησ
6σελίδες για την Αγιάλεια
NANAIRAACIA
Evης στους 3 aπό όοους tκεooν
Sev Ba unoptoou va favenoifouv
EJE. OA ra
305NTON
areepaned
ο. 5γαpol ιου δημοο οβουλίο
ulave ouv ll- yua tov Kopovoto
Oxi niparcia
στην μιού
TOV ovtpidnov
Tpayoubnor
na piu
ayommuévn
atonwyenx
ta. AKUMA Daana
HEMOIONNHLO e O
d A 2610 312530
O T 6981 933337afosifer