Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγα1d
τον τόπο του
πρεneι να ξερει
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
bοήτης. Ειδότης-Δaθντής ΒΑΣ ΕΡΒΑΕΤς 50-A φλλο 1159 Τμή ΦΕ0 εμ. μπη 31 Οιτυβων 2019
ΩΔΙΝΕΝ OΡΟΣ
ΚΑΙ ΕΤΕΚΕ ΜΥΝ
1980 με uno- pona του Καναδά no τpοφία tης κοσότερο anό 700 an - μεγάλη vίκη των ΕΛ- στανελοφόρων και το
ραμονές 28ης Οκτωβρ δημο . Eπεττα ono με . νων .
εμφανίσθηκαν κnaρiνο nnpε φωτιά
ναδικής κυβερ - ου nροσκηήeηκa ano ρικές ομ λέες , για την συγκροτήματα φου
| . Τη mapn
νήσεως και έneta anό την ενεργό ομογένεα
Στην ανάδειξη της Ελλάδας
nρόσκληση του Παν/μ της noaεως σε εκδήλωου Dalhousle βpe0nκα σn για την soνικn μας
Ως Πυλνας ανάπτυξης , σταθερότητας και ασφάλειας
Στάακε στην ομιλία του ο Πρωθmουργός Κυριάκος Μτοοτάκης
στο Halfax, μια γροφ εορτή. Σε μα τερόσυα
κή ηόλη 400 κA., κατοί
aίθουσ unohoγιoa ότι
5 OΑrabνΟΓα Στην ανάδξη της Ελάδας ως
υλνος, αν ατυξης, σταερότη
κων στο ανατολικό no .
θα βρίσκονταν nepιο
Γρόφα ο Μιάλης Μουκός!
Purtnen ος και αοφάλεκος στάθηκε στην
ομιλία του ο πρωθnoυργός Κ ρiάκος Μητοοτάκης στην ομλία
| του στην 4η Σύνοδο της Εσρω-α
paβικής Συνεργασίος, rου πρay ματοnοκίται στην Αθήνα .
Σης 8 Νοεμβρίου
θα γίνει στην Πρέβεζα το Δ' Πανελλήνιο
|Συνέδριο Προσκυνηματικν Περιηγήσεων
συνέεια ym o Η
rς oεμβpοu στο nonm
σικό Κέντpο του Δpου Πρe
-ζος 0α rpopaτonoθεί το
' ΠovemnΜo DNESρo npoon
μετικν neριτήoεων με 0tμα . Ή
nipoς :
Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΣΤΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΡΟΠ!
. : npootγγon στα
κά μνημεεία και
Ntοι δρόμοι στους μονοδοούς npo
ουνημτιούς poopoμούς τς
Ό00 για το βρμικο 89 είναι ντροή, γιouτούς nou
5ιοο Δoτ αντιστρέφουν τα αδιάφυστα ντοαυτή η διαστρέβλωοη anouλεο την
κουμέντα! :
αφορμή για την εκτροφή και nλήρη αoepoουνση το .
σων και τόοων τρωκτηκν .
ννέχεuu στη wελ, Η
ννχo oη σε Γράφeι ο Eπύρος Κίερηs
Από το Φορέα Διαχείρισης Καλαμά.Αχέροντα Κέρκυρας
Αυτοψία στο Έλος Καλοδικίου
Ενθαρρυντικά τα ευρήματα
για ανάκαμψη των ιχθυοπληθυσμν
Δείτε ποιος
μιλάει.. .
Την αnά .
ντησή toυ
στη νωμοδότηση της
Emoτημoνικής Ympo .
es ηs δ.
λής nou
καντι το εt τημα εξpe .
oης των Δη μήτρη Τζαντκόπουλου και Παdλου
Πολάκη αnό την σύνθεση της nρονα.
κριτκής , to onoio είχε καταθέoeη Νέα
Δηpοκρeτία , δωοε μέοω Pooeook ο t ως ανaπληρωuής υnουργός Υyίας , εri
κυβέρνηoς ΣΥΡΙΖΑ , Πούος Πολσης
Αυτοφία στο nοs
Καλοδικίου με οφορμή
ηρόσφατα δημοσιεύ .
ματα τα onoia μnoύ .
σαν γα ανηουχητική
μείωση του υδροφόρου
ορζοντα στο Ehoς Κο .
Αοδικίου npaγμaτοηoύ .
noε κλμάκιο του Φο.
ρέα Διαiρισης Καλ .
μα-Αέροντα . κέρκυ
ρος με επκεφαnής τον
ηρόεδpo Μρpκο Nκo Α
Aoou.
υνέχεα στη
wνέro ντησε