Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Trails
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΒΡΟΥ
Ap φύλου 659
wwwaponrwsgr
agreda@aaranewsgr
Eappato 30 louviou & Kupawn 1 1ουλίου 2018
tSSN: 2241 9446
Tun ) tipo
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
End hnpo 222 222
3,21 85,75
Εφορία. ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ,
Φτιαγμένος για τις
μεγάλες αποστολές
κόφτης και 120 δόσεις
novnyup0ικό άνονημα της Πλατφόρμας
για τον ΕΕυίδικαστικό και τις 120 δόσεις
από το οκο ομικό επιτελείο σελ. 8-9
187 18
Eadabo 2,77 2.T
Με 21 λεπτά
το σκληρό
σημερα στον
Πλατύκαμπο
Ρήγμα στο μέτοπο των «Καμένων Βούρλων»
Olavraces uav μικρών και ronno ,
pa 2 1 λεπτά το κιλο. Στην ίδα nepioρια του θεσσαλικού κάμπου nou pe
tos συνανωνί0oviai ta-διαμαντια»,
αλλάζουν, onos όλα δείχνουν, το
tn Μέλισσα με 15-20 λΕπτά. σταρια
Που δεν ηταν σε ηρόγραμμα συμβολαιακns. Tanpanaveo έχουν fOpu.
mo Ta 1 7 στα 21 λεπτά to κιλό. Ήδη
δώ και ένα μήνα είχε cn@dhEI RKO
Khrion μια rvei'agepovoa ουμφω.
νία με εμπορικό οίκο nou Eooinni.
0ημερα για tov napayovyo5 Kata).
ho, Αν δεν Οελουν να μείνουν ECO
ano to nmxvila, ea avEBdoouvus
npoo popES Tous, σελ.35
Όλο και πιο ακριβό
γίνεται και το τσεκ
Βάρα μας Μαλάμη,
χτύπα μας Μαλάμη
n pounxavia για τα
ouprugnva ροδάκινα από
péroc. xuopic να βελτιώνει
τις τιμές naporuyou. οελ, 12
nei tiK άμεσες ΕνιοΟοεις. Tp@ουν το
του ΟΣΔΕ, nou Kocbonattiti touc
ΣΑΒΒΑΤΟ thlivoln τον 12 An0στόλυν
ΗΛΙΟΣ Avatati 0606 . Δυο, 205?
ΣΕΛΗΝΗ:
7 ημερών
KAIPOE: AiEpio