Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 -ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26858 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Χειρα 60η ειας
αΠο την Ευρωπη
yia τονς
Αναπτυξιακή Τράπεζα
ΠροσφυΥες
μεταναστες στην
Ελλάδα
Στοχος η χρηματοδοτηση ερΥων υποδομης, Περιφερειακης
ανάπτυξης και μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων
EuQωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι χορήγησε πρόσθετη έκτακτη βοήθεια,
ύψους 9,3 εκατ. ενοώ στην Υπατη Άρμο
δημιο
εκσυγχρονισμένου πααισιου για την ε
(UNCHR), για την υποστή04ξη των προΕλλά
ρευνα χαι την εκμετάλλευση υδρογοναν
Βράχων έλαβε το Κυβεονητικό Συμβούλιο
Ουονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙ.Π.), σε
συνεδρίασή του υπό τον αντιπρόεδρο της
Σύμφωνα με την αναχοίνωση της Επι
τροπής, η πρόσθετη αυτή επιχορήγηση των
κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασα
1. Ελληνική
ση των υπηρεσιών στα ε Ληνιχα νησια χαι
οηθητικές υπηρεσιες
προς τους υποψηφίους για μετεγκατάστα
ση σε άλλες χώρες της ΕΕ, προστασία χαι
νωση της αντιπροεδρίας της χυβέρνησης
ο ΚΥΣΟΙ.Π. ενέκρινε την πρόταση του
υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Δη
τυπη παιδεια» για τα παιδια (σ
υμπεριμήτρη Παπαδημητρίου, για την ίδρυση της
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.»
ικών επιτηρητών γ
συνόδευτους ανηλίκους
Χους), διερμηνεία χαι
χαθώς και το χρονοδιάγραμμα των ανα
γχαιων εργασιων για το σκοπο αυτο
EATA.E.
θύματα σεξουαλικής βίας
Με 148 εκατ
ευρω ενισχυονται
οι νεοι αΥροτες
Η ΕΑΤ Α.Ε. θα ε
χ στο μετοχικό χεφάλαιο διεθνων χρημα
τοπιστωτικό ιδρυμα, σύμφωνα με όσα ορι
EAT Α.Ε. θα λάβει τη μορφή χρημαεχριμένα θα ιδρυθεί μια Α.Ε. ΣυμμεΣε αυτην θα χληθούν να συμμετάσχουν η
να συνεργαστούν φορείς του Δημ
χρηματοδοτ
ρόλο (ΕΤΕΑΝ, ΟΑΕΠ, Ταμείο Παραχαονται στο
ρωπαϊκό χανονιστιχο πλ
τους απαραίτητους πόρους και περιουσια
κά στοιχεία που θα της επιτρέψουν να ε
Πράσινο Ταμείο x.ά.). Παράλληλα, θα ε
πιδιώχθεί η συνεργασία ή και η συμμετο
λέσει το ρόλο της. , TEMA
Με την ίδρυση της ΕΑΤ
εκίνησε η διαδικασία πλη!ωμής
τοχών («Holding Company») ως μητρική,
δόσης
γροτών στο πλαίσιο του Προγ!άμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Οι
πληρωμές αφορούν 7.320 διχαιούχους α
Ευκολίες Πληρωμής Υια τις τηλεοπτικές άδειες
Η καταΒολή νια κάθε άδεια διαμορφώνεται στα 35 εκατ. ευρώ σε δέκα ισόποσες δόσεις
ρου, Δυτ. Ελλάδας, Δυτ. Μακεδονίας,
KQήτης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας,
τηροτέρους OQ0υς για τη συμμετοχη των υποψηφιων προς αδειοδότηση
ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών (ασυμ
βίβαστο με συμμετοχή σε επιχειρήσεις
τηλεπωλήσεων), αλλά και χρονική διευ
κόλυνση για την καταβολή του τιμημα
τος των χορηγηθεισών αδειών (Οίζονται
σε δέκα-από τρεις-οι δόσεις καταβολής
του τιμήματος) πεQ1λαμβάνει τροπολογία των υποογών ΨΗΠΤΕ, Ν. Παππά και
Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή, που κατατε
ουσες διατάξεις
Επεκτεινεται ο χρονος συμμόρφωσης
γαιου, με το συνολικο ποσο να ανεΟΧε
κτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτι
διαφημιστικού χρόνου κ.ά.»
προγράμ!
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πλη
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και
στη σχετική έκθεση του ΓΛΚ, επαν ακαθο
ρίζεται η διαδικασία αναφορικά με την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών
σταθμών στα εξή
ρωμες των διχαιουχων νέων γεωργων για
συνδρομή της Αρχης Καταπολέμησης Εσό
δων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
κατά τον έλεγχο της προέλευσης και του
τροπου αποκτησης των
σων του υποψηφίου υπερθεματιστή της υ
ψηλότερη ς υποβληθείσας προσφοράς από
ο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο
ις υπόλο
της χώρας, δηλαδή για τις ΖΕΝΑ
Νέα χαλάρωση στα capital controls, με
"Ορίζεται ως ασυμβίβαστη για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αδειοδότησης
απόφαση του Ευκλ. Τσακαλώτου
0μίμων εκπροσώπων με την οποιαδήπ
συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις διενεργειας ταθ
λωσης δέσμευση των υποψηφίων προς α
δειοδότηση, ότι εντός χρονικού διαστήμαρωθεί εντός 45 ημερών από 30 που ισχυε
σήμερα από την υποβολή της προσφοράς.
ε!αιτέρω χαλά!ωση των capital controls, όσον αφο!ά τόσο στη μηνιαία ανάληψη
μετ!ητών από τα ΑΤΜ των τQαπεζών και στο άνοιγμα καταθετικών λογα!ιασμών, όσο
χαι για τις επιχειρησεις, προβλέπει απόφαση του υπουογού Οικονομικων Ευκλείδη
Τσακαλώτου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνήσεως
από τρεις ισόποσες που ισχύει σήμερα οι
δόσεις χαταβολής του τιμήματος των χο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση
* Από την 1η Σεπτεμβρίου εφέτος, μετρητά που δεν θα έχουν αναληφθεί
κάποια ημέρα η κάποιες ημέρες θα μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως
στάσεις, που προβλέπονται από τις ισχύτική απόδοση συγχέχριμένου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα