Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ανάδειξη των μνημείων
ΙΑωσσικα θεματα
Πρώτες
ράμα.
ΠΑΜΘ και τουριστική ανάπτυξη
Στο νέο ΕΣΠΑ
139. «Καλή
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
εντάχθηκε το έργο
αποχωρήσεις Η προστάτιδα
αξιοποίησης της αρχαίας
συνέχεια!»
του πυροβολικού κα
Εγνατίας Οδού
στην Δόξα
η πολιούχος της Δράμας
Με προϋπολογισμό
στα 75.000.000 ευρώ
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
Βοήθημα 1.000 ευρώ
ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός
Μέσα σε μια μέρα
σε 1.185 πολύτεκνες
επέρασαν τις 130
μητέρες από τον ΟΓΑ ασκεί πίεση μόνο συνεπείς
χιλιάδες οι αιτήσεις
στους για επίδομα θέρμανσης
Κανένα αποτέλεσμα δεν έφερε στα κρυμμένα εισοδήματα ΠΑΝΩ
ό 130.000
ΟΓΑ γνω
για την χορήγηση
ξεκίνη
θέρμανσης, μέσο την πρώτη μέρα
νάλυση για τη φοροδιαφυγή εξέδωσε
βδομαδι- την νοημοσύνη όλων μας», σημειώνει ο σύνδεσμος
άνοιξε η σχ
εξελίξεων Σύνδεσμος
τις φορολογικές αρχές
μφωνα με
φαρμογή
αγρότι
θέτει ο ΣΕ
εισόδη
από φuσικά
Από τις
000 αιτήσεις έχο
νες μη
ρώ, ενώ το εισόδημα
με πληροφορίες
lσημαι
φοροε
Πρόγραμμα
Η εφαρμογή
Βήματος
Παροχής Χρηματ
τικότερος
ημόσι
ω χωρίς παροχε
κότερος για
ίχε δεχτεί
70.000
νες Αγρότ
αφέρει να φέρει στην
ύτοις
άνεια τη
Χρημα
της χώρας
00 της πρώτης μέρας
ψεις μέχρι τις
μενη φορολογητέα ύλη
ακόμη μεγαλύρω. Συνολικά
δηλώΑγροτικής Ε
Δεκεμβρίο
επείς φορολογουμένους
ρη πίεση
Σημειώνεται ότι
Πρόγρα
φοροδιαφεύγ
φορολογούνται κατά τρόπο
χεία σύμφωνα με την ανάλυση
αγρότισσες
θερο επαγγελματίες
εξής:
κλάδο κύριας δηματίες
έρες ασφ
μεταλλε
λογουμένων (επί
χαν εξοφλή- τοχές. κεφάλαιο, δηλώνου
Ασφάλισης Αγρ
βολής
Σωτηριάδης: Σε καλό επίπεδο οι δομές
όρους της
ρύθμιση
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας ΑΜΘ
τέκνα,
άγαμα, ηλικίας μέχρι
ύχοι έχο
Υποστελέχωση σε εξειδικευμένο
στη διάθεσή τους δέκα μέρες
στην Ελλά
εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματ
προσωπικό στις δομές όμως
μική ενίσχυση έω
κής κατάρ
παρέλθει η προθεσμία της 31η
ξαρτή
ηλικίαςέρχονται προσλήψεις το 2017
Δεκεμβρίου, τότε η καταβολή
ατος προβλέπεται ότι θα γίνει έως τις 30
Ιουνίο
κνες μητέρες
με την απόφαση
η πληση συμμετοχής
δόματος
ανσης διενερΟΓΑ
ραμμα, θα λάβ
ώ, διότι
ιδρυμάτ
απησεις
λέγοντ
ση πολυ
Για περισσότερες πληροφορίες οι
έχει γί
γοποίηση πληρωμή
ιδόματος
ρμανση
αφερόμενοι μη
ύντες βάσει
ΟΓΑ (w
ραγμα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίε
ΟΓΑ Αγροτική
λες ΕΕθέρμανσης καταβάλλεται έως
κληρωθέντες Δικ
χοι Π
ραμμάτων Α
ής Εστίας
τήσεις
τηλέφ
Δήμο Δρ
χρονικό διάστημα από
γροτικής Εστίας
επιδόματος
Μαίου
Κέντρου Κο
θέρμανση
Άλλες δύο αντίΚΚΠ-ΑΜΘ
Παθησεω
aρτημα
χρόνο πολλά κοaεντυχισμένο το νέο έτος
νθη το παράρτη
μέρωσης
Παιδιών
23 Δεκεμβρίου 2016
όλης της ΠεΤο ΚΚ
ασχολειται
λα έEι δο
Παρασκευή 23/12
αρελθόν
ρχει εδ
17:30 στην κεντρική είσοδο
της Ονειρούπολης
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΣΠΑ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
NAP ο Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΩΙΝΟ& TU ΠΟΕ Απ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
parpet.g
8 ΔΟΞΑΤΟ 325210
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΏ
46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα