Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΝ ΑΓ. Β.
|.ΜθΜόΜ4 ω Ι
Η” Η"
.- 77-· - ·.~Ξ Υ, _ . . 4:-`Η . ΐ :ζ Ι. Δ. Μ" ·
' Κορδ|οχτυηησε στον 0' Αρκοδε5 με·ωσον ποροτ|'εΠωζον με
ΜΜΜ'(λονθδὁ`μ£νὁῖοἩρὡτο)3|ὡ'@νἱδῇἶμεπἑνσλῆεηίσῇ5”λονθοσμἑν6'ά ψ
` > 'η _ η · ° · €Μ_·.· '
¦χ··.. με·
· “ , '·+?;'“  .Με ,· °#·ὶ.› “ . “` Ν ··
. η του ;Ι 2 εχω νο βρεθει μονο
“ΙΜ κό
~ ~ΊἔκΦ.Υ
;τ.·. π· · ·· · 
Η. ΚΜ0ΥΜ
«ΤοεἐΜ
λ›ΜΠἐργκ Χσ]'Άεντὲσμο μ“ε'δυο
.· Ξ. σε -Βου-κ::
····“`“!ὶ7 "!'·ΐἶ .'
Γ. Με
αΜΜΜχσΜπ
ΕΥΠ. ΜΜΕ
α" Αεκ 'ΜΜΜ'
Μ και (σηκώνω
«Η ωκπκΜω ΜΜΟ
ΜΜΜ το σΜΜ»
ΕΒΡΛΖΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ο Η", ΠΗΡΑΝ'
- Μ' Μ "ΜΜΜ ΑΣΤΕΡ|Λ ΤΟΥ ΕΜΕΑ" ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ' ΚΔ' ΜΒΑ
'  .ν @ΔΜΜΜΜ
ΜΜΜ' 548" ΜΑΣ η... ζ*
ΜΜΜ ΜΠΕΣ
Μι ΕΜΣ ΜΜΕ Μο ΜΝ»
ΜΜΜ Μ· ΣΥΓΓΝΩΜΗ
ΕΣ ΣΕΧ[Φ]Λ[Φ0 ΜΗ *ο
“ χἐΑπἩὶργΝ; Αη
<· ἔκ; . ΕΞΗΓΗΣΗ!
Μ Εκνἑυρισμὸε.
ρολΠμοΠσμ65
' κοι οΠορἱε5
ΜΗΝ ὸθλιο εικὸνο
ΦΗΜΗ..
Αροβίῦη`5 η;”
δίὴῦερ“ο από
ῳ"ῆοΌΠἡρον
Δ' -  'ΜΜΜ.
“ =· 
ατε 1
ΗΜ Μο ΜΝ ' ωοΣΕῦπϊἴῆἱ[κοΛΥ  ' η γ
,ΜΥΜΝΛκΜοκκΕ-κΜογΡρπποκ·ι Π' Ι, 
'Υ ' · ο' ο2
όΜΜΜΜπΜ
ΔΝεἑεΜ1ΒΗΜΜΕ
μέχρ| ΙΜ"
Η' Νὲ Με
ΦΟΒΟΤΑΝ
Ο Γ|ΑΝΝΗΣ
ΤΟΝ... Γ|ΩΡ|_Ο
Ισ ΜΝΗ“0£γΝο Ϊ
ΠΑ ΙΜ"
0ΡΠ| ΠΑ ΕΑΜ"
“ Μ' ΜΗΝ ΠΜ "ΜΚ
'εΜίιΡ2018ΞωορΜΟω Με κώμα 3η... Μπι νε
7 ΟΤΕ 5_οοςΜΗ07
. Χα ΟΤ€εΡοτΜΗ0
0Τ€590τΝΗ0
" ΟΤΕ;ὶοτΝΗΩ
οτεεροη6κο
μ: 91€εΡοτ35“ο
Η '. ΟΤΕΞΡοτΝΗ0