Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΑΒΑΝΤΑΖ
||ΕΞ||ΠΜ1ΡΤΊ(ΑΠ'
ρ Ο 27ΧΡΟΗΟΣ
ΜΕΣΟΣ
9 0 ΠΡΟΣΟΕΤΕ|
ζ. : ΕΚΡΗΞΗ ΚΔ'
` ΦΑΝΤΑΣ|Α
ΣΤΟ ΠΑ|ΧΗ|Α|
ΤΩΝ 'ΠΤΗΝΩΝ
Μ', Σελ 8,9
ΣΤΟΝ... Μ Μ
ο «ΑΝΑΕΤο» ΑκοΜΗ ψΑχΝΕι Τα;
Το ιΜΝικο ΕχΗΜΑ ΤΗΕ οΜΜΑΕ 
' ΣΗΜΕΡΑ (19:3Ο) Η ΕΠ|ΣΗΜΗ
ΠΑΡΟΥΣ|ΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΝΕΛΑΣ
ΚΑΜ|Α ΠΡΟΣΤΑΣ|Α ΣΕ «ΠΑΠ»
ΚΑ| ΠΑ|ΚΤΕΣ, ΕΝΩ Ο ΠΑΝ|ΩΝ|ΟΣ
«ΦΩΝΑΖΕ|» Γ|Α ΤΗ Δ|ΑΠ'ΗΣ|Α!
' ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ Κ|ΤΡ|ΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
' ΝΟΚ ΑΟΥΤ Γ|Α 34 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ο ΠΕΡΟΝΕ
Ο' ΑΠΑ|'|'ΗΣΕ|Σ
ΤΟΥ ΠΡ|ΦΤΗ
Ε Τι ΟΕΛΕ| ο κοογΤΕ
Ο Απο ΜΑΡΜΠΛ
Κ  κΑ| ΜΠΑΚΗΕΡ
. ὅ ' Ο ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΕ|
Η* ¦κἩ Ο ΑΡΗΣ ΚΑ| ΠΕΡ|ΜΕΝΕ|
/ ' Δ: Τα ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΠΑ ΤΗΝ
ψ ΚΕΝΤΡ|ΚΗ ΧΟΡΗΓ|Α
Σελ 46
ΠΗΡΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ|
Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ
Τα·κ Τ · '~
Ξ αστε ΕΜ
ΝΤ  1"@--'Έ
ω. ι-/^ η 
Ο  ` ; 
 · “Ο 5 
ΜΤΒ: “'-!!ἔ“Ἐἔ°ἑ
' ΠΑΟ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ|ΠΟΛΗΣ 3-1
' ΠΛΑΤΑΝ|ΑΣ-ΠΑΝΑ|ΤΠΛ|ΚΟΣ
ΚΑ| ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣ|'|ΚΗΣ ΕΠ|'|'ΡΟΠΗΣ Γ|Α ΤΑ ΔΑΝΕ|Α ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΜΜΕ
5 5 ΕΝ'|'ΟΛΗ ΤΣιιΤΡΑ ΝΑ ΕΠιΣΤΡΕψΕι η ψ ζ ΣΑΜ::
Η ΝοΝιΝοΤι-ιΤΑ ΣΤΟΝ ΑΟΛΗ'|'|ΣΜΟ 3 τ;°;:;:°:::ἙΜ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟ|ΝΟΒΟΥΛΕΥΤ|ΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑ Ι Δ «Χαμηλά τιμολόγια
Σελ 53-55 ' ὅ 5 και καλή ποιότητα»
 5:: ]ἶὅἶἰ#
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2016 4 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1186
.*· ,
° 1 ι )  Ϊ ψ ·
μἑχκΕκή ΕμνΤ και κλα
 <. . _ 5
14` ι”
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
' _` " '
Τ|ΜΗ: 1,30 €
ρεκ¦γΚ` ` ΠΑΡΑΣκΝΝιο
Αρθρο ΤΡΑΦιΑ
555 “ 5 ΤΟΥ ΝΕΡΕϊΡΑ ΔΕΝ «ΝΕΤΡΝΣΕ›ξ -ϊ ·
@α ΑΜΑ οΞΤΑοκ ΗΤΑΝ ΤΡΑΤικοΣ ΣΤΟ ΝΕΜΟ και ΝΕΤΡιοΣ
_ ΣΤΟ!ΑΕΥΤΕΡΟ ΗΜ|ΧΡΟΗΟ, ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΒΑΟΜΟΥΣ
ΕΕΡοιΑ - ΜΒ Ξ μ ι
ο_ο ΤΟ ΗΟΞΑΤ|ΟΗ ΤΟΥ κοοΥΤΣ
ΚΔ' ΕΞΥΠΗΗ ΤΑΚΤ|κΗ Η ΒΕΡΟ|Α
' |Β|ΤΣ= ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΗ
ΔΟΥΛΕ|Α ΝΑ κΑΝογΝΕ
» ΟΕΔΟΥΜΕ 50-50
Μο Τοπ ΔιΑιΤιιΤΕΕ
α ΝΕΡΕῖΜ ΝΝογΝ Με· Απο '
Τοπ ΑΝγΝΤικογΕ ' `
α κΡΕΕιιο¦ Με ΝΑ κΕΡΔιΕΕιΕ
οΤΑΝ ΔΕΝ ΕκοΜΡΕιΕ;
ΑΠ ΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟ|Α:
ογΝιιοιικΕ
ΝΑ... ΕγιιΝιιΕΕι
ιι ιιΑΕ παοκ
Κατόπιν «Εορτήε»,
καταγγΕΜΕι τον Εααααρα,
τοσα «αρισμαύ8 - Εκτρώματα»,
τα «συνεχόμενα διαιτΤιτικα
ΜΟΗ» και τα «αύπΤιμα»
Δ | '
Δ ..α 1 
Φόραε Τιμήε, όπωε κάθε
χρόνο, στη μνήμη Των έξι
αδικαχαμένων «απόπαυλων»
στην Τούμπα χθεε
ο ΠΑΟΚ αλλά...
:Τα γκόλ τού Ν^ΛαυνΤαύλαμ4 
έ" Ν|ΚΗΣΕ ΚΑ| ΤΟΝ ΚΑΜΠΑΝ|ΑΚΟ (1·Ο)  
ΚΔ' ΒΟΡΕ|Α
τα 12-16 ΕΛΛΑΔΑ