Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Μεγάλες στιγμές! Τις ζούμε στη 8ΡοΠἰΠ9ΒΕτ.
ΗΜΝΗ:γΜΜ”
ή Δ ΑΔ ὸ¦ ςΞ
ῳέῳ ω  Ετ 71 1
 ';_; @ή
23ΤΤΤΤ.
ν Ε. Η
Η.. Α|'|Ε|Ρ|Α ΚΑ| ΛΑΟΗ · ¦
“" Ο ΤΕ::ΕΡ·: ΜΜΕ: χειρι: Νικ"
· ο Δ·πΡο:Ωπο:, Με: ΜΜΜ:
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝ|ῇΝ|ΟΣ 
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ _ η
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΑ|
|Δ|ΩΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ
_  “ = ΑΣΧΗΜΗ ΗΤΤΑ, ΘΛΑΣ|·|
Ϊ”  Μ έ" ί _ _ 4 ρ Β· Σελ 1% Α:χΗΜο ΒΡΑΔΥ ο προ",
' «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΕΞΩ Α|'|Ο ΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕ|Ο, ΧΡΗΣΗ ΧΗΜ|ΚΩΝ ΚΑ| ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤ|ΑΣ! Α"0Β^ΗΘΗΚΕ
Ο ΛΟΥΚ| ΝΑΣ
“ |^|ΜΗ:1,3Ο €  ΚΥΡ|ΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2016 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ: 1185
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ο||(ΟΓΕΝΕ|Α ΤΟΥ |'|ΑΟ|(
Τ|ΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ
(12=ΟΟ) ΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΝ ΕΞ' ΑΔ||(ΟΧΑΜΕΝΟΝ
«ΑΕΤΟ|'|ΟΥΛΩΝ»
ΑΝΤ|ΔΡΑΣΗ
· ΒΕΛΤ|ΩΜΕΝΟ| ο| κπΡ|Νο|,
:κοΡΕΡ ο ΝΤογΝΗ: (55 Ί
· ΑΛΛΑΓΗ ο ΜΠΑΡΓκΑΝ,
ΠΟΥ Ε|χΕ κΑ| ΔοκΑΡ| (75 Ί
· ΜΕΤΑ Απο ΕΝΝΕΑ Φ|Λ|κΑ
ΔΕ ΔΕχΘΗκΕ ΓΚΟΛ ω Σελ 9-11 
ῖΒΕΡο|Αξ
Μ|'|ΑΚΝΕΡ
. η ΣΤΟ «ΚΑΔΡΟ»
ΕΠΟ/ΣΧ
“  π Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ Γ|Α
ΤΑ «Φ ΡΑΓΜΑΤΑ»
ΤΩΝ¦7οοκΑτΩΝΩΝ, ΤΟ ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ
Α_|'!ΒΩ'|'ΛΘΛ|ῇ|ΜΑΓΟΣ
γ ΚΑΠ-(Η' ϊ 0οθλητή5 πορσλσμβόνεΙ Η Μ ο· Ι #
ΜΜΜ; τΜΨΜή ΜΜΜ ευοΜε Μ τ·μπσε τον «χρυσο»
. . Ι # Ι
,°“°τ°ν“Ρ°εδΒ° Παραολυμπ·ον·κπ Οαναση Κωνσταν:·ν·δπ
· _ . του ομιλο" Μ2£ΓοΜ2ὡσ,
' Η «Μ» ΑΝΑΛΥΕ| ΤΑ ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ Παύλο Ανδρώνη
 , Ο “ Σελ 54
|Σ|'|ΑΝ|Α - ΕΛΛΑΔΑ 3-0 Μ:ἔ;ΞΣ:;ΞΞΜΜΜΕ ΙἶὶἔΠ@Ἡνἶ Ξ@ΜΞΚ©3