Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
28-00-2010 Ο
Μ ουσια»
Μ λ στον
σωμα!»
Μ κ Μ
(1918-1974)
οποια»
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΜΜΜ Λίγες νεφώσεις παροδικα αυξημένες στα νότια ήπειρωτικα καί τήν Κρήτη μέ τοπικές βροχές μέχρι τό απόγευμα. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι. <Η θερμοκρασία έως Ζ7β.
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016
Ραίδος μαρτ., Ξανθίτιιτης καί Πολυξενης ὁσίων, Νικόλαου
νεομ. του Καρπενησιὡτου, "ωαννου νεομ. του εκ Κονίτσης
Σελήνης Τελ. Τέταρτο
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.14' - Δὐσις 7.20'
Ἀριθμ. φύλ. 40558 | Τιμή 1,50 €
Ἐρατοσθενους ι, τ.κ. 118 85, Ἀθηναι, ιηίο@εειιεηενν8ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με: 218 0170401
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870
"Ετος 1280ν
*Η οίκονομία
δεν ανακαμπτει
ΜΜΜὡΜΜΜ
ΜἡΜΜήΜΜ
ηώΜΜΜὡΜΜΗ“Μ
ΜΜνόαΜ
ΌΜΜΜΜΜΜἡΜ
ΜΜὡΜΜἈΜΜΜὴ·μ
Μερική απασχόλησις
αντί ἐργασίας
Τό γερμανικό μοντέλο τών «ιτιίιιί ]Οί)8» στήν“Ελλαδα
ΠΡΙΝ από περίπου δέκα χρόνια, ή
ανεργία στήν Γερμανία εἶχε φθασει στό υψηλότατο για τήν χωρα
ποσοστό του 11,7%, μέ σχεδόν 5
έκατομμύρια πολίτες να έχουν καταγραφ εῖ ώς ανε ργοι. Τόν περασμένο μήνα, ή ανεργία μετρήθηκε
στό 6,1%, τό χαμηλότερο ποσοστό
μετα τήν έπανένωση τών δύο Γερμανιών τό 1990.
Αυτό πού μεσολαβησε, σύν
τοῖς ἄλλοις, ήταν ή έφαρμογή τών
έργασιακών μεταρρυθμίσεων του
Καγκελλαρίου Σρέντερ, μέ έμφαση στήν λεγόμενη ευέλικτη απασχόληση. Οἱ <(ΙΠ.1Π1]013$», δηλαδή
δουλειές μερικής απασχολήσεως,
ορισμένου χρόνου, μέ μικρότερο μισθό, αλλα καί μειωμένη φορολογία καί ασφαλιστικές εἰσφορές, έπεκταθησαν ταχύτατα. Πλέον τών 6 έκατομμυρίων Γερμανών
έργαζονται μέ αυτό τό καθεστως,
μέ μισθό πού δέν υπερβαίνει τοσο
ευρω μηνιαίως.
=Η χωρα μας οδεύει αργα, αλλα
σταθερα, πρός τό έν λόγω μοντέλο.
"Οχι ώς αποτέλεσμα σχεδιασμου,
αλλα ώς απότοκο τής κρίσεως πού
τήν ὁδήγησε να έχει τό υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας στήν Ευρωπαϊκή “Ενωση, καί τήν πλειονότητα
τών έγχωρίων έπιχειρήσεων εἴτε
να κλείνουν εἴτε να περιορίζουν τό
προσωπικό τους."Οχι όργανωμένα
καί μεθοδικα, αλλα μέσα σέ ένα θολό νομικό καί θεσμικό πλαίσιο καί
χωρίς σοβαρή προετοιμασία."Οχι
ώς παραπλευρο ή συμπληρωματικό μοντέλο απασχολήσεως, αλλα
ώς κυρίαρχο.
Βασει τών στοιχείων του ΙΚΑ,
κατα τήν περίοδο 2012-2016, ή μερική απασχόλησις στήνἱΕλλαδα
αυξήθηκε κατα 74%. Τόν °Ιανουαριο του 2012 οἱ θέσεις μερικής απασχολήσεως ήταν λιγώτερες από
300.000, ένώ τόν ῦΙανουαριο του
2016 εἶχαν πια ξεπερασει τό μισό
εκατομμύριο.
<Η συνέχεια ήταν αναλογη: Συμφωνως πρός τό σύστημα
«°Εργανη», τό πρώτο ὁκταμηνο
του 2016 τό 52% τών προσλήψεων στόν ἰδιωτικό τομέα αφορουσε
σέ συμβασεις μερικής απασχολήσεως ή έκ περιτροπής ἐργασίας, καί τό 48% σέ συμβασεις πλήρους απασχολήσεως. Μέ τόν τρόπο αυτό, ή ανεργία μειώθηκε τόν
°Ιούνιο του 2016 σέ Ζ3,4%, σέ σχέση μέ Ζ4,9% τόν ἴδιο μήνα του περασμένου έτους.
Τό μοντέλο τών «αὐτή ]01)$» δυστυχώς ήδη έφαρμόζεται στήν χωρα μας, μέ τρόπο μαλιστα στρεβλό καί χωρίς δικλίδες ασφαλείας. °Ελαχιστα, δέ, συμβαλλει
στήν αυξηση τής παραγωγικότητος καί στήντόνωση τῆς οἱκονομίας.<Η μείωσις τής ανεργίας, χωρίς
τήν δημιουργία ποιοτικών θέσεων έργασίας, κρύβει πολλαπλούς
οἱκονομικούς καί κοινωνικούς κινδύνους για τόν τόπο.
ῦΕἔωτερική πολιτική
χωρίς στόχευση
Τί ἔδειἔε ή συναντησις Τσίπρα-Ἐρντογαν
ΟΤΑΝ συναντώνται οἱ ήγέτες
δύο κρατών μεταξύ τών ὁποίων
υπαρχουν ανοικτα ζητήματα, αναμένει κανείς να γίνει ουσιαστική
συζήτησις για καποια τουλαχιστον από αυτα.“Ομως, συνήθως σέ
τέτοιες συναντήσεις του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εἴτε μέ
τόν Τούρκο ομόλογό του είτε μέ
τόν Πρόεδρο τής γείτονος, Ταγίπ
ῦΕρντογαν, φαίνεται ότι ή αλλη
πλευρα υπαγορεύει τήν ατζέντα,
καί, φυσικα, αποφεύγει ζητήματα έπί τών ὁποίων θα μπορουσε να
πού δέν συναδουν πρός τό έπίπεδο αρχηγών κρατών, όπως ή τύχη
τών ὁκτω Τούρκων πού έχουν ζητήσει πολιτικό ασυλο. Από τήν
πλευρα μας θα έπρεπε να θέταμε
καί ζητήματα πού αφορουν στίς
τουρκικές αμφισβητήσεις τών
κυριαρχικών μας δικαιωματων,
από τίς ὁποῖες ή Άγκυρα ουδέποτε έχει αποστεῖ.
'Ορθώς ὁ“Ελλην Πρωθυπουργός έθεσε τό Κυπριακό, αλλα
έπρεπε να έπιμείνει ώστε να υπο
ροφορίες, ή αἴσθησις τής ἑλληνικής αντιπροσωπίας ήταν ότι ή
Τουρκία έπιθυμεῖ στή ριζη έναντι
τής ΕΕ, τότε χασαμε μία ευκαιρία να διεκδικήσουμε ανταλλαγματα. <Η διεθνής πολιτική είναι
δοῦναι καί λαβεῖν.“Ομως για να
παίζει κανείς αυτό τό διπλωματικό «παιγνίδι» θα πρέπει να γνωρίζει τούς κανόνες, πού έπιβαλλουν να έχει σαφώς προσδιορισμένους έθνικούς στόχους. Μόνον έτσι μπορεί να γνωρίζει που
θα υποχωρήσει καί τί θα διεκδι
ΑΥΡΙ0, ΣΑΒΒΑΤΟ 24.09
Μήν |
βαττ τα·
Ε 'ΜΜΟ
θεόδωρος
Κολοκοτρώνης
Τα απομνημονεύματα
του «Γέρου
του Μορια»
όπως κυκλοφόρησαν
στήν πρωτη τους
ἔκδοση τό 1846
Ο Πρόεδρο; τῇ; Βουλῇ;
τῇ; Νικαράγουα είναι
ένα; νεκρό;! Δέν αστειευόμεθα. Πρόκειται γιά
τήν πρωτοφανή Μόναση του Προέδρου τῇ; χωρα;, Ντανιέλ Όρτέγκα
νά «διατηρήσει» στήν θέ
ση αυτή τόν αποθανόντα Ρενέ Νούνιε;, ώ; σάχΙσΤΟ Φόρο τα; Υιό! Τήν
προσφορά του.. Βέβαια
κατά τήν έφημερίδα «ΕΙ
Ρα». ή προσφορά αὐτή
εᾶε νά κάνει περισσότερο
μέ τί; υπηρεσία που προ
λαμο; Κανεί; ”Ετσι, καί οί
περίφημοι κόκκινοι τηλεφωνικοί θάλαμοι τῇ; Βρεταννία;, που απετέλεσαν
σῇμα κατατεθέν τῇ; χωρα; «βγαίνουν στήν συνταξη»ί 'Όμω;, γιά νά μήν
«μαραζωσουν», μία έταιρεία απεφάσισε νά του;
μετατρέψει σέ σύγχρονα
«μίνι γραφεία», που θά
διαθέτουν Ψἰ-Η, τηλέφωνο, εκτυπωτή, σκάνερ
καί δωρεάν καφέ καί τσάι.
Μέ συνδρομή όμω; 25 λίρε; τόν μήνα. Ἡ «Με
ΨοτΙζε» έλπίζει νά έχει
έτοιμου; 350 θαλάμου;
έω; τό προσεχέ; έτο;.
· Μητέρα στά 62 τη;
χρόνια έγινε μία 7ταλίδα
Καί τό ακόμη πιό περίερ
, , , , ί ί Έ ' ' δ!. , , 7 ξ , | Κ Δ | Ι γο είναι ότι απεκιησε τό
 ὁ Μ περιελθει σε δυσκολη θεση. ἔΞἶ:Ξ;ἐεἶἐμἐεἔΞΞἰἰμΐσε: κησει.Κατι που η τουρκικη πλευ- ἔφερε ο ειἑλιπων στον παω χωρίΞ ἐξωσωμαἩ_
ἡΜ°Μ|.Μ|| ΜΜΜ! ΜΜΩΒ°ή·°” Αυτό αποδεικνύει ότιή έζωτε- “Ομως ή έλληνική πλευρα έφανη ρα γνῳριἔει θα βιαζεται με μαἶ , ρΤεἴκα' , ΙΤΕ Η? εΙΤε κή γονιμοποίηση. ἀλλά
κ' πολιτικ' δένέ ει συ κε- ἱκανοποι έν από τί αο ιστο- εστρια° επιδ“ἶκοντας μἶθοδικα αλλΙωΞ' δεν εἶχε αλλον μέ ὁρμΟνΙΚή θεραπεία- Τό
Μ ΜὑΜ ω 'θα η χ ι γ . ημ ,  ς ρ. Η τους στόχους της πολιτικης της τ ' ο να τόν π ίσα· ) ¦ ¦ ¦ ε
κριμενη στόχευση.Ἀπλώς αποδε- λογιες πού εισεπραζε. Άλλα εαν, ' ραπ μη ί αγορακι. Το ΟπΟΙΟ ΥεμΖ χόμεθα να συζητήσουμε θέματα όπως αναφέρουν οἱ σχετικές πλη- (Λεπτομέρειες σελ. 3) , , , ΜΜΜ μέ καίσαρΙΚή. 3.5
·|ἔ δημοπραςια Ο κιλα χαίρει άκρα; ὑγεία;
^οἶ Αντζελεἶ βΪΒζΗ ση: καί παραμένει στήν μο| ς | μερα Το "ΦΚΟ ΤΜ η νάδα έν ατικ ~; θε απείΞ ¦ ε α | Ν ς ε  Τἔαίθν ΦόνΤα- Τὁ|ν“Φί: α; τῇ; ι:λινική; «βαστα
ΚΟ θα δημοπρατησει Ο ΟΓ8Ι1αο», στό Καστέλ
_ οίκο; «ΜΒΜ». ὁ ὁποῖο; Βολτοι7ρνο, έξω από τήν
Ι Ελθόν έχει β7ά- Καζέ τα όνον ιά π
 γ 9 ,γ 9 γ Πο παρ ¦ ρ ' μ Υ ρολει «στο σφυρι» προσω- ληπἩκοὑΞ λόγου; Θα τό
ΜΜΕ ΜΜΜ Τα εν οικω εν δήμοι! ,¦,άΜωΜ,Μ,_ όνομάΜΜ
αναζητεί βραχιιι·ιρόθεΖ ρ'λ""Μονροε Κω Τἶ"Μα:
σμο δανεισμό προκειμέ- Μ πιω ω Μ ω ΜΜΜ.» Μπορω ωωῳωΜ Μ ΤζΜος Μέι με η ·)“Ολοι ένα ειμαστε. Οι
ν09 νο κσΑ“Ψει τις συ' ωΜωΜωΜ ΜΜΜ Η Μ Μ ΜΜ Μ νιώσω βίκΤωρίω?“  Μ!ΦίΚΟ Ευρωπαιοι και οι Ασι των ετιομἔυἔ Η.” Μ Μ ψ Μ Μὴ” ΜΜΜ (α @ωΜῇ“= που φορουσε στον τριτο ως δηλαδή όλα οί μή
_ ΗΜ ΜΜΜΜΦ το Μ · Μ Μ Η!" ΜΜὴ τη; γάμο μέ τόν μεγιστά· Ἀφρικανοί προερχόμασπ
ΜΜΜ ΜΜΜ Μ Ν ΜΜΜ ΜΜΜ›ω Μ Μ "ΜΜΜ Η να τοϋ ἀμερικανικοι7 Τα από τήν τολμηρή έκείνη
Μ'"'ω' "- ΜΜἑ Μ Μη· -Μ.ΜωηΜ ΜΜωωΜ ΜΜὡΜΜῆ που, τα Τέρνερ, θά δη- ὁμάδα που έξερευνητῶνΣτήν ἈΠική θά ὁΠομεί_ Μ “Μ ω κΜΜΜ "Ωω _'Μ'°` Μ μοπρατηθοι7ν καί αλλά μεταναστών που έφυγαν
ν0“Υ1ἔ99χόέ49ΕἩ· Μ ΦΜ ΜΜΜ ἡ ω Μ“"“ ΜΜΜΜΜω ωωΜ πΕΟ;ωΤκἰὲ"Μ“Μ Μέ τι ΜΒΜ μαθω
ἔεἙΞἑ.' ερΊ ἘὅιἑνΠ ο: Μ-ήΜ ΜἡωΜ Μ ΜΜῇΜ ΜΤ°ΜΜ” τη; ζαιην ντα πριναπο περιπου60.000
οι  · αι “ΜΜΜ “η Μ“ωΜαω ωΜωωωΜ  εκατο
δα _ ακ Η  Μ ά Ο” Μή Μ Μ ω ρ ω Μ Μ Μ ή ω Μ · Ποιο; αληθεια χρησιμο- υποστηριζουν νεε; γενε
ΜΒ"  Ρ Μ°Π ἡ ω Μ Μ Μ η· ΜΜ“Μ ποιεῖ σήμερα ἐποχή των τικέ; μελέι·ε;. Άν θέλουμε
.Η Μ Μ ω ΨΜωὁ Μ Μ ψ Μη Μ-”“ ΜΝ "“ψωῆΜ κινητών, τηλεφωνικό θά- του; πιστε?ουμε...
Ντόχα" μΜΜ“ωωΜα ωωΜ Ε ΜΜ“ ·ὴΜΜ ωὴΡΜιἩω
Τουλαχιστον 45 όνθρω- Μ .Μ “”ωΜ¦ὺ Μ Μ Μ Με | | Μ
ι·ιοιἔχασαντἡνζωήτους ΜήΜ“ΜΜ Ἡ%ΜΜήΜ ΜΜὡὺΜ ΜηΜψΜΜΜρ Διαβαστε τα α@θ@α
ἀπό όεΡ0Π0ΡΜές ἐπί· ΜωωΜω· ωΜΜωιΜ “Μ #ὐΜΜ“Μ ¦ ε ¦
δρομές στό Χαλέτιι, τίς ΜΜ*Μ“Μ ΜΜΜ ωωωωωΜΜ «Προδρομος του.” ΜαΩἔ!»
σφοδρότερες τών τε- ΜΤ°ΜΜ "ΜΜΜΜ %ωΜωΜ Μω"ω
λευτσίων μηνών- Η · π Μ Μ Μ Σαράντοςι Καργάκος (σελ. 3)
    5 Ι Ι
30 Μ*Μ ωΜΜὡωω ἔΜΜωψΜ '"”Μ%Μ=“ « Εναλλακτικη λΌση»
|| Μ Μ Μ ω ΜΜΜ Μ τα Φω“ Μ ΚώσταεΧ9Μίδηε (σελ 8)
0 ,Η ' Η" '51