Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςοειιεν@οτοιιει.ςτ
'ΟΣ Ζ'|(Α
Μ κρούσματα
εγχώριας μετάδοσης
και μεταναστών
Αυξήθηκαν οι ροές
προσφύγων και
μεταναστών
ΤΟ ΑΑ!ΟΡΟΠὶΝΟ ΣΟΜΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΝ|
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 9022 · Εῖ°! 32ο - 'ΗΒΗ Ί ευρω - ῖΡ|ΤΗ 30 ΑΥΓ0Υ¦ῖ0Υ 2θΊθ
ΨΥΧΡΟΛΟγΣ|Α ΠΑ 272.000 |Δ|ΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚ|ΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦ|Α
«Πράσινο φως»
στο σκέοιο
διάσωσης της ΕΒΖ
ΕΑΣΤΑΤ
Μεγαλύτερη των αρχικών
εκτιμήσεων η ύφεση στο
β| τρίμηνο
·ρ” ΊΜ.ΑΜΐΐ,”Μ_
·· ·| ·'
κ " ' ι
Τ' ΑΠΑΝΤΑ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ/ΤΗΣ
Επίθεση ΣΥΡΜΑ και Πορσσκεοόποολοο σε
Κύρκο για τις δηλώσεις του περί Δικαιοσύνης
)ι¦` ,ε
Στηομο
Μ 8 ποσοστο οοηρωσον
το «<οορςβοοο»  ευρω
ΣΞῆ Ζ
Ο -  Ξ::
χ~=. φ ω ύ)
, .ν · _ ὰ·
· ¦_··.ἔν*?' ..
Μετ' εμποδίων προχωρεί τι διαδικασία για το νέα σύστπμα αντικειμενικών τιμών και μιν εναρμόνισή τους με τις εμπορικές, καθώς τι επιτροπή που έκει συγκροωθεί έκει συνεδριάσει μόλις δύο
ἔρορές και είναι κωρισμένιι στα
Σύμφωνα με πλήροφορίες οι
φορείς που συμμετέκουν στις συ2ιιτήσεις κάνουν λόγο για δύο
γραμμές:
Σύμφωνα με πι μια εισήγιισπ,
σε κάθε μετα8ίΒασπ ακινήτου
πρέπει να υπάρκει πιστοποιπμένος εκτιμππίς, ο οποίος θα ορί2ει
κατά περίπτωσή μιν αξία, με Βάστι τον οποία θα υπολογί2ονται
και οι φόροι. Γνώστες του αντικειμένου έλεγαν ότι κάτι τέτοιο θα
διιμιοοργούσε σοβαρά προ8λήματα και θα στιματο8οτούσε επιστροφή στο παρελθόν, όταν δεν
υπήρκαν αντικειμενικές αξίες και
οι εφοριακοί όριιαν κατά το δοκούν την αξία του ακινήτου, κρήσιμοιιοιώντας συγκριτικά στοι
κεία. Η δεύτερα εισήγπσπ είναι να ~·
8πμιουργιιθεί μια Βάσπ δεδομένων, ιι οποία θα προκύπτει από
τις πραγματικές συναλλαγές,
όπως αυτές αποτυπώνονται στις
συμΒολαιογραφικές πράξεις και
θα ανανεώνεται ανά θμιινο ή άμανο.
Ο λογικός