Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
η ο μ ο. Δ γ · _τ Δ Δ
ἐ“Βἔἱ!ἱ μ “ Ἡ 3,Έ.“;;<η :Ί
`ἔ- $τ--·7“ ι ι
3 ?41
` _ ρ·-:Συ -_;>
ΜΒΜ με
· · 
πω" ΠΜ" τ 3 - 
στο οπως-  .
6 |Ί¦ 7
Ι€ ανω 
Ποιοι θα μπουν στα ειδικό 6ωμ6τισ με τις κρυφές κ6μερες
 ἐυΜῳ ο) Με  
ΜΜΜ“ τ; -~ “
Ύ @ΜΡ έ η έ έ Ύ
“ΜΜΜ  β Ι
σελ.2θ-2Τ
ΑΛΜΑ ΚΜΤΣ|Δ0Υ ¦
"ΜΜΜ  _ "Χρονος
,[ 7 ` .. ι > ' Κ ι
- ί |
η < ' '
=-.:<ν . εφη
5κἴΞζὶ ··¦ ὰ 
Κ |` ο ω
ΕΜ Χ :λ
.“  ._ "ΜΜΜ ΒΡΩ"
'ε, `ἐὁ“>€;ΗΜβ=Δ ι. Ἡ ξ η δΦἐ·
Β :ή :3679 χ ἑῖ<υἔ._7: Ικΐϋκ·ῦ·ἴ·3:Ψῷ Ι
- ; _ ` 7 2 'ΝΒ
 ΜΒΧ8|9""Β| "Μ" "ελ '2 « ΜΝ" Μ»
¦Ξ ί ;9ν&9¦7 Η ξ* “β φαω ?_ .ρα 7 δ"|Φ||||'Β'
Ξ 1.7·7- _Ν.Ξ Α. . ζ; ί ,:: Ϊ: · 4:ἐ:η
 · ὅ - μ π
γ >-·ζ ΕΞ “_:"··›=ὸ. Η · ·
Ι" ΜΜΜ 'ως Ξ .ι ως ΜΜΜ( Η!"
·Φ· ]Δ