Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Εφιάλτης" στη ΔΕΘ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἑ Η ΠΔ μ¦ΝἩ ζ "ΜΒΜ "Α^'χΝἔ'Δ¦ ΕΛΛΗΝ|κ|·| ΑοΓοΤΕΧΝ|Α
Β 4< ι Α, ] ¦  > Μωω“ Ε
Α - χ 
Μ ομπ 
Κ ΕΦΟυΥΥαΡάΚη8 
 Με κοπο ΦΡΕΝΑ
@ μ η ..Μ “ΜΜΜ ω ΜΜΜ.
Ο ΚΑΠΑΛΑΡΗΣ
Τον 8ΑΝΑΤΠΥ
.ΑΜ ΜΑ -νΙιΜ ΜΜΜ
μΐΜΜΗ
” ΜΜΕ
ΜΕ ΜΑ
Π ΑΡΧΟΝΤΑΣ
ζ ἐκ τονκΑΤΔΡ
γ Αν
σνναρπαΜικα
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ γ * · >` ΑΡΑ χε-“
 Α Α __., ΜΜΕ
βε/£φΜΗ
ΙΕ “ _ με
Ξ“ΜωΜ ΜερΜ|
ο·κΜΜ κΜπὴω Μ το·
 Ξ ἙἶΠΠ@ῖΡ@@ΠΕΞ
Π  Μ ΑΜΑ ΕΕ
η “ω 
Ο' ΜΟΝΑΔ|κΕΣ
ΠοΠΑΝΕΠ|ΠΗΜ|ο©  ΠΕΡ|[|ΕτΕ|ἔΤ9Υ
ΕκΕυΕΜπκ   Η ΗΣ  
ω ωιΞ Η Ἡ 
ΤΗΣκγΠΡογ ι ω
· 7 “ "ΑΜΑ" “ Γ
" Ο .ή Ό Μ έ Γ 
Μ.·|εΜ·ω: ροΞ.·τ Μ @ΡΒ [ἄ@@/@Μ@Ξ
ἐ/ΞΪ©ΞΡ@Ξ ἩΜΠ@Σ
ΜΜΜΗ 283 ΖΑΜῖ©ΨΠ©Ψ Ζω 6 ΑΑ @ΜΜΜ Ν ΜΜΜ 22€ ΑΑ εω@ΣΑ Με Με ΠΝἔ©ἰ@©©ἔΣ 43€»
 ΤΑΕκκΑθΑΡππκΑΦοΡοΝ Α 
¦ /;› κΑ|ΣγΝΜ1ΕοΝχΑΛΑΝΕ
ω] ΤΗ«Φ|ΕΠΑ»Τ0ΥΤΣ|ΠΡΑ
με ΕΝΦ|Α κο' εΠ|κουρ|κές
Η!" ΜΜΜ Ο ΠΠ]ῶΕ©ΜΕΠΕΞ [ΜΠΕΣ
 Ε " ΓΠ ΜΒ ΜΝ ΕΜΠ Μη]
Α3' - ΑΜ·
. - ΜΙ
__ η
| ΜΑΞ·Μογ Μ@Μἔ@Μ@ ΜΣΨ | | ΝΤοκογΜΕΝΤΑ Δ λ| |
 α)ἔἔ:ἐ ἔἐΣἔ]ρ;ἔΐἔᾶ=ἔ με|ώσε|ς-σοκ έω5γΑζΤἑΞώ μΕἙί8μἶ;:ἔ;¦;α2Ἑἔ.ΟΡΟ
ΕΑ' ΤΑ ΣΧΕΑ|Α Β' ωηἶέΐΞἑΐξ!ΒἩἔ$ έδἔἑἔ¦ΐἔΞἔἐἐΑἔΞο ἔἔΐΞΐἔἔδεἶἔἩἑ
 υπερφορολ6γησης γύρο Του ΣεπΤεμβρίου συνΤαξ|ούχους ΟΓΑ
Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5 & 8-9
 ΝΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΕ.. ΕΑ.ΕΤΑΤ. ΕΕ|(|ΝΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΜΑΝΗΣ"
Ο ΣΕΛ|ΔΑ 6
ΜΑΘΗΣΗ ΑΜ
ΜΜΕ): ΕΠΕΠἩ@ΜΞΕΠ
ΣγΓκΛΟΝ|ΣΠκΕΣ κΑΤΑΘΕΣΕ|Σ ΣΤΗ Δ|κΟΓΡΑΦ|Α ΠΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
η Ε η Ε η Ε Α Ή η Π Π η π Ε ΠΠ Γ © ΞΠγ©@Ξ κΑΠΜΛ@Ξ ΜΜΛ[ΞΠ
Α3 !_ἶ η] Ό Ύ ,Ο Δ Ε Ε Ψ? : χ Μ Ο
ΕΔ ΜΠΑΜΠΑ Π] Η ῳ“Πω “ Η Λ ΜΑ] Σ ω Πω Η ΓΑΠ/ΑΜΑ “ Μ Ε ΓΠΑ Τ Η] ΚΔΠ ῖ© Τ©Μ© - ΣΕ^|Δ^ 3ο
· ΒΑΜΞΠΑ “'88 60 . . . . 
ΜΜΕ ”ὅ“ὅ”ἰ · · ἶ“ὅ“ὅ ἶ“ἶΒἰ · · · · · · '
' ' , Ι Το ΒΑΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΑΑ|ΩΝ 7
0ῆο· ερ·χναν σωσ·Β·α, ΧΩΡ|Σ ογΤΕ ΕΝΑ ΕγρΩ ΠΑ
εκτός α"ό το ταχὐ"ῆο° ΟΛΥΜΠ|ΛκΗ ΠΡΟΕΤΟ|ΜΛΣ|Λ
Μάρ
α Α·
Υ"0ΕΧΕΕΕ|Ε
ΧΩΡ|Ε ΑΝΤ||(Ρ|ΕΝΑ
- ` ΑΕ" ΧΩΡΟΥ" ΠΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΕ 'ΕΑ.
000000
'ω "ΜΜ·“ω
ΜτΜΜΜ
Ἡ Ε κογΜογΤΣΑκοΣ 
_ Ο ΣΥΡ|ΖΑ σε μην εΠενδύε| 
Ρ Ί ονοΠτο κο' ΜΜΜ [ΞΡ©ΨΞΜῖῶ ΕΑ©ΕΟ@ΕΠΑΕ ΠΕΠΗ ΝΕΜΟ., ΜΕΞΞΩ@ἩΠΩ ' ΣΕΛ|ΔΑ Η ΑΜΜΟΣ ργΗμ|ΠΗΞ: Εεε" _ Η ΣγΜΜΗΠ ΠΕΗ ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ'
/ Ι Ι ' ' Ι  Ι κι
 ι σε ζ|ζον|ο 6|χονοκ15 ΜΜΕ" ΜΒΜε Με ΜΜΜμν·εε εστ|εε των κουνωΜων ΜΑΜ ΜΑῇΠἑ^Ἡἑ“ΗἐῇΠΕγΤΜΞ“_“¦ΑΗΜ“"ΕἩΗ"Ήῇ ΑΨῇΨἑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα