Πρωτοσέλιδο Real News: "Απαιτούμε μέτρα για το χρέος!"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ Μι
. `Μ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ .η Μ Μ φορα
ΔΡ' ΦΥΛΛΟΥ “σε ΒΗΜΑ-ΙΜ Μ Α . ι στα εῇΜ°
“- ΚΟΡ`ι'<Ι›ΑιτηἘ τη::
λ' Η )  . ¦
ειωοηι με ΜΑΗ .Ν μια Με · - -··“;“·Μι“ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ι;·ι.ι _
τ· μιιιι:·:Ν
Η ωνντν.τΘα|_9τ
ΓΡΟΣωΡΠ ΕΚΔ0ΕΝ ΜΜΜ” Μ_ς›“-.ι“ ΜΜΜΑ"0
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ “Η Η Τ°πωΥΜΥΣΜ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ω ΜΜΜ" ζ ΟΚ ά
Ξ 28'8·2ΜΒ ΣιΉΤΑΓΕΣ.ς-¦ "°Υε'Ρ'ΚΠ$
ΒΑΡΥΜ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 'Ι'0Υ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ «Β»
ιι=ι=ι  Μ  Απαιτούμε μέτρα
 -. `_ γ|° το Χρ εοΞ!
 τα ι..ΚΑ| ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΔΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2018
 Μ .τα _ . ι 
ι ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΠΑΤ
Ι   «Η υπόθεση Γεωργίου Βρίσκεται
“πΜ"Μπ · ' " στη Δικαιοσύνη. Εμεί5 δα·κινοὐμαατ£
Μ". τ αησγεια. Κανστιμε ησῆιτικη ανοικτα
πω - «Η κυβέρνηση Τσιπρα- _ - και δημόσια, χωρί5 να φσΒὁμτιστε
(ω- Καμμένα· θα καταρρεύσει · %ΝΤΠΗΡ=ἑΔ$π -' - ούτε με συγκῆίσει5, ούτε τι5
' από τα αδ σέ »
_ Η ςἩΐςΜ «Εχουν εγκῆωΒΠτεί Λ τινΙιΠιιρτι σει5
το βάρος ως Εως Μ" τα” Πω' . Ι ι ΠΑ ΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙκεΣ
' 8Μωφ αναγκασμένοι ντι - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
,ί  ο Μ' γ|νονΠ“ γωφΜω . «Είναι θέμα τιμη5 γκι τη Χώρα.
ζΠΜω5 εκῇογέ5 Η ΜΜΜ δεν Μραιτείττιι σε καμια
ηερίιττωση από τη διεκδίκηση των
εηανσρθὡσεων»
μέχρι το 2019»
' ΔΗΛΩΣΗ-ΒΟΜΒΑ
ΠΔ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
' ΣΤΗΝ ΜΗΝΑ
τη.
ΡΜσαινΕΜδααΜ '- σε"
' σασαωρΦσει ενέργεια 4
ΗΜ! ΜΙΟ” ΜΒΑ ΤΑ Μ ΜΡ ΠΙ"
ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΜπΜ ΜΜΜ
" ωΜΜω
' ωΜΜνσγ~ει
· ΜΜσωκσινσ
¦ ΜαιΜΜ
ΜΒΜ ΜΜΕ!
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
Μ ΓΙΥΛΑη:πΨ
τσιιι:σγιι €3.ΟΟΩΟΟΟ
Ξ ¦
Ξ!. τη ΦΜΑ; ..Μ
= ιιΜσιμιι
Ξ ἴΜ““" σ" ω"”ω““ .
έ Μψ4Μ Δ 7 γ Η μ _ - ΝΜΜΜΜ
= Ο Η. ο· ίδἔἔ°ἔἔἔἶἔἰΐ ΠΓ < ἔἔ[-ἔ1'ιἐί”ἴἔΗΗ ΞΗΜΜ*ἔι!ἑἩ ηη
Μένωωιίηηι=ιτηι>ηιτω - 'Ρ|ΝΝΝ [Ϊ"·:!ῖ· ΠΠ