Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
;`ε( ἑΔ.
Κα! τώρα η θα γένουρε
χωρίς... Αγώνες,
ο!... ΟλαμΠΙακοίαατοἰ . __ ., μ, 
ήσαν Μα ΜΜΜ Μακ “ Γ 7. α “ Η”. ,;
' έ  τοκγο 23920
"ΠΟΣ "|"|ΧΡ'|Π" & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΜΜ ΑΜΜΡΠ"" ΑΜ Το Η" έ Μ' Ο “ΠΜΣ "ΜΜΜ ΠΟΝΩ" Τ"" Ε"|ΠΝ0|| Η" Π" Μ"|'| 
' Χ · , > ( < Χ ` · · 
1.._ω_| ..-Δ Ζωα: ι.
Ψ· ΡΜ;Μφ.9ἔΑ £Ε@οΜΜΜ.Β!ΜΜΜΜτ Μ Με 91999915!
Μονοκο<Β·Εο_οεολ. ΜΕΡΑ ΕΜτηοιοΠ5 Με Με ΜΜΜ. 2η Α ωνιοτ1κη ΕΝΕ οτε ΜΜΜ!)
Μ9ΜαΜ ΜΑ ΜΜἐΜΜΜ 2Μχων|οΜγ€ ΜΜΜ
` _ γ 7 · Π > - Ι Π 4 Η › Ο η ΜΠΜΠνΠονοΘηνα@υΕΜωοοΜΜΜΟ|ἑγοΐΐε.2οεαχωνοεΜΕ ΟΤΕ5ΡΜ9
Μ' '7 ν @1ἩΜΜ@ἔ@ΜΜΦἐΜ@ΗΜΜΜΜ έ ΟΕΕῳ@
ΑΣΠΙΔΑ ΖΜπΕΝο ΣΕ ΜΕΡΗ. ΜΜΜ" ΗΕΗ ΜΔΕ' ο Μο 00  έ 
ΛοΙοι0-ΓιοωβΜοω5. 5ΘηΘ ΑΤΜ 2ηο ωνιοτπκη ΕΝΕ ΟΤΕ @ΜΜΟ
"ΡΟ"ΓΕ|ΤΑ| Ο ΜΝΗΜΗ', Μ' ΜΟΛΩΝ" Ο Ε||θΑ "|Α 'ΗΝ ΑΕ! @Θ  Μ; · _-  “ΒισΜΜΜ_ 9ΙΞ5Ρ9ΠἔΒ9