Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΤΑΣΟΣ 'ΜΝΗΜΗ ΝΑΟΣ' Πλ ΠΙ" ΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΜΜ" ΔΟΜΗΣΗ"
_ - _ οΔι>οΜοΣ
έ  _ προ:: Το Τοκιο
Αγώνε5 από αλλον... πλανἡτιι ετοιμαζοαν οι |ὁιιωνε5
Μ·Μ·Ι"ΜΜ'Π"ΠΜΒΔ
Νε^___Βο““  Ο γ ι οσΛΥΝΠιΜ0Σ,κΕιΜοκΜΡιΝ
- 4 και γιιΕιι>ιιιιΕ μια
  ·-  ικιιικικαικιικειιιικκΕικ
ε ΕιοικιπΤΔΕγπι@γιικκι
` 'ιιιιιΕιιιΕκ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΡΣΕΜ
ΤΗΣ καεκαικΔ
Τικ. 7
Μακ ο @Φ η Ή;
Δ|ΝΕ| ΛΥΣΗ
Γ|Α ΤΟΝ Φ0Ρ
¦ (η _ ρ ' ι .'
· Η άφιξη τον Σαββίδη
θα ξεκαθαρίσει και το θέμα
τομ επιθετικού
Π Υπέγραψε και φεύγει
για την Πλζεν ο κατσε
· . Πα ιιιαικκκια ΝΕΟ ΜΝΗΜΗ!) 0Λ0|ΛΗΡΠΝΠΑ|
«ΜΑΜ Με Αν Σ › ›
` κα ιικιι κιικιι> ατι ειχΕιιι. ικκιιι
ΪΑΛΞΝΤΟ» ε ο Αιιιικιιικι Πικι κιιιια κιι>κιαια ται ιιοι>ι
αιικιιικ κκαιιίακαιιικικκΕκκκι
Φ . Ο Ν Π Ϊ]
ΞΑ“ξ0γΜ | 'Ο ιαιιιικκαΜκαγ μ μ.. κ Ζ Ἡ 8 ,Ο
ααΡγιιαιικκ Ϊ _ · γ 3 Η" ΜκιΑαααγκικεα: ·    Λ Ό
ΕγΡΩΜ[Μ» › .¦
ιι·   ἔν! , ` .  ζ' Σ _'_ 7 ,Η -- Ι
ΑΓΩΝΑ |'|Λ |ΒΛΝ0Φ ΡΩΜΗ ΣΤΝ-ΦΛΟΓΕΣ
, , _. / . ¦ ι γ
αμα - Πορτο στο μια μεγαλα αιιαψινο Παιχνιδι
Π ,η 'κ
~ ΣΜωΞ
ι! ' Γύρισε ο αστραγαλα5 του και αήοχωριιαε ααα την Προτιανιιαα  | ”δέμα τὸ Πλω (ΜΜΜ ΤὅομΠῇν5 Ληρ· Χ Ε Ἡ
'Εν6εκα6α Λεωφαραα δοκιμααεαΣτραματαανι 'Συνεχιζεταιο... Πολεμα5μειτινΜΠραγτμΠι ' 'κι ` -κ ` · Χ