Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
». ·.. ~ ; .· · >:
_ _ Ω . η . - ~ > , _
· 77 _ ω -. . | _ - -. ¦ ¦ ή 
. - ν -ε . ι ι· , 4 -, ,
” "Ι "34 Ή' - _ α
Στά' ~ Δ· _ τ
” πινω
των Μ
' Σοφοοι Μέσων σε οι"
"0"0ΜΜ Η Η ΣὲἙΞνἐἔ νυν εοιβΠοθει
ΠΑ του Μ. πιτιι·ιι
ωω8ωΜΜ
στιιισιιιιφ6μιιστιΜΜ Η   3 ε ο και· 
Π“ι3ἑιιβΜΜΜ Ἡ%ἶ=ἔ2ἶΜΪσ= Ιλ
ΠΜΜωΜ Με κοιεκώ5 . .  ._ ο. ΠΜ·
ἶμομοιφστίσ: Μ Μ%τι= τ?οἙἔὅἙι «μονοιοομο» ' Κορομονῆικοί ονο- Μ.Μ Μ Μ Ψ 
ΜΒ νοον οομορικὡν κοι μοτοοωκικὡν... Μ ΙΡ" Μ" Μ ω Μ '°
ιιντοιιιιιιιιτσΔι=ονισι
σιντι τι·τσιιιιΒσι¦ . .Ι
. τ χ
›.-/“'“›< Ζ Ι;
ο Ποιμ”ετιι| Μονο/ο
/οιοιττιοιεΞ Μο ΘικοιοΒονι ι
' Μο οτιμειο τιου.κοινε. '
@Ποιο οφειῆεινοἙῆειΞ$κ
ΣΠιμΜι λ
κοκκινο κύριο στο 88Μ   , ί
κι" ' -ή 7 ο. λ “τισιιισ8ι5τοσ2075κσιτιιντιροἐῆεσσιι
, | ω ι¦ ων κεφσῆσιωνἔ Οι σῆΠσνἐ8 των 8ιε3
ΜΟΒ Πβ0ν0μ'ΟυΧ003. ` η > Ξ κήπων, ιι στσστι σνσμονιι5 των Εὲνωνἑ
ετσχων κσι το κρισιμο φθινοπωρο -` 
'Εφυγον με
[ιτῆουοιοοοοοχοελ ο ο .
οθοιΊουοιοε κοι 7 ι ` “ “κ 
8οΘοτοεψσν ιι8'νεγύΠΠ Δ. ὰ ` ' ι· ~> λ έ ' 
=ΞἑΖἔΖζ“ω ΣΚΜΜἘἩ _ ·- Τινο2ουν στον αερα το ΕΠῆιτνικο!
συμβουῆοι! ΒΟβθίΨΠω@ωΨ Η Το ι~;οιοτιτοιιτεο›ι του ΜΜΜ] μοτοιωνουν τον υῆοοοιοοο του
' ΖΠΠΊθΠΚΠν Ο' ΠΠΗΠΜΠΘΒ ω «ΜΜΟ, χ νινονΕιου μτοιοοΕ ὰ Με οοοΞμβοοο οτο Πομοοεντε ο υοουονο5
ΕΟΟ Πβχ'ΜΒ'ΚΟῇ'Μ° | Κο' Π Β'ΠΡΜΜ“Μν ΠοῆιΕιομου οοονει οτ; νουονιο το μενοῆυΕεμο οοΜο εοΞνΒυοο
τοι·ιοτοοοοῆ κοι των ῆοιι·ιων υι·ιουβΥΟ“ 
οι·ιονοι·ιοοοῆτιφθέναον! ι
Ο το θΕΜΛ ΤΗΣΕΒΟΔΜΣ
» Δγὡνο5 δρομου οτιο τι5 τμοττεΖε5 Προκειμένου νο οινοι 
ουνεττει5 με του5 στοχου5 Που έχουν των
›) Η διοχειριοτι του μεγοῆου ογκου. οι ρογ6οιοε διοικητικο5
ονοκοτοτοΕει5 στο τροιτεΖικο ουοττιμο κοι οι τεκτονικο5
οῆῆογὲ5 στην τιορογωγικἡ βοοο τττ5 χώρισε
σῆιῖσνὡν
|  ι ι τ . Ι
    ι ' _  
°|'¦"μί|"|¦ἰ'|'Ή¦= <Κ]ΕΙ']](|ΪΪ!Ξ(|]|()[)(ἱΡΙΪἶΧΠ||Ἐ!ἱ¦5Ε]|ἶἶ(ἰἶ| γ .έ='· λ Ρ κ ο `
νσφοβττθεπτττοτο οποοτνκρισττ» · Έ ϊ(
| Ο ιδιοκτῆτπ8 πιο Καρ0ρουΙ08 Ειπε Απε
  με αφορμή τη στιμονττκῆ έκθεση έργων του
Αλέκου Φασισνοϋ στην Πάτμο, μιλάει στην
«Α» για τη διαχρονικῆ αξια του καλλιτέχνη,
το μέλλον πιο ελλτιντκῆ5 αγορα Τέκνιτ5
και το γκαλερί του στο νησιά του Αιγσῖου
Μ των
το νότιου τι"
τον οιισιιιχιο με 8ΟΒΑΗ:
Βιι/ι:ι 2Πι:κιιι. ι:ιιιιιιι οι: ΑΜ(
ο Μιιμινιικιι9 · Σιιιιωιικι:5 ιιιΜιιγι:5
στο τ:ιιιιι:ιΙι:ιο των ι:ιιυΗιισιιι:ιικων
ΗΛ, 3885