Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ" |Ξ|| ΣΑΣ ΚΜ τα ¦'||θ|
"Η ανια "'"" "Ρ°|(Ρ|¦||!
και γράψτε νέα ααιιπριι ιαταρια ατα
αιιρωπαικα αααααραιρα. κάγαντας
τα εκαταμμιιρια των αααααν ταν
αααιιαιακαιι ας απο ταν'κααμα
τατιικιαιιτναας και ιιαεριιαΜιις
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντας: ο. Νικοῆα'ι'6ας
Διταααντας τυπαετως: ταινια: ΜΑΚΡΗΣ
καρτα 3 ΑΥΓ0ΥΠ0Υ 2048 Ο κα. ιααιι
¦ι,3οε|
ο ειναι·
σαν αμαανιατπκα ΜΜΜ ατα
ααναντταεπ των. Μπα αινααρας ότι αι ωρααραΜακαι· αα κανααν τα καΟακαν ταας
Δεν ακα απα0ααιααι ακαμα
παιαι αα εςκινπαααν α ειμααττ
μαγααας αααααγας και απαιαα- Ι
Μπας πααααααιριατας μπαραι
να παρει αγαπα αααικαα·
·ιι καιω· τινα·
Μ- πατα κααα αργα· .
αταααμτ Με" ατπν ταπαω καιρό κτ·α τας. απαιτω" ατα ναανπ ατις αταμαααα μας μανα ταας ααααις και
ταν τραπα μ· ταν
απαια θα πρακρι- ατις αντταιααατις α
Οραμα α Δεν τα ατααμααττ. αααα
Μιαζανται ακα” ατα ιαρααα για
ιι=πΜ να ανατρα·ααμτ ταν '
α νια· καταατααπ και να ·
| ΜΜΜΜΜ αικιαατταιττ.
· * ·Ξιμαατα
τα Μο" και
πρέπει να τα αααααιεααμτ ατα καρταρι α Έκανα·
πως” αμα” α 'ομως ατα
πααααφαιαα ααν περναει παντα
α καααττρας α :ταν αααμαιακα
αααρκαι παω ακομα και ατπν
κΜιατα κακα και ααα ταας ααα πρααανπτας α μια” και Μαακκαρ ααα·
σαγαν να πααν ατιαιιπατα αταας
παικτες ταας νια ταας τι ααα θα
Ξαιανααααν αταν ααααινα μακπ
Μ ακριτικής"
για τα Μπα καας
οι ααιΜς α καααττρας
αταν αι καιρικές ατιναακτς κατα
τα ωραια τας αρααινας πραπα
Π Μέ   , ααααανπααι ειμαατα μααπμαναι
Ματ ¦ να αντύκαα 'α α απαμανας ααα απο" ιπρααανπτα - :τις αεααρας αα Μ": ;¦° 8: ¦ἴω_
ααααααα·ιαταςι αι αναταααις και αι... αΜαΜας
ντα ταν καιααι
ειναι ααμαρα ι
α μανα- '
τα· ν /
αααμα απο και να
νικιιαααμ··
'ΜΕ"Ξ α
ε ~ ω"'|¦ σε
ΗΜ ΠΠ"... απαιας
παπα· α τα Ταρντρ “Η | ταα·απτ·α ατα·μα ταν
:ταντιααμ. ααα ειναι Μ". . ι ωραια: ·αν ααακατιαταακ.
α ωρα τας καπατα. ς" .- ~ Ο· ·Μ_ΜΜΠΜ να Μακ
τρΜι μια Μ ταν κι· Μ Ο θα!" ταίριασμα τις
Μ ταας... αααααιναας "φωνα ' ”ως Μ" μας "ΜΜΜ
και τις καμαΜςι "ο ως τα· θα να” ο πΜανπτατ ο
ια τ ε τι ε χ°"”" Νταν αααΜω π αντιπο" "κ" αρααπ ται· πραααραα μας
Ντα τα αα
'·"ΠωΡ= Μα μα
σακαααμα γκαα· α α ττκνικας τας
καπωα Μπαρ τις.. ααα απέκταινα
κατς τα ααντανααια τον με ταας ιαραπαιναας για ακόμα ως· κρανια.
απαναααατ ατι α αααμπιακας
παραμαντι ααααρι για ταν
πρακριαπ
Τα παταω θα Ξεκιναω· ατις ααα
μ.μ. και ·α ματαααααι Μαμαύας ααα
ταν τααααρααπ ταα Μι α Σααριῖαι
α Μπρος Μπανααα ΜΜΜ
αποστραα
ατα Μπαρ
:έβα:
αυτια"
α αααμπιακας παιζει απόψε
ταν πρῶτα ·τεαικα·
τπς αεζαν κόντρα
ατα ακαπραπαταα
Χαπαεα Μπαρ
Νανα π αρακριαα μετραει ο
κανεις Βαν ααα· ·ακι· ατ μια
ααααααια Βασανιαα. ααα ατα·
απως αρααν τα πραγματα τα
ααακααιατικα ζατααμτνα ειναι
π ταρω ατα ααα αφ
Η τα Μ" Η' Ο... "ΡΜ
αι πρωταααπτας απατα αναζατααν ένα γκαα για να κανααν
τα ζωα ταας πια ωκααα Μ
ατις “σας καιρικας Μαιας
τας τραμαα πω· α αν μααιατα
καταφερω" να ακαραρααν
πρῶτα. τα· α αραμας τας αρακριαπς αα τιναι αρααναικτας
ανττιτ ΑΜ
ϊ· αω" Ο"||α
τα ματς ααν τα ααααινα.
α πτιρα και π ααιατπτα παιςααν ταν απμαντικαττρα ρω
α και ααικττς ααν ταν Τααρι.
ταν καμπιααα και ταν
ααρταανα ειναι 4  : ς 
·ανανκααμαναι· · ”
να Μαν τα τ
κατι παραπανα και να
κανααν τα
_ έ ΦαΡτανΝιιτ ι γ
ω ,-“ Ά
' ι .ι Μι-_νὲ%
Γραφει ο ι·ιαρι·ατ καιιατ ισεαι6α ιἐι ι'
.παω ανα καπό ΜΜΜ ατπν τα- '~ “ Μ
Μ.ΜςιωωωΜναν·Μ· Γ'
των” α ανν ΜΒ ϊ" °””"°· _·
αν τα τέρατα· ατι τινα· 0000' Ο Μι· Η
κακα” τα ,
ΜΝ τα αααμπιακας ένα·
Ἡ:=· ”ως και· τρν·Μί°
και παικτες μα παΜ
κατω” Ο ταΜντα α Εμεις αν”
τα σπασω· με τα γενικα απατα
κα:= ζωα· ως ο· αρααααα=ααα·
των· ααα· τ ω π “ΜΜΜ β.
τιιικαια ΜΜΡΝΤα ιαριαιγας Χαπαααι:
αν μας αππρααζαι τιπατα α σας αι απακαραααις καπαΜν απμανταῶν αααααααιριατῶν ααως α Σααρ” α ειμαατα αταιμαι
για ένα Μαιο ματς·
α Γιαννιῶτας φταιω· ·
ταν αμανα των ΜΜΜ: ατα οι· και :==Μ°
και τωρα ταν ααιατ για τα τα ατα ας· Π ΜΝ"ιαανττρι α ταν αριαμρα των καπριαν ε." "η".
κραγιατ α Ντα αινααντι "8 2η
ατα αα·
Μ., τα -αατ- παραααιαζτι Μας ταας
!°=°ἙΜ| =" ααγαας ααα αι -·ρααραατακαι-.
ω°"-|°“ ω" απααααγμαναι ααα πραΒαπματα
τρααματιαμαν και με απαρας τα , _
π φαω Ξεκινααι ταν “Μα “Μ "¦¦Μωυ°¦ το εστω τον
ΠΜῖ°Μ°'° πρας τα καααττρα και ακα” ΠΜ". “°
'Μ ΟΕΜ "Μια αταααρατπτα αταν πω ¦ΜΜκ° ¦.°
αίας ταας κατα τα Μαρια" τας ααςαν `
κανένα αραΜαμα για ταν Ίβιτς.
ααα Ματια: ·αι παικτες μαα αα ααιεααν ατι α αέντρα στις Ο."
αιναι αναρας· · ·αα ααιΕααμτ πατατα Μπα Μαγ- μ.μ. με αααααειας Με· ·_
καμτνα·. ειπα α κααατς των αααανων πατα Μπας. τρωω από τα ινα· Π,
α απαιας αα ακα· απόσα ατα ατακα ταα ταν νααι·ακτα 2 α Διευι°κααντται και ταν Μπαζαὐρ. ααα των" αιιναι α ΜΜΜ Πι·
ααα τα πρῶτα πατας· Μας Ἀντανι και”
977ιΙ08 852ι3(› 32 ·εεαιαα3
ιιΚ|Υ'|'°¦ιι |¦'|'¦Ρ|¦! |
Νικπατ και ταν Γκανταααρμπιραιγκι σαι. ΜΜΜ.»
ναντας τα οιαικα ται ααααναπο ααα0αας με τρεις νικας
α· ιααριαμα ααικνιαια
καπως ιτ·ι. Μας ιια·ι και
τωωιικ ΗΝ αι παρ” των
ΜΜΜ. παν μα τα κακή”
ως" ατα αιωνια ταν αγαπαω
ταας απο τις ΦΜς αμααας
τας τααρκιαςι α ιι Μνταααρμαιρ
ααα ιιτιωατ ατα τι· Μαρίκα κ·
τιπατα ΜΜΜ α τω Μα
ρρακαπτωαπ τα ααανιαι. με ταν
τα” να κανα· αρκετές ααααγας
να Β· ανίκανο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα