Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΠΟΕΛ Μ. Σ. νΞ-ΟΛΥΜΠΜΚΟΣ
ΚΑΛΗ ΕΠπγχ|Α Υ' Ε ¦_ .
2"+ | ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | ΚΕΘΕΑ:>2Ί 0-9237777·| ΑΡΜΟΔ|0Σ ΡΥΘΜ|ΣΤΗΣ ΜΒΑ.
0ΛΥΜ|||Μ0Σ Μ' ΠΜ!
η ΜΜΜ" Μ ΜΗΝ Ε"|ΤΡΕΨ0ΥΝ
~ ἶ - ΣΤΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥΣ
"Α ΗΕΤΑΤΡΕΨ0ΥΝ ΑΠΟΨΕ
Η" ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ' ΜΟΝΗΣ"
 γ ΣΕ ΜΜΜ"
ΣΕΑοΠΕ. Ύ Ι
ΜΜΜ ΜΜΜ Τα Με
“(3-0ῖΗ Ρο:εΜπωτκ›
ΜΕΓκοΛκΝΔ8:ῖΠΜΝΜΤΑ ~ -   μι η Έ _ ` μμ, .Ἡ .
κ_Ν ' “Α7 έ' _  
·· . ···- ' . · , '7 ,_ · · · `· _
. Χ 'Το γ 7 η· Ί. · ν_ - · ..ν .-'
· δ ·<-.·- '-··.μἄ_ .1- . 8 ι ` ' γ | 'Ε“ “ '
¦ .'. ΜΝ _ .-ζ- ὰ» >ν;,Ρ :“'< Ά ο Μ .·
· η· _ ζ· Ρ' ¦ .·#<:ΐ ; - ·'>ὁ;. - - . ΤΜ ."_
 ··-~-: ·· .Δα-κ·  - .
_ · ω
ΞῖΥΠΝο
..- '
·. _ _ ο
Ϊ 'Δεν οΠοκὸλυψεσὑστημο “'Μετην Ι Ι όδοτου Αμστερνιομ
* ' κσιπρὸσωΠοοΒίκτορ  “ στηνκοτὁμεοτῆ · :Ες
“ ·'°'«Νοοηοδείεουμε · $κο·φλεγὸμενηΤοὐμΜ Π Η '
' ὸΠείμοσιεκοΜτεροι» Με θερμὸτετοτετΣοβΒί6Π -|Βιτ5
ι Δ -·Ο
ΠΑΣ ΠΛΗΝ" ·ΑΖ 
ΝΩΡ|ΤΕΡΑ
ΠΑ ΠΡ0ΚΡ|ΣΗ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΝΘΕΤΟ . _ .` .
"Η Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΜΜ” ”Σ _  “ ῇτ ' _ ί '
"ΕΣ0ΜΣΣΣ0| "ΜΗΝ" Η ` Η Η  : ς.  Ϊ"  “ ' Στ·5 8 μμ. θοξεκ|νήσει τελΙκ6
_ 'Σω Στοκχολμηουριοομονοτζερτοο ΜηεογκγΙοτΠν εΠεκτοοΠ =_ ε η ε ἀν5στοΠε ιστὲ ι
; Τ.'Α'ΝΠ" του σωμβολοΙου εω5το 201 9ωεΞ5% ΜΜΜ 'ΜΜΜ εΠιστροωη λἔγΖηλεκφοδἔτπσ"ἐ
' · “ΣΑΜΟ ¦ ων ΜΜΟ ερχετοι κοιοεκΠροοωΠοετοωΖεκο γιοΙονιδ|ολογο -οΠεῳόκηΞ μν“μ6νεωετον
ΑΜΜΑΝ 'Ο Μ 7 Πούσκσε, «Ι Ι εμεί5, Ι Ι αυτοί»
ΑΣΤΕΡΑΣ - ΓΚΕΝΤΣΑΕΡ 34. ΑΕΛ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 'Η, ΟΑΥΝΠ|ΑκΟΣ Β. - ΒΕΡΟ|Α Τ-| ΚΑ| ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΟΝ|ΑΣΠΟΡ Τ-Τ 8